Hoppa till innehåll
Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Cyberförsvar

Cyberhoten mot Sverige ökar, blir alltmer kvalificerade och kostnaderna för angreppen uppgår årligen till miljarder. Cyberförsvarsförmåga är därmed en viktig del av Sveriges samlade försvarsförmåga. SOFF samlar företag i syfte att öka dialogen mellan offentlig och privat sektor samt dela näringslivets kunskap till myndigheter och beslutsfattare i frågor relaterade till cyberförsvaret.

För att skydda Sverige och svenska intressen krävs ett ändamålsenligt och effektivt cyberförsvar. Sveriges cyberförsvar bör kunna skydda tre nivåer: Försvarsmaktens system, samhällets funktioner samt privata företag och personer. Näringslivet är ofta måltavla för cyberangrepp utförda av eller understödda av främmande makt där målet är att stjäla företagshemligheter och innovationer. Ibland nyttjas företag och organisationer som en bricka i en större operation. Cyberattacker mot företag kan därför få långtgående effekter för hela samhällssäkerheten och det svenska samhället. 

Cyberförsvar är därmed inte uteslutande ett militärt försvar. Sveriges cyberförsvar är vår samlade förmåga att försvara oss mot cyberangrepp och säkerställa funktionalitet i samhällsviktiga funktioner mot antagonistiska angrepp. För ett effektivt och ändamålsenligt cyberförsvar krävs därtill hög cybersäkerhetsförmåga. Cybersäkerhet handlar om riktighet, konfidentialitet och tillgänglighet av information i cyberrymden.  

VÅR VERKSAMHET INOM CYBERFÖRSVAR

Verksamheten relaterad till SOFF:s cyberförsvarsgrupp

Cyberförsvarsgruppen

Branschens verksamhet inom cyberförsvar bedrivs främst i vår medlemsgrupp, Cyberförsvarsgruppen. Gruppen samlar över 80 företag. Gruppen arbetar bland annat för att öka dialogen mellan privat och offentlig sektor, att säkerställa den nationella kompetensförsörjningen inom cybersäkerhetsområdet och att bevaka vad som sker inom ramen för forskning och utveckling. En viktig del är att dela hotinformation mellan företag och med offentliga aktörer. En annan att bereda och beskriva utmaningar och konsekvenser av politik och regelverk. Föreningen för också kontinuerlig dialog med myndigheter och andra aktörer på området och tar fram olika vägledningar och råd på cyberområdet.
Gruppen arrangerar löpande seminarier och temakvällar med inbjudna gäster, bjuder in till inspirationsföreläsningar och diskuterar aktuella frågor. Vi arrangerar exempelvis Cyberförsvarsdagen, en konferens som samlar offentliga och privata aktörer för att diskutera utmaningar och möjligheter i det digitala försvaret av Sverige.

Forum för delning av hotinformation

För att skydda Sverige krävs en kollektiv förmåga till cyberunderrättelsedelning där vi mellan företag och myndigheter delar hotinformation med varandra. Cyberangrepp utförs av eller är understödda av främmande makt på ett organiserat sätt, därför är vår samlade förmåga att försvara oss avgörande för att möta hotbilden.
Inom cyberförsvarsgruppen träffas medlemmarna därför regelbundet i ett “Forum för delning av hotinformation” där de har möjlighet att dela hotinformation med varandra på ett organiserat och strukturerat sätt. Hotdelningen sker både fysiskt genom forumet och via SOFF:s egen teknologiska plattform som heter Malware Information Sharing Platform (MISP).

Malware Information Sharing Platform (MISP)

Misp utvecklades inom ramen för Natos projekt Smart Defence och bygger på idén att tillsammans förhindra cyberattacker genom att dela information i en teknisk plattform. Styrkan med Misp är att denna typ av informationsdelning möjliggörs utan att parter behöver dela detaljerna kring exempelvis en attack.

Målsättningen med SOFF MISP är att skapa förutsättningarna för ett informationsflöde som ökar säkerheten hos medlemsföretagen och myndigheter. Det finns ett stort värde för våra medlemsföretag att ta del av varandras cyberunderrättelser och att arbeta tillsammans.

VÅRA MEDLEMSFÖRETAG

Vår framgång att möta cyberhot handlar till stor del om kunskap och innovation. SOFF representerar IT-säkerhetsföretag med kvalificerade produkter och lösningar för att skydda det digitalt mest skyddsvärda.  

Våra medlemsföretag besitter kompetens inom flera olika områden, inte minst tjänsteprodukter. Det som förenar deras produkter är att de är utvecklade för att möta kvalificerade aktörer med stora resurser, ofta statsunderstödda, eller att de syftar till att skydda samhällets mest centrala digitala förmågor. Det handlar inte enbart om försvarets nätverk, utan vår samhällsviktiga infrastruktur, våra transportnätverk, våra energisystem, våra banksystem – vår ekonomi, våra värden och vår demokrati i sin helhet.  

Värdet av cyberförsvaret är det trygga samhället. Eftersom våra utmaningar är mångfacetterade, måste vi arbeta tillsammans för att skydda det som ska skyddas och hjälpa varandra att hantera de risker som vi känner till – och de vi inte känner till.

Läs mer om våra medlemsföretag inom cyberförsvarsområdet här.

Kontaktperson
Ronja Ahlberg, områdesansvarig för cyberförsvar på SOFF
Ronja Ahlberg Områdesansvarig cyberförsvar 08 782 08 79 072-540 11 61 ronja.ahlberg@soff.se

Relaterade nyheter

Medlemsföretag inom området

Våra områden