Hoppa till innehåll
Foto: SOFF

Europeiska unionen

En harmoniserad försvarsmarknad med tillgång till försvarsteknik, rätt kompetens och materiel inom unionen är ett sätt att stärka europeisk självständighet och bidra till stabilitet och fred i världen.

Utvecklingen inom EU och dess medlemsländer är komplex och föremål för ett antal, ibland motsägelsefulla, förändringsrörelser med varierande politisk bakgrund och tyngd. EU:s institutioner formar och utvecklar marknaden genom att stifta och övervaka lagar och regler samt medlemsstaternas uppträdande på marknaden. De medverkar även till att strukturera den europeiska teknologiska och industriella basen samt koordinerar viss samverkan.  

I EU:s globala strategi från 2016 placerades det europeiska försvarstekniska samarbetet i centrum med målet att främja europeiska försvarsföretag genom att stödja alla delar i försörjningskedjan – från forskning till fullvärdig militär förmåga. Därefter har EU-kommissionen initierat flera centrala arbeten, bland annat inrättandet av den europeiska försvarsfonden (EDF). EDF är en del av EU och Natos förmågeutveckling. Den är tillsammans med Pesco och andra mekanismer en del av förmågeuppbyggnaden inom EU och ett komplement till de nationella och bilaterala/multilaterala satsningarna. EDF är av flera skäl viktigt för företag i Sverige. Programmen kan skapa marknadstillträde. De kan stärka försörjningstrygghet. De kan bidra till kunskapsutveckling. Det är inte minst viktigt i en tid när de nationella försvarsanslagen ökar i takt med den förändrade omvärldssituationen. 

SOFF delar aktivt information till våra medlemsföretag om EU:s initiativ och åtgärder, exempelvis utlysningar inom EDF där vi ser att det finns en direkt koppling till affärsmöjligheter och marknadstillträde för våra medlemsföretag. EU/EDF har också varit en tydlig inriktning på de så kallade Försvarsmarknadsdagar som vi genomför med systerföreningar i partnerländer. Föreningen bedriver även påverkan gentemot beslutsfattare inom området för att skapa bättre möjligheter för medlemsföretagen. 

Relaterade nyheter

Våra områden