Hoppa till innehåll

Våra områden

Vi skapar trygghet i Sverige och världen genom att aktivt ta fram säkerhets- och försvarslösningar tillsammans med kunder och partners

Med utgångspunkt från branschen

Vårt arbete syftar till att, ur ett branschperspektiv, arbeta för att i Sverige verksamma företag ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Detta innebär i huvudsak att långsiktigt och strategiskt påverka framtida handelsförutsättningar samt operativt arbeta med affärsstödjande processer och aktiviteter. Båda dessa perspektiv görs riktat mot de prioriterade marknader som uttalats av medlemsföretagen.

Föreningen verkar för att öka insikten om hur en effektiv marknad skapar värde ur ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv – i grunden en stärkt . Det svenska försvaret behöver dock bli bättre på att nyttja företagens kunnande och högteknologiska lösningar.

Våra övergripande verksamhetsområden är cyberförsvar, försvar samt samhällssäkerhet. Utöver dessa arbetar vi med flertalet utökade verksamhetsfrågor och fokusfrågor. Läs mer om frågorna nedan.

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Fokus

Vår viktigaste fråga just nu är att säkerställa beslutsfattares förståelse av den nytta företagen utgör för att skydda och försvara samhällen samt företagens säkerhetspolitiska roll.

Våra frågor

Totalförsvar

Samhället behöver även i fredstid ha förmåga att möta olika former av destabiliserande handlingar som syftar till att påverka Sverige politiskt, ekonomiskt och militärt. Det kan vara underrättelseoperationer, sabotage och cyberattacker – som inte nödvändigtvis har avsikten att förbereda ett väpnat angrepp mot Sverige. För detta behöver vi utveckla ett nytt totalförsvarskoncept och en ny …

Läs mer
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Miljö- och hållbarhet

Vi ser idag en allt starkare koppling mellan säkerhet och klimatförändringar. Våldsamma konflikter är kanske det allvarligaste hindret mot många länders utveckling. Klimatförändringar medför även ökad risk för konflikter, inte minst när det späder på ojämlikheten och fattigdomen vilket i sin tur riskerar att öka instabiliteten. Krig leder dessutom till omfattande förödelse och ökade utsläpp. …

Läs mer
Foto: Astrid Amtén/Försvarsmakten

Kompetensförsörjning

Frågan om kompetensförsörjning är avgörande för att säkra försvars- och säkerhetsbranschens framtid. Därför har SOFF och försvarsmyndigheterna ett djupgående samarbete med särskilt fokus på kompetenser inom bland annat cybersäkerhet och säkerhetsskydd.

Läs mer

Säkerhetsskydd

Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Uttrycket Sveriges säkerhet tar sikte på sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige, såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, rättsväsendet och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv.  …

Läs mer

Små- och medelstora företag

Genom att använda sin storlek fördelaktigt har de små och medelstora företagen i branschen kortare omställningstider och större flexibilitet än större företag. De har därigenom bättre förutsättningar för att identifiera möjligheter i ny teknik och nya affärsområden.  Samtidigt är det en kapitalintensiv bransch som agerar inom ett kraftfält av politiska och kommersiella påverkansfaktorer, vilket höjer …

Läs mer
Bredda bilden

Forskning- och utveckling

De företag som är verksamma i Sverige har hög kompetensnivå inom forskning och utveckling, samt inom framtagning och industrialisering av säkerhetslösningar och försvarsteknologi. Sektorn är en av de mest forskningsintensiva branscherna i förhållande till sin omsättning i Sverige. Svensk försvarsindustri är även mycket forskningsintensiv ur ett internationellt perspektiv och i vissa teknologiska nischer är svenskt …

Läs mer

Tjänster

Försörjningen av försvaret kräver kunskap och tjänster inom allt fler domäner. Den snabba teknikutvecklingen gör det exempelvis svårare att vara självförsörjande på teknisk kompetens och därmed blir det än viktigare att förutsättningar finns för att hantera försörjningen med stöd av företagens resurser.  För Säkerhets- och försvarsföretagen handlar detta inte endast om tjänster inom ett visst …

Läs mer

Handel och export

Sverige har ett av världens hårdaste regelverk för export av försvarsmateriel. Tack vare vår strikta kontroll vågar fler länder välja Sverige som partner i samarbeten, i trygg förvissning om att de teknologier, kunskap och hemligheter de delar med sig av inte riskerar att hamna i orätta händer. Det finns emellertid en gräns för hur hård …

Läs mer

Norden

De nordiska länderna förenas av att de har starka militärtekniska samarbeten med USA och omfattande försvarsindustriell samverkan över Atlanten. Den nordiska marknaden är väletablerad och viktig. Den omges med goda förutsättningar för samarbete, även om det också finns utmaningar. Samarbetet mellan regeringarna och branschföreningarna är i allt väsentligt goda. Det finns grundläggande likheter mellan de …

Läs mer

EU

Utvecklingen inom EU och dess medlemsländer är komplex och föremål för ett antal, ibland motsägelsefulla, förändringsrörelser med varierande politisk bakgrund och tyngd. EU:s institutioner formar och utvecklar marknaden genom att stifta och övervaka lagar och regler samt medlemsstaternas uppträdande på marknaden. De medverkar även till att strukturera den europeiska teknologiska och industriella basen samt koordinerar …

Läs mer

Nato

De internationella samarbetena inom ramen för försvar och säkerhet är högaktuella och som branschorganisation får vi på nästan daglig basis, information om nya studier och projekt som bedömt skulle kunna vara av intresse för många av våra medlemmar. SOFF är utsedda av regeringen att representera Sverige i Nato Industrial Advisory Group (NIAG) styrelse samt vara …

Läs mer
Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

USA

Det krävs betydande vilja att satsa och uthållighet för att nå framgång på den amerikanska marknaden. Företagen i Sverige har ett starkt renommé i USA och flera svenska företag är framgångsrika leverantörer till amerikanska kunder. Det bilaterala avtalet mellan Sverige och USA innehåller bland annat bestämmelser om ömsesidig försörjningstrygghet samt en uppförandekod för företag som …

Läs mer

Standardisering

En standard är ett dokument, utvecklat i samförstånd och för allmän och återkommande användning som ställer krav på aktiviteter, eller deras resultat som specifika artiklar, material, komponenter, system eller tjänster, eller beskriver i detalj en viss metod eller procedur. Standardisering är viktigt för branschens utveckling och för att säkerställa transparent och tydlighet mellan kund, leverantör …

Läs mer