Hoppa till innehåll
Foto: SOFF

Handel och export

Svensk export av och handel med försvarsmateriel samt vårt ömsesidiga beroende av komponenter och kunskap med vår omvärld, stärker Sveriges försvarsförmåga. Försvarsexport måste i sin tur vara strikt kontrollerad samtidigt som sunda konkurrensförhållanden på marknaden bör råda.

Sverige har ett av världens hårdaste regelverk för export av försvars. Tack vare vår strikta kontroll vågar fler länder välja Sverige som partner i samarbeten, i trygg förvissning om att de teknologier, kunskap och hemligheter de delar med sig av inte riskerar att hamna i orätta händer. Det finns emellertid en gräns för hur hård kontrollen kan bli innan den blir ett handelshinder. Ett alltför omfattande svenskt regelverk riskerar att göra svensk materiel och tjänster osäljbara, liksom svenska komponenter som idag är en del i andra länders försvarssystem.    

För att företag fortsatt ska förse samhället med bra lösningar behöver världens mest internationaliserade försvarsbransch också exportera. Detta innebär i sin tur att vi för att kunna öka kapaciteten, behöver ta fram en tydlig strategi med fokus på analys, inriktning och prioritering och avsätta resurser för stöd och främjande. En sådan strategi kommer dessutom ge Sverige tydligare beroenden till strategiska partners samt möjligheter att i större utsträckning ge och ta emot stöd.  

SOFF delar uppfattningen om att en öppen och konkurrensutsatt marknad ger en långsiktigt god funktion för såväl producenter som kunder. Samtidigt måste hänsyn visas för den påverkan på normala marknadsmekanismer som gör sig gällande inom försvarssektorn. Detta är en sektor med speciella förtecken där kunderna är uteslutande stater samt där nationell suveränitet och nationella säkerhetsintressen spelar en avgörande roll. Detta påverkar i praktiken hur långt och hur fort de enskilda länderna kan röra sig i riktningen mot en öppen och konkurrensutsatt marknad. Protektionistiska mönster medför ännu att marknaden utvecklas ojämnt och att svåra konkurrenshindrande faktorer alltjämt kvarstår. Det innebär att väsentliga delar av marknaden i stor utsträckning ännu förblir otillgängliga för verklig konkurrens. För företag i Sverige är det av vikt att exportmarknaden inom EU görs tillgänglig i samma takt och omfattning som den svenska marknaden öppnas upp för konkurrens.  

För SOFF är det därmed viktigt att den europeiska, såväl som den globala, försvarsmarknaden utvecklas i en mer öppen, konkurrensvänlig riktning då de svenska företagen, som ofta är mycket konkurrenskraftiga och exportorienterade, har allt att vinna på att få ökat tillträde till dessa marknader. SOFF driver därför nationellt, och i vår europiska försvarsförening, frågan om lika marknadstillträde. SOFF eftersträvar därtill ökad samordning med staten för marknadsarbetet och prioriteringen av samarbetspartner på den internationella försvarsmarknaden.  

SOFF verkar även för en ny exportstrategi med fokus på analys, inriktning och prioritering. Föreningen tar även fram landrapporter som analyserar olika försvarsmarknader som underlag till beslutsfattare. Vi arrangerar årligen nätverksdagar, så kallade Försvarsmarknadsdagar, där företag och stat träffas kring behov, förmågor och lösningar. SOFF:s styrka är våra samverkansavtal med systerorganisationer i partnerländer. Dessa ger ett tillträde till och förutsättningar för dialog med såväl myndigheter som företag. För många av föreningens mindre företag är SOFF:s montrar vid utställningar utomlands viktiga, bland annat medverkar vi på DSEI och Eurosatory. 

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang

Våra områden