Hoppa till innehåll

Nyttan med försvarsexport

Hur bidrar export till Sveriges försvar? Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets- och försvarspolitiskt motiverat beslut.

Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets- och försvarspolitiskt motiverat beslut. Företagen är en väsentlig del av Sveriges försvarsförmåga. För företagen är det avgörande att motiven för försvarsexport är starkt förankrade i riksdagen. Ett välfungerande och förutsägbart regelverk är en förutsättning för försvarsexport.

Genom försvarsexporten skapas förutsättningar för kostnadsdelning av de plattformar och system som Försvarsmakten använder. Det finns också ett värde i att kundbasen för materiel som används i Försvarsmakten breddas. Därigenom uppstår möjligheter att exempelvis dela utvecklingskostnaderna, samordna utbildning och underhåll samt utbyta erfarenheter om materielens användning.

Försvarsexport är en viktig del för att det svenska försvaret skall kunna upprätthålla och utveckla operativ förmåga på ett kostnadseffektivt sätt. Export som är spårbar till Försvarsmaktens operativa förmåga kan bidra till sänkta utvecklingskostnader men även lägre driftskostnader. Export bidrar till att kompetenssäkra teknik och överbrygga produktionsglapp. Vilka behov kommer försvaret att ha i framtiden för att skydda Sverige? Det enda som vi med säkerhet vet är att det kommer att krävas tillgång till ny teknik för att hantera framtida hot, risker och sårbarheter. Det kan t.ex. handla om skydd mot cyberangrepp, fjärrstridsmedel, autonoma system eller olika aspekter av hybridkrigföring. För att denna teknik ska bli förbandssatt och operativ krävs det också att det finns en avancerad industriell förmåga som kan producera plattformar och system samt en väl fungerade försvarsmarknad.

Export stärker Sveriges försvarsförmåga. Exporten ska därför ske genomtänkt så att den på bästa sätt kan bidra till Sveriges säkerhet och ligga i linje med våra utrikespolitiska målsättningar.