Hoppa till innehåll
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Remissvar angående Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (SOU 2018:7)
Inledningsvis vill föreningen påtala att vi, även om vi stöder utredningens slutsats att staten har investerat för lite i materiel, vidmakthållande och materielunderhållet i förhållande till att uppnå önskad operativ effekt för försvarsmaktsorganisation 2016, gör föreningen inte någon värdering gällande utredningens överväganden och förslag till prioriteringar vid de olika ekonomiska nivåerna som redovisas. SOFFs syn …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Begäran om förtydligande avseende tillverkning av komponenter från leverantörer i utlandet
När svenska företag köper komponenter från underleverantörer i utlandet baserat på underlag som kommer från det svenska företaget så får underleverantörerna endast tillverka dessa å det svenska företagets vägnar och det är inte en överlåtelse eller upplåtelse att tillverka krigsmateriel till någon annan part. Leverantören besitter redan produktionskunskapen och ingen teknisk assistans eller kunskapsöverföring sker …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Begäran om förtydligande rörande klassificeringsgrunder
Begäran om förtydligande av klassificeringsgrunder rörande krigsmaterielförteckningen i bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel. Säkerhets och försvarsföretagen (SOFF) önskar veta om Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har samsyn med SOFF gällande nedan beskrivna syn på regelverket rörande krigsmateriel. I första hand lag (1992:1300) om krigsmateriel samt förordning (1992:1303) om krigsmateriel och dess bilaga krigsmaterielförteckningen. SOFF …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Arbetspapper nr. 2 – Landet annorlunda – Sveriges försvarsmarknad
Sverige skiljer sig kraftigt från andra länder i Norden och Europa vad det gäller synen på företagen och deras roll vid kris, högre beredskap samt krig och den försörjningssäkerhet som då krävs. Trots synen på företagens roll så har deras betydelse för försörjningssäkerhet visat sig genom den nuvarande pandemin. Svenska staten äger inga försvarsföretag. De …
Läs mer
14 apr 2023
Guidance on sanctions
A recommendation on how companies may think about how they work with and manage sanctions. How they assess risk and create processes. This guidance is in support of small and medium size enterprises that does not have any compliance routines since before. It applies to the company’s business opportunities or activities with parties, countries or …
Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om screening mot USA:s sanktionslistor
Företag i Sverige som hanterar amerikansk försvarsteknik måste enligt amerikansk lagstiftning kontrollera att enskilda inte finns med på särskilda sanktionslistor (screening). För att företag ska kunna utföra screening måste företaget behandla personuppgifter om lagöverträdelser och därmed beakta regler i dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten har gett SOFF:s medlemsföretag tillstånd att under vissa villkor behandla personuppgifter för att kunna …
Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om register
En rekommendation om hur företag skulle kunna hantera register över kommersiella dokument rörande utförsel. Rekommendationen går i vissa delar längre än de lagkrav som förekommer i ovanstående dokument, men möjliggör ett generellt hanteringssätt och efterlevnad av villkor i tillstånd som ISP på senare tid börjat införa. SOFFs syn register Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har tagit …
Läs mer
14 apr 2023
Recommendation on licensing requirements
The recommendation aims to enhance opportunities for regulatory compliance, as well as provide suggestions on how companies can manage identification and contract drafting when it comes to agreements requiring permission to be entered into. Entering into certain types of agreements relating to military controlled products require prior approval from the Swedish Inspectorate of Strategic Products …
Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om tillstånd enligt lagen om krigsmateriel
En vägledning för att tydliggöra Inspektionen för strategiska produkters (ISP) beslutsprocess samt att grovt sortera länder utifrån möjligheten att få tillstånd rörande krigsmateriel. Innehållet i dokumentet är inte statiskt utan ändras över tid, men avser ge läsaren en första inblick i möjligheterna för export av krigsmateriel. Översikt om tillstånd Denna översikt avser att försöka tydliggöra …
Läs mer
14 apr 2023
Vägledning vid lämnande av anbud
SOFF har tagit fram en vägledning för hur företag kan hantera identifiering och anbudsnotifiering när det kommer till anbud som kräver notifiering innan de lämnas. Denna rekommendation syftar till att öka möjligheterna för regelefterlevnad. Det kan givetvis förekomma gråzoner och oklarheter om tillämpning och då bör företaget kontakta ISP eller söka juridisk rådgivning.
Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om motivering av försvarsnytta
Den legala grunden vilar på att såväl tillverkningstillstånd som exporttillstånd för försvarsföretagen är avhängt på att det finns säkerhets- och försvarspolitiska skäl för sådan verksamhet. Tanken är att stärka försvarsförmågan med tillgång till den kunskap, den teknik och de lösningar som krävs. Inte minst direkt genom samutveckling. Säkerhets- och försvarsföretagen blir genom handelsutbytet en central …
Läs mer
14 apr 2023
Intygsblankett till underleverantörer
Att tillverka och tillhandahålla försvarsprodukter är tillståndspliktigt, vilket innebär att även företag som tillverkar komponenter behöver klassificera sina produkter och ansöka om tillverkningstillstånd från ISP. Detta gäller alltså inte bara slutmontörerna, utan även deras underleverantörer. Antalet företag i Sverige som bereder, tillverkar och levererar komponenter och delsystem är mycket stort. För att underlätta processen och …
Läs mer