Hoppa till innehåll
Dokument saknar bild
29 apr 2024
SOFF och Teknikföretagen kommenterar vitpapper om exportkontroll
The Technology Industries of Sweden (Teknikföretagen) and the Swedish Security & Defense Industry Association (SOFF) represent companies at the forefront of innovation and technological development that constitute Sweden’s defense and industrial base. The organizations welcome the acknowledgement that fostering conditions for an innovative and competitive industry is paramount for European economic security. To achieve this …
Läs mer
Dokument saknar bild
29 dec 2023
Remissyttrande ”En modell för svensk försörjningsberedskap”
Svensk försörjningsberedskap är helt beroende av det privata näringslivet och företagen har generellt en stor vilja, innovationskraft och förmåga att bidra i att stärka försörjningsberedskapen. Våra medlemsföretag verkar på en global marknad med hård konkurrens och medlemsföretagen är allt från mindre företag med svenska ägare, till stora multinationella företag med utländska och/eller svenska ägare. Det …
Läs mer
10 nov 2023
Remissyttrande över förslag till ändring av föreskrift om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser
Säkerhets- och Försvarsföretagen (fortsättningsvis SOFF) ställer sig positiv till att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) genom tillägg till IMY:s föreskrift DIFS 2018:02 meddelar undantag från förbudet i artikel 10 EU:s dataskyddsförordning för andra än myndigheter att behandla uppgifter som rör lagöverträdelser. SOFF konstaterar att det förslag som nu lagts fram av IMY speglar det undantag som IMY sedan …
Läs mer
Yttrande över ”Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter”
3 nov 2023
Yttrande över ”Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter”
Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget anser Teknikföretagen och SOFF att MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter är vällovligt och viktigt. Teknikföretagen och SOFF har dock ett antal reservationer beträffande förslagets utformning i dess nuvarande form. Dessa avser primärt otydligheter med förslaget som kan leda till svårigheter vid …
Läs mer
Dokument saknar bild
3 okt 2023
Remissyttrande över ”Sveriges tillträde till vissa Natoavtal” (Ds 2023:22)
Handeln med andra länder har en betydande inverkan på Sveriges relationer, beroende och möjligheter till samarbete med dessa länder. Teknologi påverkar inte bara vår säkerhet och försvar, utan också vår konkurrenskraft och välfärd. Faktum är att nio av tio kunder för företag inom detta område är utländska försvarsmakter, och två tredjedelar av företagens omsättning kommer …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Remissvar angående Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (SOU 2018:7)
Inledningsvis vill föreningen påtala att vi, även om vi stöder utredningens slutsats att staten har investerat för lite i materiel, vidmakthållande och materielunderhållet i förhållande till att uppnå önskad operativ effekt för försvarsmaktsorganisation 2016, gör föreningen inte någon värdering gällande utredningens överväganden och förslag till prioriteringar vid de olika ekonomiska nivåerna som redovisas. SOFFs syn …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Begäran om förtydligande avseende tillverkning av komponenter från leverantörer i utlandet
När svenska företag köper komponenter från underleverantörer i utlandet baserat på underlag som kommer från det svenska företaget så får underleverantörerna endast tillverka dessa å det svenska företagets vägnar och det är inte en överlåtelse eller upplåtelse att tillverka krigsmateriel till någon annan part. Leverantören besitter redan produktionskunskapen och ingen teknisk assistans eller kunskapsöverföring sker …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Begäran om förtydligande rörande klassificeringsgrunder
Begäran om förtydligande av klassificeringsgrunder rörande krigsmaterielförteckningen i bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel. Säkerhets och försvarsföretagen (SOFF) önskar veta om Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har samsyn med SOFF gällande nedan beskrivna syn på regelverket rörande krigsmateriel. I första hand lag (1992:1300) om krigsmateriel samt förordning (1992:1303) om krigsmateriel och dess bilaga krigsmaterielförteckningen. SOFF …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Arbetspapper nr. 2 – Landet annorlunda – Sveriges försvarsmarknad
Sverige skiljer sig kraftigt från andra länder i Norden och Europa vad det gäller synen på företagen och deras roll vid kris, högre beredskap samt krig och den försörjningssäkerhet som då krävs. Trots synen på företagens roll så har deras betydelse för försörjningssäkerhet visat sig genom den nuvarande pandemin. Svenska staten äger inga försvarsföretag. De …
Läs mer
14 apr 2023
Guidance on sanctions
A recommendation on how companies may think about how they work with and manage sanctions. How they assess risk and create processes. This guidance is in support of small and medium size enterprises that does not have any compliance routines since before. It applies to the company’s business opportunities or activities with parties, countries or …
Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om screening mot USA:s sanktionslistor
Företag i Sverige som hanterar amerikansk försvarsteknik måste enligt amerikansk lagstiftning kontrollera att enskilda inte finns med på särskilda sanktionslistor (screening). För att företag ska kunna utföra screening måste företaget behandla personuppgifter om lagöverträdelser och därmed beakta regler i dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten har gett SOFF:s medlemsföretag tillstånd att under vissa villkor behandla personuppgifter för att kunna …
Läs mer
14 apr 2023
Vägledning om register
En rekommendation om hur företag skulle kunna hantera register över kommersiella dokument rörande utförsel. Rekommendationen går i vissa delar längre än de lagkrav som förekommer i ovanstående dokument, men möjliggör ett generellt hanteringssätt och efterlevnad av villkor i tillstånd som ISP på senare tid börjat införa. SOFFs syn register Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har tagit …
Läs mer