Hoppa till innehåll

Begäran om förtydligande avseende tillverkning av komponenter från leverantörer i utlandet

När svenska företag köper komponenter från underleverantörer i utlandet baserat på underlag som kommer från det svenska företaget så får underleverantörerna endast tillverka dessa å det svenska företagets vägnar och det är inte en överlåtelse eller upplåtelse att tillverka krigsmateriel till någon annan part. Leverantören besitter redan produktionskunskapen och ingen teknisk assistans eller kunskapsöverföring sker utan komponenten produceras endast från de ritningar som skickas över.

Enligt §7 i lagen om krigsmateriel så måste ISP godkänna avtal om utlägg av licenstillverkning av krigsmateriel i utlandet innan det träder ikraft. I förarbetena till nuvarande lag anges med tydlighet. ”Det har rått osäkerhet rörande omfattningen av begreppet tillverkningsrätt. Jag finner därför anledning betona att härmed avses varje upplåtelse eller överlåtelse av tekniskt underlag som gör det möjligt för förvärvaren att framställa vad som utgör krigsmateriel enligt svensk definition.”

Längre fram i förarbetena framställs att avtal med utländska leverantörer om tillverkning av komponenter inte omfattas och behöver därför inte godkännas. ”Däremot bör dock inte sådana avtal som en svensk tillverkare sluter med underleverantörer i utlandet för medverkan i utveckling eller tillverkning av komponenter omfattas av bestämmelsen.”

SOFF är av uppfattningen, när det gäller ovanstående omständigheter, att en utländsk leverantör som tillverkar komponenter å ett svenskt företags vägnar inte är en förvärvare av rättigheter då denne inte kommer äga tekniken utan de innehar den tillfälligt och är endast en leverantör som ska utföra ett uppdrag och sedan leverera den producerade materielen tillbaka till ägaren av tekniken och denne får sedan betalt för sitt arbete. Undantaget för tillverkning av komponenter är tillämpligt även i detta fall eftersom leverantören inte ges någon rättighet att tillverka och sälja till annan part. Utförseln av den militära tekniken är kontrollerad och kräver i sig själv utförseltillstånd men upplägget kräver inte att avtalet godkänns.

SOFF önskar veta om ISP har samsyn med SOFF rörande ovanstående bedömningar och för den händelse ISP är av annan åsikt skulle SOFF uppskatta om ISP kan förtydliga hur regelverken bör läsas så att företagen ges en bättre möjlighet att efterleva reglerna.