Hoppa till innehåll
24 maj 2024
Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd
Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen. Ordförande är Martin Waern, SRS Security; vice …
Läs mer
27 maj 2024
Affärskluster – fordon till försvaret
Den 27 maj arrangerar SOFF ett nätverksmöte som ger medlemsföretagen möjlighet att finna nya samarbetspartners på fordonsområdet. Syftet med eventet är dels kunskapsspridande om olika företags verksamheter och produkter inom arbetsområdet, dels nätverksskapande mellan företagen för att finna samarbetsmöjligheter.  Vid mötet deltar även representanter från FMV med ansvar för stridsfordon, stridsvagn och olika typer av …
Läs mer
28 maj 2024
Möte med medlemsgruppen för exportkontroll
Den 28 maj kl. 10.00-12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll möte. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet. Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli. För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård.
Läs mer
28 maj 2024
Möte med medlemsgruppen för legala frågor
Den 28 maj kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper. Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet. För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.
Läs mer
29 maj 2024
Workshop om försvarsmateriel med 3d-skrivare/additiv tillverkning
SOFF arrangerar den 29 maj ett seminarium och workshop om hur 3d-skrivare/additiv tillverkning kan användas för produktion av försvarsmateriel. Denna typ av tillverkningsmetod används idag men har en stor potential att bli en än större faktor i framtidens materielförsörjning. På plats kommer FMV att medverka och berätta om deras tankar om additiv tillverkning och vad …
Läs mer
30 maj 2024
Möte med medlemsgruppen Strategisk försörjning
Den 30 maj kl. 13.00 – 15.30 träffas medlemsgruppen för Strategisk försörjning. Detta är SOFFs samlande grupp för gränsytan mot försvarsmyndigheter och Försvarsdepartement avseende förståelsen för – och förutsättningarna till – en stärkt roll för företagen i försörjningen av försvarsförmågan. Fokus är på helheten i förmågan och inte enbart på upphandlingsprocessen.
Läs mer
3 jun 2024
Så ser den nya hotbilden ut mot företagen – och här är möjligheterna
Välkommen till seminariet där Säkerhetspolisen beskriver hur industrispionage och tekniköverföring hotar svensk konkurrenskraft och varför behovet av forskning för både civila och försvarsmässiga syften ökat i betydelse. I det nya säkerhetspolitiska läget håller hotbilden mot företag gradvis på att förändras. De stora investeringar som görs för att snabba upp teknikutvecklingen medför att industrispionaget ökar och …
Läs mer
4 jun 2024
Medlemsgruppen för internationella affärer
Affärer inom försvar och säkerhet präglas av statliga slutkunder där de flesta länder har en egen nationell strategi för sin försörjning på området. Detta medför att många exportaffärer kräver någon form av industriell samverkan där kundlandets strategiska intressen tillgodoses för att möte deras krav på försörjningstrygghet. Gruppen är ett forum för att forma dialogen och …
Läs mer
10 jun 2024
Informationsdag om Ukraina den 10 juni
Den 10 juni arrangerar vi en halvdags informationsdag som fokuserar på affärsmöjligheter och samarbete med Ukraina, dess ekosystem inom försvar och dess försvarsmakt. Vi bjuder in med både fysisk och digital närvaro för att maximera deltagandet och sprida kunskapen om hur företag kan göra skillnad. Under evenemanget kommer representanter från olika organisationer (bland annat Ukrainska upphandlingsmyndigheten, …
Läs mer
11 jun 2024
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 11 juni kl. 10.00 – 12.00 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
11 jun 2024
Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Den 11 juni kl. 13:00 – 16:00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte. Mötet följs av en sommaravslutning fram till ca 18.00. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens …
Läs mer
12 jun 2024
Möte med föreningsstyrelsen
SOFF:s styrelse inriktar de långsiktiga målen, instruerar generalsekreteraren och beslutar bland annat om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och ledning av föreningens medlemsgrupper.
Läs mer