Hoppa till innehåll

Medlemsgrupper

Här bedrivs vår kärnverksamhet tillsammans med medlemsföretagen

Kärnan i vår verksamhet utgörs av våra medlemsgrupper. I dessa bereds föreningens positioner i sakfrågor, hanteras remisser samt planeras för aktiviteter inom respektive område. Kansliet är sammanhållande och i grupperna ingår representanter för medlemsföretagen.  

Medlemsgrupperna arbetar i tematiska områden i långsiktiga, ofta tekniska och juridiska ämnesfrågor. Arbetet i grupperna tar avstamp i föreningens verksamhetsplan och rapporteras till generalsekreteraren. Flera medlemsgrupper har därtill särskilda projektplaner. Varje möte dokumenteras och följer föreningens uppförandekod samt etiska riktlinjer. 

Medlemsgrupperna är även viktiga mötesplatser för företagen. Deltagande är för medlemsföretagen, men ordföranden eller generalsekreteraren har rätt att adjungera myndigheter och företag (dock max tre möten under ett år för icke-medlemsföretag) till gruppens arbete. Vanligen har grupperna även externa gäster på mötena för att diskutera aktuella frågor. 

Cyberförsvar

Gruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppens arbetar utifrån en gemensamt framtagen handlingsplan som revideras årligen.

Ordförande

Richard Oehme

Senior rådgivare, samhälls- och cybersäkerhet, Knowit

Vice ordförande

Mattias Wallén

IT- och informationssäkerhetschef, Swedish Space Corporation

Ronja Ahlberg Områdesansvarig cyberförsvar 08-782 08 85 072-232 78 78 ronja.ahlberg@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Exportkontroll

Medlemsgruppen arbetar med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet och stödjer branschens arbete med exportkontrollfrågor. Fokus ligger på krigsmateriel samt produkter med dubbla användningsområden och gruppen samverkar regelbundet med regeringskansliet, Inspektionen för strategiska produkter (ISP) samt relaterade myndigheter och aktörer.

Ordförande

Björn Uggla

Chef exportkontroll, Saab AB

Vice ordförande

Peter Engberg

Säkerhets- och exportkontrollansvarig, PartnerTech

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Forskning och utveckling

Gruppen arbetar med frågeställningar relaterade till forsknings- och teknikutvecklingsverksamheten och driver frågor om bl.a forskningsfinansiering, dialog med svensk kund om framtida förmåga och upphovsrättsliga frågor. Utöver de nationella forsknings- och innovationsprocesserna är gruppen sammanhållande för föreningens arbete med Nato och Eus initiativ på området.

Ordförande

Katarina Björklund

Gruppstrategi, Saab

Vice ordförande

Johan Roseen

Försäljningsansvarig försvar, Thales

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Internationella affärer

Gruppen är ett forum för att forma dialogen och samordningen med svenska- och utländska kunder samt övriga intressenter om exportfrämjande, exportkrediter, industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden. Gruppen bevakar trenderna på området i form av erfarenhetsutbyte.

Ordförande

Marcus Nadelius

Statliga relationer, Saab AB

Vice ordförande

Robert Humeur

Affärsutveckling, Palantir

Niklas Alm Stf generalsekreterare 08-782 08 77 070-782 46 11 niklas.alm@soff.se
Kontaktperson på kansli

Legala frågor

Medlemsgruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper samt tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskydds- regelefterlevnadsfrågor samt sanktioner.

Ordförande

Mikael Enberg

Stf. exportkontrollchef, Saab

Vice ordförande

Linda Hägglund

Bolagsjurist, BAE Systems Hägglunds

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Miljö och hållbarhet

Medlemsgruppen är ett nätverk för företagens miljökompetenser vilka medför möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd. Gruppen arbetar övergripande med miljörelaterade ESG-frågor som berör medlemsföretagen inom exempelvis farliga ämnen och material, klimat, cirkulär ekonomi.

Ordförande

Maria Sahlin

Miljöchef, Saab AB

Vice ordförande

Anna Svanholm

Miljöansvarig, BAE Systems Bofors AB

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Mindre företag (SMF)

Medlemsgruppen för Mindre företag (SMF) verkar för att lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen verksamma inom försvar och säkerhet. Det handlar exempelvis om tillträdesfrågor, finansiering samt särskilda initiativ för SMF. Särskild vikt läggs på frågor som inte hanteras av andra medlemsgrupper.

Ordförande

Carl Jonasson

Affärsutvecklingschef, Snigeldesign

Vice ordförande

Pontus Agerteg

Säljchef Norden, Bertin Exensor

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Samhällssäkerhet och civilt försvar

Samhällsäkerhetsgruppen har tyngdpunkt på marknaden för den civila beredskapen i allmänhet och civilt försvar i synnerhet. Även frågor som rör försörjningsberedskap, och det förutsättningarna för det privat-offentliga samarbetet kopplat till totalförsvar i bred bemärkelse, hanteras av gruppen. Gruppen arbetar systematiskt med nätverkande och informations- och kunskapsspridning, samt med påverkansarbete genom att bland annat vara beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området.

Ordförande

Kajsa Helmbring

Resultatenhetschef och senior rådgivare, Combitech

Vice ordförande

Nina Larsson

Stabschef och senior konsult, 4C Strategies

Kristina Syk Områdesansvarig samhällssäkerhet 08-782 08 68 072-015 68 61 kristina.syk@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Strategisk försörjning

Samlande grupp för gränsytan mot försvarsmyndigheter och Försvarsdepartement avseende förståelsen för – och förutsättningarna till – en stärkt roll för företagen i försörjningen av försvarsförmågan. Fokus är på helheten i förmågan och inte enbart på upphandlingsprocessen.

Ordförande

Evelina Hedskog

Affärsenhetschef, MilDef

Vice ordförande

Stefan Hjort

Ansvarig offentliga relationer, GKN Aerospace

Niklas Alm Stf generalsekreterare 08-782 08 77 070-782 46 11 niklas.alm@soff.se
Kontaktperson på kansli

Säkerhetsskydd

Medlemsgruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Ordförande

Martin Waern

Affärsområdeschef, säkerhetsskydd och totalförsvar, SRS Group

Vice ordförande

Gudrun Hansson

Säkerhetsskyddschef, GKN Aerospace Sweden AB

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

Tjänstegruppen

Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan tjänste-/konsultbranschen och främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer.

Ordförande

Anders Carlsson

vd, Systecon Konsult AB

Vice ordförande

Mats Wallin

Affärsområdesansvarig, försvar och säkerhet, Afry

Kristina Syk Områdesansvarig samhällssäkerhet 08-782 08 68 072-015 68 61 kristina.syk@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium

USA-relationer

Gruppen bereder, koordinerar och inriktar föreningens verksamhet relaterat till USA, exempelvis vid bilaterala aktiviteter, samarbeten och arbeten i mellanstatliga grupper, såsom marknadstillträde, försörjningstrygghetsfrågor, exportkontroll, forskning- och utveckling samt informationssäkerhet. Gruppen bevakar marknaden och de regelverk och förutsättningar som styr företagens tillträde till amerikansk kund.

Ordförande

Michael Andersson

Strategiska partnerskap och internationella affärer, Saab AB

Vice ordförande

Ola Alfredsson

Affärsutvecklingschef, MilDef

Hanna Olofsson Stabschef 08-782 08 75 072-521 76 60 hanna.olofsson@soff.se
Kontaktperson på kansli
Relaterat: Nyheter Kalendarium