Hoppa till innehåll
10 nov 2023
Yttrande inför en försvars- och säkerhetsstrategi för rymden
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har beretts möjlighet att inkomma med yttrande avseende en försvars- och säkerhetsstrategi för rymdfrågor. Föreningen välkomnar regeringens ambition att svensk rymdverksamhet ska bidra till ett stärkt totalförsvar och ett säkrare Sverige. Industriellt och tekniskt har Sverige unika förmågor, vilka är av stort säkerhetspolitiskt värde. SOFF representerar idag närmare 30 företag med …
Läs mer
10 nov 2023
Remissyttrande över förslag till ändring av föreskrift om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser
Säkerhets- och Försvarsföretagen (fortsättningsvis SOFF) ställer sig positiv till att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) genom tillägg till IMY:s föreskrift DIFS 2018:02 meddelar undantag från förbudet i artikel 10 EU:s dataskyddsförordning för andra än myndigheter att behandla uppgifter som rör lagöverträdelser. SOFF konstaterar att det förslag som nu lagts fram av IMY speglar det undantag som IMY sedan …
Läs mer
Yttrande över ”Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter”
3 nov 2023
Yttrande över ”Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter”
Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget anser Teknikföretagen och SOFF att MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter är vällovligt och viktigt. Teknikföretagen och SOFF har dock ett antal reservationer beträffande förslagets utformning i dess nuvarande form. Dessa avser primärt otydligheter med förslaget som kan leda till svårigheter vid …
Läs mer
Dokument saknar bild
11 okt 2023
SOFFs inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik
SOFF inbjöds att lämna synpunkter inför regeringens kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition av utbildningsminister Mats Persson. Önskemålet var att beskriva vilka samhällsutmaningar vi anser finns och hur forskningsresultat kan nyttiggöras inom de områden som vi berörs av. SOFF redovisar i vårt yttrande bl.a. tio förslag till åtgärder: Ny försvars- och säkerhetspolitisk kontext Rysslands anfallskrig, och …
Läs mer
Dokument saknar bild
3 okt 2023
Remissyttrande över ”Sveriges tillträde till vissa Natoavtal” (Ds 2023:22)
Handeln med andra länder har en betydande inverkan på Sveriges relationer, beroende och möjligheter till samarbete med dessa länder. Teknologi påverkar inte bara vår säkerhet och försvar, utan också vår konkurrenskraft och välfärd. Faktum är att nio av tio kunder för företag inom detta område är utländska försvarsmakter, och två tredjedelar av företagens omsättning kommer …
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över utkast till Försvarsmaktens föreskrift om signalskyddstjänst
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över betänkandet ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen” (SOU 2018:82)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över betänkandet ”Synpunkter på kommande vägledning om grundläggande kryptering
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen (UD2019/00979/NIS)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Synpunkter på kommande vägledning om grundläggande it-säkerhetsåtgärder (MSB)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande med anledning av en framtida digital strategi för Europa (I2019/01426/D)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Remissyttrande över förslaget om att mervärdesskatt och punktskatt för varor och tjänster som avser försvarsinsatser inom Nato även ska gälla försvarsinsatser (Fi2019/01770/S2)
Läs mer