Hoppa till innehåll
17 jul 2024
Översikt av SOFF:s syn på EU:s försvarsinitiativ
SOFF är positiva till EU-kommissionens arbete med att stärka den europeiska försvarsmarknaden. Under senaste åren har vi sett flera initiativ såsom EDF, EDIS och EDIP. Hur bör Sverige navigera förslagen? Vi ser att våra medlemsföretag är framgångsrika i programmen och att det finns potential för ytterligare framgångar i kommande utlysningar. Det är avgörande att medlemsstaterna …
Läs mer
3 jul 2024
De nordiska branschföreningarna besvarar gemensamt Nordiska investeringsbankens remiss av ny policy
SOFF, tillsammans med våra systerföreningar i norden, välkomnar inbjudan att kommentera Nordiska Investeringsbankens (NIB) nya hållbarhetspolicy. Även om vi välkomnar att policyn skulle tillåta NIB att erbjuda finansiering för lösningar med dubbla användningsområden, är förslaget att per definition utesluta aktörer som är engagerade i värdekedjan kring ”vapen och ammunition” från finansiering i fullständig motsägelse till …
Läs mer
3 jul 2024
Förslag till ändring i skyddslag (2010:305) och skyddsförordning (2010:532)
Militära transporter av stora mängder vapen eller ammunition och andra särskilt skyddsvärda transporter kan beslutas vara skyddsobjekt. På motsvarande sätt borde civila transporter av samma sorts utrustning kunna beslutas vara skyddsobjekt. Särskilt skyddsvärda transporter skulle exempelvis kunna vara transport av fartyg, luftfartyg eller fordon som tillverkats särskilt för militära ändamål eller delar till vapen, ammunition …
Läs mer
3 jul 2024
Förslag till ändring i förordning (2022:511) om elektronisk kommunikation, m.m.
Skyddslagen medger att skyddsvakt som bevakar skyddsobjekt kan verka mot obemannade farkoster. Effektiva möjligheter saknas dock för skyddsvakter att verka mot obemannade farkoster. Att verka mot obemannade farkoster med kinetisk energi är i många fall inte praktiskt möjligt. Möjlighet borde skapas för skyddsvakter att verka mot obemannade farkoster med andra medel än kinetisk energi, exempelvis …
Läs mer
Dokument saknar bild
20 jun 2024
Teknikföretagens och Säkerhets- och försvarsföretagens gemensamma svar på remitterat delbetänkande, SOU 2024:19 ”En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap”
Teknikföretagen och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tackar för möjligheten att svara på remissen delbetänkandet ”En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap”. Teknikföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges teknikindustri och representerar ca 4 500 medlemsföretag. Tillsammans står våra medlemsföretag för en tredjedel av Sveriges export. Gemensamt för medlemsföretagen är att de utvecklar varor och tjänster …
Läs mer
4 jun 2024
Remissyttrande avseende betänkandet Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)
Lagförslagets ändamålsenlighetSOFF instämmer med slutsatsen att det är eftersträvansvärt att regelverk som gäller i fredstid så långt som möjligt ska upprätthållas även om Sverige hamnar i krig, krigsfara eller om det råder en annan extraordinär situation. Samtidigt vill SOFF understryka att företagens förutsättningar att till exempel upprätthålla och driva produktion är helt andra i dessa …
Läs mer
22 maj 2024
Remissvar avseende delbetänkande av Utredningen om genomförande av NIS2- och CER-direktiven (SOU 2024:18)
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. SOFF vill framföra följande kommentarer. Gemensamma grundläggande krav på IT-säkerhet Föreningen är positivt inställd till att kritisk infrastruktur får gemensamma grundläggande krav på IT-säkerhet. Det bidrar till en högre lägstanivå för cybersäkerhet i hela Sverige. Att NIS2- och CER-direktiven behandlas tillsammans i denna utredning …
Läs mer
22 maj 2024
Yttrande avseende remiss av ”Ett Nationellt cybersäkerhetscenter”
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och Teknikföretagen önskar tillsammans lämna synpunkter på remissen av delbetänkandet ” Ett Nationellt cybersäkerhetscenter – del 1”. SOFF är en branschförening för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF idag ca + 200 medlemsföretag som har verksamhet inom bland annat försvar, samhällssäkerhet, cybersäkerhet. Teknikföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation …
Läs mer
Dokument saknar bild
3 maj 2024
Yttrande avseende En reform för datadelning
SOFF intar en i huvudsak positiv inställning till ökad interoperabilitet för att öka möjligheterna att dela och använda data. Föreningen understryker särskilt vikten av det som skrivs om nyttan av datadelning för totalförsvaret. Härtill understryker föreningen vikten av det föreslagna undantaget i 4 § st. 2 i förslag till lag om den offentliga förvaltningens interoperabilitet. …
Läs mer
Dokument saknar bild
29 apr 2024
SOFF och Teknikföretagen kommenterar vitpapper om exportkontroll
The Technology Industries of Sweden (Teknikföretagen) and the Swedish Security & Defense Industry Association (SOFF) represent companies at the forefront of innovation and technological development that constitute Sweden’s defense and industrial base. The organizations welcome the acknowledgement that fostering conditions for an innovative and competitive industry is paramount for European economic security. To achieve this …
Läs mer
28 mar 2024
Rekommendationer till MSB inför fortsatt arbete att utveckla det civila försvaret som en del av totalförsvaret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver idag ett brett arbete med att utveckla och stärka myndighetens kontakter med näringslivet i syfte att öka företagens insikter, delaktighet och ansvar för samhällets krishantering. För att stärka det civila försvaret inom totalförsvaret bör MSB kunna bygga vidare på det etablerade arbetet inom dessa områden.Föreningen vill med denna …
Läs mer
21 mar 2024
Remissvar avseende kommissionens förordningsförslag om inrättandet av det europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIP) 2024 0061 (COD)
SOFF välkomnar Europeiska kommissionens förslag till en förordning om ett europeiskt försvarsindustriprogram ”European Defence Industry Programme” (EDIP). Det är en ambitiös text som i flera delar innehåller förslag på konkreta åtgärder.SOFF har aktivt bidragit till kommissionens samrådsprocess inför förslaget genom den europeiska branschorganisationen ”AeroSpace and Defence Industries Association of Europe” (ASD) samt genom bilaterala möten …
Läs mer