Hoppa till innehåll

Remissyttrande avseende betänkandet Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)

Lagförslagets ändamålsenlighet
SOFF instämmer med slutsatsen att det är eftersträvansvärt att regelverk som gäller i fredstid så långt som möjligt ska upprätthållas även om Sverige hamnar i krig, krigsfara eller om det råder en annan extraordinär situation. Samtidigt vill SOFF understryka att företagens förutsättningar att till exempel upprätthålla och driva produktion är helt andra i dessa situationer, jämfört med vad som gäller i fredstid. Därför uppmuntrar SOFF utredningen att säkerställa att den svenska beredskapslagstiftningen är på ett ändamålsenligt sätt anpassad för situationer inom den konfliktskala som den är tänkt att tillämpas inom.

Relationen mellan EU-rätt och nationell rätt
Föreningen delar utrednings slutsats på s. 103 att frågor som rör nationell säkerhet och försvarsfrågor ligger utanför EU:s befogenhet, men önskar tydliggörande vad som innefattas i begreppet ”nationell säkerhet”. SOFF understryker möjligheten för den svenska lagstiftaren att göra undantag från EU-rättsliga bestämmelser för att tillgodose totalförsvarets behov under krig, krigsfara och extraordinära situationer, vilken utredningen uppmärksammar på s. 105. Det vore dock önskvärt om utredningen skapade förutsägbarhet genom att föreslå tydliga regler om avvikelser från EU-rätt vid krig, krigsfara eller andra extraordinära situationer, i stället för att som nu endast uppmärksamma lagstiftarens möjlighet att formulera undantag i ett senare skede. Detta skulle också öka förslagets ändamålsenlighet. 

Vikten av beredskapsavtal
SOFF instämmer i förslaget att avvikelse från den arbetsrättsliga beredskapslagstiftningen ska få ske genom beredskapsavtal (kollektivavtal). Föreningen vill samtidigt understryka att de extraordinära situationer då lagen föreslås tillämpas kommer att kräva stor flexibilitet, se vidare yttrande från Svenskt Näringsliv.