Hoppa till innehåll
28 mar 2024
Rekommendationer till MSB inför fortsatt arbete att utveckla det civila försvaret som en del av totalförsvaret

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver idag ett brett arbete med att utveckla och stärka myndighetens kontakter med näringslivet i syfte att öka företagens insikter, delaktighet och ansvar för samhällets krishantering. För att stärka det civila försvaret inom totalförsvaret bör MSB kunna bygga vidare på det etablerade arbetet inom dessa områden.Föreningen vill med denna …

Läs mer
21 mar 2024
Remissvar avseende kommissionens förordningsförslag om inrättandet av det europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIP) 2024 0061 (COD)

SOFF välkomnar Europeiska kommissionens förslag till en förordning om ett europeiskt försvarsindustriprogram ”European Defence Industry Programme” (EDIP). Det är en ambitiös text som i flera delar innehåller förslag på konkreta åtgärder.SOFF har aktivt bidragit till kommissionens samrådsprocess inför förslaget genom den europeiska branschorganisationen ”AeroSpace and Defence Industries Association of Europe” (ASD) samt genom bilaterala möten …

Läs mer
29 feb 2024
Skrivelse om “Begränsat hemlig” vs internationell “Restricted”

Det finns en problematik med information klassad på R-nivån i länder där man har ändrat klassningsmodell eller helt tagit bort R-nivån. Där tillämpas i stället andra beteckningar som Controlled unclassified information (CUI), Official sensitive, sensitive non-classified, protected, motsvarande ”För Tjänstebruk”, etc. Det innebär att de klasserna inte betraktas som Classified information/ Säkerhetsskyddsklassificerad uppgift i respektive …

Läs mer
21 feb 2024
European Defence Fund (EDF) – Interim Evaluation

SOFF Preliminary Comments Note: SOFF advocates for a comprehensive EDF interim review that integrates perspectives from both the industry and Member States. This approach aims to confirm the EDF’s effectiveness in fostering collaboration among Member States, while also boosting the competitiveness and technological capabilities of the EDTIB. SOFF and the EDF Since its inception in …

Läs mer
21 feb 2024
Framställan om ändring i säkerhetsskyddsförordningen

Föreningen har under en tid analyserat det nya tillsynsområdet och dess konsekvenser och kommit fram till att tillsynsområdet dels har tillkommit på felaktiga grunder, dels leder till märkliga tillämpnings­problem. Skälen till detta är följande. Förslaget om ett nytt tillsynsområde har sitt ursprung i tidigare nämnt betänkande där basen för den säkerhetskänsliga verksamheten uppges utgöras av …

Läs mer
10 feb 2024
Remissyttrande över promemorian ”Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor” (U2024/00153) avseende avsnitten 7.1 och 7.2

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) vill lämna följande synpunkter på promemorians avsnitt 7.1 och 7.2. Föreningen välkomnar förslagen och vill särskilt uttala vårt stöd till förslagen om; Det statsunderstödda industrispionaget, i synnerhet cyberspionage mot företag, myndigheter, forsknings- och utbildningsinstitutioner har växt dramatiskt de senaste tio åren. SOFF noterar att Riksrevisionen i sin granskning (RiR 2023:20) påtalar …

Läs mer
14 jan 2024
Remissyttrande över betänkandet ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)”

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet från Forskningsfinansieringsutredningen. Föreningen välkomnar betänkandet. Det finns ett tydligt samband mellan effektiva forsknings- och innovationssatsningarna och företagens möjligheter och vilja att investera i forskning- och teknikutveckling. En ny myndighetsstruktur är nödvändig för att möta dagens omvärld och samtidigt ge aktörerna ökad tydlighet …

Läs mer
3 jan 2024
Yttrande i samrådsprocess om europeisk försvarsindustristrategi (EDIS)

SOFF har beretts möjlighet att lämna underlag till EU-kommissionen inför kommande arbete med en europeiska försvarsindustristrategi (EDIS), som tillkännagavs av president von der Leyen tidigare i år. Skälet är att EU vill förbättra gemensam upphandling mellan medlemsstaterna och för att öka den tekniska och industriella förmågan att stödja Ukraina. EDIS syftar till att utveckla medlemsstaternas …

Läs mer
29 dec 2023
Remissyttrande ”En modell för svensk försörjningsberedskap”

Svensk försörjningsberedskap är helt beroende av det privata näringslivet och företagen har generellt en stor vilja, innovationskraft och förmåga att bidra i att stärka försörjningsberedskapen. Våra medlemsföretag verkar på en global marknad med hård konkurrens och medlemsföretagen är allt från mindre företag med svenska ägare, till stora multinationella företag med utländska och/eller svenska ägare. Det …

Läs mer
10 nov 2023
Yttrande inför en försvars- och säkerhetsstrategi för rymden

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har beretts möjlighet att inkomma med yttrande avseende en försvars- och säkerhetsstrategi för rymdfrågor. Föreningen välkomnar regeringens ambition att svensk rymdverksamhet ska bidra till ett stärkt totalförsvar och ett säkrare Sverige. Industriellt och tekniskt har Sverige unika förmågor, vilka är av stort säkerhetspolitiskt värde. SOFF representerar idag närmare 30 företag med …

Läs mer
10 nov 2023
Remissyttrande över förslag till ändring av föreskrift om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Säkerhets- och Försvarsföretagen (fortsättningsvis SOFF) ställer sig positiv till att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) genom tillägg till IMY:s föreskrift DIFS 2018:02 meddelar undantag från förbudet i artikel 10 EU:s dataskyddsförordning för andra än myndigheter att behandla uppgifter som rör lagöverträdelser. SOFF konstaterar att det förslag som nu lagts fram av IMY speglar det undantag som IMY sedan …

Läs mer
Yttrande över ”Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter”
3 nov 2023
Yttrande över ”Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter”

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget anser Teknikföretagen och SOFF att MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter är vällovligt och viktigt. Teknikföretagen och SOFF har dock ett antal reservationer beträffande förslagets utformning i dess nuvarande form. Dessa avser primärt otydligheter med förslaget som kan leda till svårigheter vid …

Läs mer