Hoppa till innehåll

Rekommendationer till MSB inför fortsatt arbete att utveckla det civila försvaret som en del av totalförsvaret

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver idag ett brett arbete med att utveckla och stärka myndighetens kontakter med näringslivet i syfte att öka företagens insikter, delaktighet och ansvar för samhällets krishantering. För att stärka det civila försvaret inom totalförsvaret bör MSB kunna bygga vidare på det etablerade arbetet inom dessa områden.
Föreningen vill med denna skrivelse ge myndigheten några förslag och dela några erfarenheter2.
För att framgångsrikt stärka det civila försvaret behöver MSB ha en övergripande förmåga att:

 • överblicka näringslivet och ha aktuella kunskaper om näringslivet,
 • se samband och dra slutsatser om konsekvenser av utvecklingen i näringslivet för samhällets säkerhet och beredskap, både som hot mot samhället och som möjliga resurser för att stärka säkerhet och beredskap,
 • ha förståelse för vad den tekniska utvecklingen kan innebära,
 • överblicka beroenden i den samhällsviktiga verksamheten,
 • överblicka pågående samverkan mellan det offentliga och näringslivet,
 • identifiera hinder och allmängiltiga problem för samverkan även vid höjd beredskap och krig,
 • bidra med metodstöd och tekniskt stöd för privat-offentlig samverkan som bygger förtroende i fred, samt
 • samverka med Försvarsmakten för att identifiera de direkta och indirekta beroenden som finns till den militära delen av totalförsvaret.
  Förmågan bygger på att MSB:
 • integrerar näringslivet som en likvärdig aktör i arbetet med samhällets säkerhet vid planering och genomförande av utbildningar, övningar och finansiering,
 • tillvaratar och förmedlar erfarenheter från näringslivet och från offentlig sektor av exempelvis omvärldsanalys, riskanalyser och krishantering,
 • utvecklar de kontakter och nätverk som krävs för att kunna möta förändrade behov och förutsättningar, men även vårdar skapade kontakter,
 • kontinuerligt samlar in kunskap om pågående samverkansprojekt, i Sverige och i andra länder, och även har förmåga att analysera och förstå samverkansformens faser, utmaningar och möjligheter, samt
 • löpande genomför utbildningar och övningar med berörda aktörer.

Det finns en mängd olika åsikter och synsätt om näringslivets roll och ansvar, vilket gör att det är svårt att ge någon generell beskrivning av det bästa tillvägagångssättet när företagens delaktighet i det militära försvaret och det civila försvaret ska utvecklas. En av de, i vår mening, grundläggande utmaningarna för MSB har visat sig vara att klarlägga vilket ansvar företag har i arbetet med samhällets säkerhet samt vilka verksamheter (områden, organisationer och företag) som är skyddsvärda. Vidare behöver myndigheten säkerställa att företag i ökad utsträckning kan bli delaktiga i arbetet med samhällets säkerhet – på ett sätt att det passar företagens förutsättningar – och aktivt bidra till att utveckla den egna robustheten. Den stora bristen är – på kort sikt – samtidigt inte samverkan. Utan mod att agera och prioritera. Denna skrivelse vill påvisa de möjligheter vi ser för MSB med utgångspunkt i nuvarande uppdrag. Det finns samtidigt tydliga begränsningar. En är resurser, vilket delvis är en politisk fråga. Det finns även brister i lagstiftningen för vilket MSB inte bär ansvar, men som begränsar myndighetens förmåga.