Hoppa till innehåll
28 mar 2024
Rekommendationer till MSB inför fortsatt arbete att utveckla det civila försvaret som en del av totalförsvaret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver idag ett brett arbete med att utveckla och stärka myndighetens kontakter med näringslivet i syfte att öka företagens insikter, delaktighet och ansvar för samhällets krishantering. För att stärka det civila försvaret inom totalförsvaret bör MSB kunna bygga vidare på det etablerade arbetet inom dessa områden.Föreningen vill med denna …
Läs mer
Dokument saknar bild
29 dec 2023
Remissyttrande ”En modell för svensk försörjningsberedskap”
Svensk försörjningsberedskap är helt beroende av det privata näringslivet och företagen har generellt en stor vilja, innovationskraft och förmåga att bidra i att stärka försörjningsberedskapen. Våra medlemsföretag verkar på en global marknad med hård konkurrens och medlemsföretagen är allt från mindre företag med svenska ägare, till stora multinationella företag med utländska och/eller svenska ägare. Det …
Läs mer
Yttrande över ”Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter”
3 nov 2023
Yttrande över ”Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter”
Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget anser Teknikföretagen och SOFF att MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter är vällovligt och viktigt. Teknikföretagen och SOFF har dock ett antal reservationer beträffande förslagets utformning i dess nuvarande form. Dessa avser primärt otydligheter med förslaget som kan leda till svårigheter vid …
Läs mer
Dokument saknar bild
28 aug 2023
Remissyttrande över Promemorian En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap
I promemorian föreslås att det inom beredskapssektorn för elektroniska kommunikationer ska finnas en reglerad nationell telesamverkansgrupp med uppgift att delta i den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap och i planeringen och samordningen av åtgärder inför och vid fredstida krissituationer. Promemorian innehåller förslag till ändringar i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Marknadens roll för samhällets säkerhet
Syftet med detta dokument är att öka kunskapen om företagens roll i att stärka samhällets säkerhet. Kan marknaden bidra till att skapa trygghet och ett säkrare samhälle? På vilket sätt? Vad kan vara skyddsvärt och vad kan hota samhället? Företagen kan genom olika lösningar medverka till en god samhällssäkerhet. Dokumentet försöker resonera och visa på …
Läs mer