Hoppa till innehåll

Marknadens roll för samhällets säkerhet

Syftet med detta dokument är att öka kunskapen om företagens roll i att stärka samhällets säkerhet. Kan marknaden bidra till att skapa trygghet och ett säkrare samhälle? På vilket sätt? Vad kan vara skyddsvärt och vad kan hota samhället? Företagen kan genom olika lösningar medverka till en god samhällssäkerhet. Dokumentet försöker resonera och visa på hur detta kan ske.

Samhällets säkerhet utmanas av en rad hot, risker och sårbarheter. Det kan handla om bränder, extrema väder och naturkatastrofer men även om aktörsstyrda hot så som organiserad brottslighet, cyberangrepp, terrorism eller informationsoperationer. Hoten, riskerna och sårbarheterna mot samhället har både säkerhetspolitiska och näringspolitiska dimensioner och påverkar alla i en eller annan form.

Dessutom har avregleringar, globalisering och informationstekniken medfört omfattande strukturella förändringar i samhället. Många europeiska länder, inklusive Sverige, har helt eller delvis privatiserat bland annat energiförsörjning, elektroniska kommunikationer och transporter. Allt detta påverkar förutsättningarna för att identifiera hållbara lösningar för att öka samhällets säkerhet och robusthet när det utsätts för stora påfrestningar.

Kärnan i samhällssäkerhet är människors liv och hälsa; att skydda den enskilda individen genom samhällets och nationens säkerhetsarbete. Samhällssäkerhet bygger även på grunden att alla, både de som drabbas direkt och de som drabbas indirekt av en händelse skall skyddas. För att kunna skydda människors liv och hälsa krävs det ett skydd för samhällets funktionalitet, det vill säga ett skydd för samhällsviktig verksamhet. En annan viktig aspekt i skyddet av samhällets kärnvärden är att samhällsviktig verksamhet kan förebygga, och i kris även hantera, redan inträffade kriser.

Den offentliga sektorn är beroende av de tjänster och produkter som företagen levererar. Företagen är beroende av dels att samhället fungerar, bland annat för att försäkra sig om att ingångna avtal följs och att kunder kan känna trygghet vid affärer, dels att det finns en fungerande marknad för handel med varor och tjänster. Även aktörerna inom offentlig sektor är, som kunder på marknaden, beroende av detta.