Hoppa till innehåll

Remissyttrande över Promemorian En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap

I promemorian föreslås att det inom beredskapssektorn för elektroniska kommunikationer ska finnas en reglerad nationell telesamverkansgrupp med uppgift att delta i den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap och i planeringen och samordningen av åtgärder inför och vid fredstida krissituationer. Promemorian innehåller förslag till ändringar i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), lagen om elektronisk kommunikation (2022:482) och förordningen om elektronisk kommunikation (2022:511).

SOFF har inga invändningar mot förslaget.