Hoppa till innehåll
22 maj 2024
Remissvar avseende delbetänkande av Utredningen om genomförande av NIS2- och CER-direktiven (SOU 2024:18)
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget. SOFF vill framföra följande kommentarer. Gemensamma grundläggande krav på IT-säkerhet Föreningen är positivt inställd till att kritisk infrastruktur får gemensamma grundläggande krav på IT-säkerhet. Det bidrar till en högre lägstanivå för cybersäkerhet i hela Sverige. Att NIS2- och CER-direktiven behandlas tillsammans i denna utredning …
Läs mer
22 maj 2024
Yttrande avseende remiss av ”Ett Nationellt cybersäkerhetscenter”
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och Teknikföretagen önskar tillsammans lämna synpunkter på remissen av delbetänkandet ” Ett Nationellt cybersäkerhetscenter – del 1”. SOFF är en branschförening för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF idag ca + 200 medlemsföretag som har verksamhet inom bland annat försvar, samhällssäkerhet, cybersäkerhet. Teknikföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation …
Läs mer
Svensk försvarsförmåga i en osäker omvärld - en tematidning från SOFF
19 sep 2023
Svensk försvarsförmåga i en osäker omvärld – en tematidning från SOFF
För att uppmärksamma och väcka intresse för branschen ger vi den 21 september ut en specialtidning i Ny Teknik, en av landets största tekniktidningar med cirka 220 000 läsare. Tidningen kommer också nå ut till studenter på flera av landets mest prestigefulla högskolor och universitet samt följa med oss ut på vår turné på lärosätena …
Läs mer
Dokument saknar bild
31 aug 2023
Artificiell intelligens (AI) i säkerhet och försvar – krav och utmaningar
Artificiell Intelligens (AI) är inget nytt begrepp, men det är först på senare år som datorprestanda och tillgången till stora datamängder (Big Data) blivit tillräcklig för att styrkan i AI kan börja utnyttjas. En kombination av snabbare processorer, billiga och snabba minnen, effektiv kommunikation och kostnadseffektiva sensorer har tillsammans skapat helt nya förutsättningar. Utvecklingen går …
Läs mer
Dokument saknar bild
28 aug 2023
Remissyttrande över Promemorian En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap
I promemorian föreslås att det inom beredskapssektorn för elektroniska kommunikationer ska finnas en reglerad nationell telesamverkansgrupp med uppgift att delta i den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap och i planeringen och samordningen av åtgärder inför och vid fredstida krissituationer. Promemorian innehåller förslag till ändringar i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Remissvar avseende cybersäkerhetsutredningen (Fö 202 1/00 796)
Remissvar avseende Sveriges säkerhet — behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem. SOFF anser att cybersäkerhetsutredningen har gjort ett väl genomarbetat jobb och att dess material är gediget. SOFF anser vidare att utredningens förslag är bra, men otillräckliga. Förslagen bör i vissa avseenden utvecklas för att få avsedd effekt och i andra avseende förtydtigas för att kunna genomföras på ett …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Skrivelse angående nationellt cybersäkerhetscenter
Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter Den målbild vi ser för Sveriges nationella cybersäkerhetscenter är att centret på ett trovärdigt sätt ska bidra till att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och cyberförsvar. Detta uppnås genom tillräcklig resurstilldelning, tydlig ansvarsfördelning och mandat för centret som den primära och samlande nationella aktören i dessa frågor. I det …
Läs mer
9 maj 2023
Skrivelse om export inom krypto
Skrivelse om exportutmaningar – krypto, signalskydd och avlyssningssäkra produkter. Kryptering är av avgörande vikt för att skydda, överföra, signera och verifiera information i hela den digitala värdekedjan och för hela samhället. SOFF uppfattar dock inte att det nuvarande nationella arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv där hela samhällets behov vägs in. I vår förändrade värld, med …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Arbetspapper nr. 8 – Digitalt försvar
Teknikutvecklingen är en drivkraft för förändring. Ny teknik som kombinerar processorkraft, anslutning, automatisering, kvantberäkning, maskininlärning och artificiell intelligens har lett till en ny generation vapensystem men även nya sätt att föra krig på. Den digitala transformationen av samhället, dess hastighet och multiplikationen av alla faktorer som påverkar Sveriges försvar och säkerhetsförmåga har blivit alltmer komplex. …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Cyberkompetensrapport
En rapport om vilka cyberkompetenser SOFF:s medlemsföretag inom cyberområdet efterfrågar. Teknologins snabba utveckling, digitaliseringen av samhället med de sårbarheter de tillför och det ökande antalet avancerade cyberattacker ökar ständigt behovet för kompetenser och färdigheter inom cybersäkerhet. Enligt en rapport från den Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA) är kompetenser och färdigheter inom cybersäkerhet något som påverkar marknaden …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Cyberförsvarsforskning
En rapport om efterfrågan samt det offentliga utbudet av forskning- och teknikutvecklingsprojekt och program om cyberförsvar på nationell, EU och Nato-nivå.  Sverige är idag en av de mest innovativa länderna i världen, men trots det halkar vi efter i cybersäkerhet. Gapet mellan innovation och säkerhet medför samtidigt stora säkerhetspolitiska risker. För att skydda Försvarsmaktens system, …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Skrivelse angående nationellt cybersäkerhetscenter
 Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagenns syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter  Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och Teknikföretagen stödjer initiativet att inrätta ett svenskt nationellt cybersäkerhetscenter. Organisationerna välkomnar det förslag som de fyra utpekade myndigheterna presenterade i den rapport som överlämnades till regeringen i december 2019. Vi vill understryka vår förståelse för att såväl rapporten som …
Läs mer