Hoppa till innehåll

Cyberkompetensrapport

En rapport om vilka cyberkompetenser SOFF:s medlemsföretag inom cyberområdet efterfrågar.

Teknologins snabba utveckling, digitaliseringen av samhället med de sårbarheter de tillför och det ökande antalet avancerade cyberattacker ökar ständigt behovet för kompetenser och färdigheter inom cybersäkerhet. Enligt en rapport från den Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA) är kompetenser och färdigheter inom cybersäkerhet något som påverkar marknaden över hela världen. Även utredningen Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63) pekar på behovet för att förbättra tillgången till personal inom informations- och cybersäkerhet och att kompetenserna behöver öka. En effektiv och ändamålsenlig kompetensförsörjning behövs för att kunna säkra och försvara det digitala Sverige vi lever i idag och för att svenska företag fortsatt ska vara konkurrenskraftiga.

SOFF:s cyberförsvarsgrupp har under flera år arbetat för att öka kompetensförsörjningen inom cybersäkerhet. Sedan 2018 har SOFF genomfört undersökningar avseende cyberkompetensbehoven hos föreningens medlemsföretag. Under 2020 publicerades rapporten ”Vilka kompetenser söker Sveriges säkerhets- och försvarsföretag?” och nu under 2022 publicerar vi denna uppföljande undersökning kring det aktuella behovet.

Syftet med vår återkommande enkätundersökning är att identifiera säkerhets- och försvarsbranschens behov och efterfrågan av medarbetare med cybersäkerhetskompetenser. SOFF strävar efter att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för försvars- och säkerhetsföretag i Sverige där kompetensförsörjningen är en viktig byggsten. Resultaten som presenteras i denna rapport är ett viktigt underlag för SOFF:s fortsatta arbete med att säkra kompetensförsörjningen genom dialog och samverkan med övriga aktörer inom cyberbranschen i Sverige.

Kompetensförsörjning är en förutsättning för långsiktig cybersäkerhet och ett livskraftigt försvar av
det digitala Sverige.