Hoppa till innehåll

Remissvar avseende kommissionens förordningsförslag om inrättandet av det europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIP) 2024 0061 (COD)

SOFF välkomnar Europeiska kommissionens förslag till en förordning om ett europeiskt försvarsindustriprogram ”European Defence Industry Programme” (EDIP). Det är en ambitiös text som i flera delar innehåller förslag på konkreta åtgärder.
SOFF har aktivt bidragit till kommissionens samrådsprocess inför förslaget genom den europeiska branschorganisationen ”AeroSpace and Defence Industries Association of Europe” (ASD) samt genom bilaterala möten med Kommissionen tillsammans med de övriga nordiska branschorganisationerna.


SOFF vill påminna om att kommissionens strategi för de europeiska försvarsföretagen ”European Defence Industrial Strategy” (EDIS) och EDIP bygger på 2022-års strategiska kompass samt de instruktioner som medlemsländerna gav till kommissionen och den europeiska försvarsbyrån (EDA) i Versailles den 10–11 mars 2022. Detta, med anledning av den abrupt förändrade geopolitiska och säkerhetspolitiska situationen i Europa som utlöstes av kriget i Ukraina. Medlemsländernas instruktioner ledde till att kommissionen i samråd med EDA lade fram två förslag:
(1) en förordning om inrättande av ett instrument för förstärkning av de europeiska försvarsföretagen genom gemensam upphandling (EDIRPA); och
(2) en förordning om stöd till tillverkning av ammunition (ASAP).
Både EDIRPA och ASAP antogs av medlemsländerna och Europaparlamentet som akuta instrument till stöd för EDTIB med begränsad varaktighet i tiden (2023 – 2025).


Genom EDIS och EDIP vill kommissionen nu upprätta ett mer långsiktigt europeiskt politiskt ramverk för försvarsföretagen som kan stötta EDTIB (European Defence Industry Technological Base) i att möta en rad utmaningar till följd av bl.a. flera decenniers under-investeringar i EDTIB. En sådan komplex utmaning, är att möjliggöra en snabb anpassning inom försvarsföretagen för att EDTIB ska kunna leverera den försvarsmateriel som medlemsländerna och Ukraina efterfrågar för att försvara Europa. Samtidigt måste medlemsländerna och företagen vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en framgångsrik europeisk kollektiv anpassning till det pågående paradigmskiftet och kunna hantera både fredstida tänk och verksamhet och en krigstida industriell ekonomi.


EDIS och EDIP är nära sammankopplade. Båda är viktiga och nödvändiga steg i rätt riktning för att hantera paradigmskiftet och för att öka den tekniska och industriella beredskapen. Kriget i Ukraina kräver nya åtgärder som ger medlemsländerna och försvarsföretagen tillräckliga och nödvändiga förutsättningar samt incitament att påskynda och förbättra samarbete, innovation och konkurrenskraft för EDTIB i hela Europa.
Det är av avgörande betydelse att EU och dess medlemsländer nu fortsätter på inslagen väg och investerar mera, långsiktigt, bättre och tillsammans både vad avser europeisk FoU (d.v.s. både på nationell nivå och inom EDF), ökad produktionskapacitet och upphandling. Europa måste säkerställa en gemensam teknisk och industriell beredskap och förmåga. Detta bidrar till teknologisk suveränitet, operationellt övertag och ökad handlingsfrihet. Samtidigt behöver balansen mellan Security of Supply (spridd produktion och support) och konsolidering diskuteras kopplat till nationellt försvar samt förmåga. EDIP kan i praktiken innebära en konsoliderad design med spridd produktion och support. Men detta behöver i så fall bevakas och tydliggöras.

EDIP innehåller därför en rad omfattande förslag på åtgärder varav de viktigaste åtgärderna behöver säkerställas genom en adekvat budget inom nästa MFF (Multiannual Financial Framework), utöver den budgetram som tidigare fastställts för EDF. Den initiala budget om 1,5B Euro som kommissionen i detta skede äskat för EDIP 2025 0ch 2026 matchar inte förslagets målsättning och är inte adekvat för att bistå EDTIB framöver. Samtidigt bör noteras att instrumentet kan få stor effekt framåt om budgeten kraftigt ökas för detta inom den kommande MFF:n 2027 – 2032.