Hoppa till innehåll

Yttrande avseende En reform för datadelning

SOFF intar en i huvudsak positiv inställning till ökad interoperabilitet för att öka möjligheterna att dela och använda data.

Föreningen understryker särskilt vikten av det som skrivs om nyttan av datadelning för totalförsvaret. Härtill understryker föreningen vikten av det föreslagna undantaget i 4 § st. 2 i förslag till lag om den offentliga förvaltningens interoperabilitet.

Nedan återges för föreningen centrala påpekanden.

Nyttor av interoperabilitet vid datadelning

Föreningen instämmer med utredningen i att datadelning medför många nyttor. Framför allt vill föreningen understryka nyttorna att skapa förmåga för att möta kommande kriser (avsnitt 2.4.1 i utredningen) och möjliggöra ett ökat vidarenyttjande av data från offentlig förvaltning (avsnitt 4.2.6 i utredningen).

Särskilt om vikten av datadelning för totalförsvarsändamål

SOFF understryker vikten av att kunna dela och använda data, särskilt för totalförsvarsändamål. Föreningen instämmer i att interoperabilitet kan leda till höjd informationssäkerhet och bättre skydd av Sveriges säkerhet, givet att datadelningen genomförs på ett ändamålsenligt och säkert sätt där riskerna med datadelning hanteras. Föreningen bifaller skrivningen om totalförsvaret på sida 63–64 i utredningen och understryker vikten av att möjliggöra ett effektivt samarbete mellan offentlig verksamhet och näringsliv innan och under ett krisläge.

Undantaget i 4 § st. 2 i förslag till lag om den offentliga förvaltningens interoperabilitet

Föreningen bifaller undantaget som föreslås i 4 § st. 2 i förslag till lag om den offentliga förvaltningen och vill särskilt understryka vikten av att detta undantag blir lag. Ändringar i denna paragraf kan inverka menligt på Sveriges säkerhet och bör därför övervägas med stor restriktivitet.

Utredningens överväganden om privata aktörer

SOFF är positivt inställd till utredningens slutsats att privata aktörer inte ska omfatta av förslaget. Samtidigt noterar föreningen, i likhet med utredningen, att privata aktörer påverkas av förslaget i den mån aktörernas tjänster eller produkter upphandlas av myndigheter. Dessutom understryker föreningen behovet av att kunna dela data mellan privata och offentliga aktörer inom en sektor och då särskilt inom säkerhets- och försvarssektorerna. Det är därför av stor vikt att interoperabilitetslösningar utvecklas på ett sätt som kan förenas med näringslivets förutsättningar och intressen.

4 § i förslag till förordning om den offentliga förvaltningens interoperabilitet

SOFF understryker vikten av att berörda aktörer ges tillfälle att yttra sig innan Myndigheten för digital förvaltning meddelar föreskrifter om nationella interoperabilitetslösningar. Föreningen ges gärna möjlighet att yttra sig i denna fråga framöver. Möjligheten att yttra sig bedöms särskilt viktig mot bakgrund av det som angivits i föregående stycke om utredningens överväganden om privata aktörer.