Hoppa till innehåll

Remissvar angående Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (SOU 2018:7)

Inledningsvis vill föreningen påtala att vi, även om vi stöder utredningens slutsats att staten har investerat för lite i materiel, vidmakthållande och materielunderhållet i förhållande till att uppnå önskad operativ effekt för försvarsmaktsorganisation 2016, gör föreningen inte någon värdering gällande utredningens överväganden och förslag till prioriteringar vid de olika ekonomiska nivåerna som redovisas.

SOFFs syn på materielbehovet

SOFF välkomnar samtidigt utredningen och den ökade transparens som arbetet ger kring Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. Precis som föreningen i tidigare remissvar påtalat1, så är livscykelperspektivet en hörnsten i materiel- och logistikförsörjning. Denna aspekt tycker vi påvisas väl även i utredningen som tydligt belyser problematiken med en sedan länge underfinansierad verksamhet i enlighet med slutsatsen; Utredningen har erfarit att såväl anskaffningen av ny materiel, vidmakthållandet av befintlig materiel som materielunderhållet av

Försvarsmaksorganisation 2016 är underfinansierade i nuvarande planering. Utredningen bedömer att kostnaderna enbart för vidmakthållandet av den befintliga materielen överstiger nuvarande ekonomi med åtminstone cirka 6 miljarder kronor från 2018 till och med 2025.

En annan väg att bemöta materielbehovet?

Vi tycker också att utredningen påvisar en generell problematik kopplat till livscykelperspektivet, när fokus på materielens underhåll och dess beredning inte har varit tillräckligt prioriterat för att uppnå rätt tillgänglighet över tid. Detta belyser också behovet av att hitta nya affärsmodeller för att, på ett mer effektivt sätt, hantera dessa aspekter för att i sin tur uppnå en högre operativ effekt till en lägre kostnad.

Genom att hitta nya affärsmodeller som bättre utnyttjar de resurser och kompetens som Försvarsmakten och FMV samt företag idag besitter, så skulle stora vinster kunna uppnås. Tvärtemot vad många tror, så kan vi långt innan själva upphandlingstidpunkten – genom en tidig dialog med marknaden – påverka vägvalsfrågor som får stora ekonomiska fördelar samt en högre tillgänglighet över av materielen.