Hoppa till innehåll

Begäran om förtydligande rörande klassificeringsgrunder

Begäran om förtydligande av klassificeringsgrunder rörande krigsmaterielförteckningen i bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel.

Säkerhets och försvarsföretagen (SOFF) önskar veta om Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har samsyn med SOFF gällande nedan beskrivna syn på regelverket rörande krigsmateriel. I första hand lag (1992:1300) om krigsmateriel samt förordning (1992:1303) om krigsmateriel och dess bilaga krigsmaterielförteckningen. SOFF önskar även veta hur ISP ser på att återuppta publiceringen av ”ISP Handbok Krigsmateriel” (handboken) som först publicerades 1998.

Av förarbetena till nuvarande lag (1992:1300) om krigsmateriel framgår bland annat att det är lagstiftarens avsikt att krigsmaterielbegreppet bör kopplas starkare till den destruktiva vapenverkan hos materielen samt att materielen primärt bör identifieras i dess potentiella användning i en process vars slutmål är att åstadkomma en förstörelsebringande verkan. Vidare beskrivs att klassificeringar bör grundas på ett funktionskriterium och ett konstruktionskriterium samt att funktionskriteriet ska ha en anknytning till en förstörelsebringande vapenverkan. Bedömningen av materiel bör därför göras utifrån hur aktivt produkten medverkar för att uppnå stridsverksamhetens yttersta syfte och vilken funktion materielen har i det totala militära stridsförloppet ska därför vara avgörande för om materielen ska anses utgöra krigsmateriel eller ej.

Klassificering skulle lättast kunna beskrivas så att huvudregeln är att materielen ska bedömas utifrån konstruktions- och funktionskriterierna tillsammans. Undantaget från huvudregeln är produkter som kan användas både civilt och militärt som enbart ska bedömas utifrån funktionskriteriet och de blir endast krigsmateriel om de har en förstörelsebringande effekt i sin militära funktion. Däremot ser inte SOFF att det går att tolka in i nedanstående citat att konstruktionskriteriet ensamt kan avgöra att materielen blir krigsmateriel om materielen inte har en specifik militär funktion.

SOFF önskar veta om ISP har samsyn med SOFF rörande ovanstående bedömningar och för den händelse ISP är av annan åsikt skulle SOFF uppskatta om ISP kan förtydliga hur regelverken bör läsas så att företagen ges en bättre möjlighet att efterleva reglerna.