Hoppa till innehåll

Nyttan med internationell samverkan

En rapport om trender, nyttor och våra rekommendationer. Detta dokument vill belysa värdet av internationell samverkan – och hur Sverige på bästa sätt positionerar oss i Europa och i världen.

Den internationella försvarsmarknaden och det globala försvarsföretagslandskapet befinner sig i en tid av stora omställningar
som en konsekvens av globaliseringens förändringskraft och den säkerhetspolitiska och teknologiska utvecklingen. Den globala marknaden har även fått en ökad betydelse för försörjningen till försvaret. Oaktat medlemskap i Nato är internationella samarbeten en norm även för morgondagen.

Företagens verklighet är samtidigt global och komplex då de ingår i internationella värdesystem och internationella underleverantörssystem. Produktion och distribution är idag ofta i hög grad specialiserad, fragmenterad och internationaliserad. Forskningen alltmer internationell.

Företagens deltagande i internationella materielsamarbeten kan generera ekonomiska skalfördelar – med positiva effekter för både beställare och leverantörer – och bidra till att fördjupa de säkerhetspolitiska relationerna med viktiga samarbetsländer. Det ger partnerskap där samarbetet bidrar till en kontinuerlig utveckling och verifiering av förmågor. Företag bidrar också till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt internationellt inflytande för Sverige.

internationaliseringen är en inriktning som beslutades i bred politisk enighet redan i början av 2000-talet varpå internationellt samarbete alltid ska eftersträvas och export gagnas om det gynnar den svenska försvarsförmågan. Internationell samverkan är idag av vikt för att Sverige fortsatt ska ligga i internationell framkant inom försvars- och säkerhetsområdet. Vi ser dock idag ett behov av att öka Sveriges ansträngningar inom detta område för att säkerställa att Sverige även i framtiden behåller en god försvarsförmåga.

Sverige har en framgångsrik export av försvarsmateriel. Av de drygt 48 miljarder som säkerhetsoch försvarsindustrin omsätter per år går närmare 70 procent på export. Närmare 9 av tio kunder är utländska. Försvarsföretagen är i förhållande till sin omsättning den mest forskningsintensiva företagsverksamheten i Sverige och bidrar med cirka sex till sju miljarder kronor i egenfinansierad FoU-verksamhet per år.
Internationell samverkan ger företagen bättre möjlighet att möta de ökande kraven om nya försvarslösningar med egenfinansierad forskning och teknikutveckling och ger en kostnadsdelning för staten. Handeln bidrar till konkurrenskraft och långsiktig kompetensutveckling inom företagen och till en stark position på den internationella marknaden.