Avtal för ökat tillträde till USA

Sverige har sedan ett bilateralt avtal med USA som bland annat omfattar visst ömsesidigt stöd avseende leveranssäkerhet av materiel. I avtalet finns bestämmelser om ömsesidig försörjningstrygghet (Security of Supply, vanligen förkortat ”SoS”) och en del i överenskommelsen är att Sverige ska upprätta en uppförandekod (Code of Conduct) för företag som vill delta i samarbetet som leverantör till det amerikanska försvaret.

Avtalet anger också att Sverige bör skapa ett system som liknar det som finns i USA; Defense Allocation and Priortization System (DPAS), genom vilket amerikanska myndigheter kan fatta beslut om prioritering av vissa materielbeställningar.

Mot bakgrund av detta utformade FMV och SOFF år 2007 en uppförandekod genom vilket svenska företag har möjlighet att ange att de i händelse av förfrågan från försvarsmyndigheter i USA ska göra sitt yttersta med tillgängliga resurser för att möta de eventuella omedelbara behov som har uppstått. För mindre företag inom försvar (SMF/SME in defence) och företag som inte är etablerade i USA är koden av särskilt värde. Koden är inte enbart tänkt att tillämpas för specifik försvarsmateriel, utan gäller även materiel med civil tillämpning och andra tekniker.

Som en följd av ökat bilateralt samarbete med USA samt fokus på industribas, skydd av teknologi och ekonomisk säkerhet har SOFF och FMV sett över avtal och uppförandekod. Företag i Sverige har möjlighet att ansluta sig till systemet (genom en skriftlig anmälan till Försvarets materielverk under förutsättning att de uppfyller kraven enligt uppförandekoden.

Företag som har undertecknat koden och godkänts som ackrediterade företag redovisas till USA:s Försvarsdepartement (Pentagon) och förs därmed upp på en lista över företag som kan lämna offerter och bli antagna som leverantörer till USA. Syftet är att kunna leverera materiel så snabbt som möjligt i händelse av omedelbara behov.

Läs mer på FMVs hemsida.

Pentagon, Washington, sett från ovanifrån

Mer information
Avtalet mellan SOFF och FMV

Som bakgrund är rapporten, ”State of Competition in the Defense Industrial Base”, av relevans som beställdes förra sommaren av president Joe Biden för att bättre förstå de amerikanska företagens konkurrenskraft. Detta följdes upp nyligen av en exekutiv order.

SOFF har ett samarbete med vår amerikanska systerförening NDIA, bl.a. som syftar till att öka marknadstillträdet och förtroendet i leverantörskedjorna.

Inom SOFF bereds frågorna i medlemsgruppen för USA-relationer.