Hoppa till innehåll

Ohållbara företag, ohållbart försvar?

Målet med taxonomin är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Bedömningen skulle omfatta ”ESG”, det vill säga att se till hur bolaget agerar med hänsyn till miljövänlighet, social hållbarhet och bolagsstyrning. Trots den omfattande satsning på området definieras hållbarhet snävt och ytligt.

Säkerhets- och försvarsföretag tar fram lösningar för att skydda värderingar och våra samhällen. Företagen har en nyckelroll att utveckla vårt försvar och företagen är en integrerad del av förvarsförmågan.

Företagens betydelse för försvarsförmågan
Företagens betydelse har bl.a. inneburit att EU-kommissionen inrättat ett nytt generaldirektorat för försvar och rymd och EU lägger stora medel av EU:s budget på den Europeiska försvarsfonden (EDF har för åren 2021 till 2027 8 miljarder euro till sitt förfogande).

I korthet: Hållbar utveckling förutsätter stabil fred. Fred förutsätter försvar som förutsätter företag som investerar i nya lösningar för att möta morgondagens hot och behov. Trots detta tar förslaget till taxonomin inte hänsyn till behoven, utan beaktar i praktiken alla företag som levererar lösningar där försvars- eller säkerhetssektorn är slutkunder som ohållbara. Företagen exkluderas ”per default”. Förutsättningarna att bygga ett försvar blir ohållbara. Våra samhällen får en ökad sårbarhet.

I den längre tråden: Nationalstater har rätt att försvara sig vid angrepp. Det utgör grunden i internationella systemet. Internationell rätt stadgar därför en rätt till våldsanvändning i syfte att utöva självförsvar. Vidare har säkerhetsrådet möjlighet att besluta om användande av våld för att bevara internationell fred och säkerhet. Det innebär att tillgång till materiel i vissa situationer en nödvändig förutsättning för att, enligt internationella överenskommelser, bedriva fredsarbete. Med andra ord innebär det att tillverkning av materiel är en viktig aspekt av att bedriva arbetet för fred och säkerhet och därmed möjliggöra hållbar utveckling.

Att per se klassificera företag som är delaktiga med lösningar, produkter och komponenter till försvarskunder som ”icke hållbar” innebär ett hot mot freden och därigenom en risk för den hållbara utvecklingen. Det går därför att ifrågasätta om exkludering av företag från marknaden är ett effektivt medel för att nå målet hållbar utveckling. Ett bättre förhållningssätt är rimligtvis att göra bedömningar utifrån varje enskild verksamhet och säkerställa att de krav som ställs på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i verksamheten inte utformas på ett sätt som i slutändan riskerar att motverka uppnående av de gemensamma målen fred och hållbar utveckling.

I Sverige har en folkvald församling beslutat om att vi ska ha ett försvar, i sig i enlighet med internationell rätt. I läget vi nu befinner oss har vi banker som agerar i stark kontrast till demokratiskt fattade beslut och som hindrar marknaden att bistå staten att nå målen för Sveriges försvar och säkerhet. Tillväxten av Försvarsmakten förutsätter tillväxt av det militära försvaret i bredare bemärkelse där företagen naturligtvis ingår.

Hur marknaden har reagerat?
SOFF har tillsammans med andra europeiska aktörer uttryckt vår oro. Vi noterar även att banker i Sverige avstått att erbjuda sina tjänster till försvarsföretag. Bankerna saknar kunskap om företagens verksamhet och har svårt att särskilja företag som bidrar till försvaret av Sverige från företag som är engagerade inom kontroversiella verksamheter som kärnvapen, klustervapen, kemiska och biologiska vapen och anti-personella minor. Vapen och produkter som inte utvecklas eller tillverkas i Sverige.

Våra medlemmar hjälper länder att uppfylla sina uppdrag och skyldigheter att hålla människor och samhällen säkra. De säkerställer att länder upprätthåller den teknik och de lösningar de behöver för att garantera sina invånares säkerhet.

Företag som dagligen verkar för att försvara vårt samhälle är en viktig del av morgondagens hållbara samhälle.

Läs mer:
Regeringen om taxonomin
EU-kommissionen om taxonomin
Dagens Industri: Oförsvarligt ohållbart
Dagens Industri: Ohållbart att svartlista EU:s försvarsindustri
Financial Times: EU risks its own security by branding defence industry socially harmful
Sjunde AP-fondens svartlistning av Wärtsilä Oyj Abp lyfts redaktionellt av Dagens Industri samt även på ledarsidorna för Dagens Industri och Expressen
Nyheter Direkt: ESG-flykt allt större aber för EU:s vapentillverkare
Fråga i Riksdagen till försvarsminister Peter Hultqvist

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang