Hoppa till innehåll

Vägen fram för en miljömässigt hållbar försvarssektor

Klimatförändringarna har stor betydelse både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken. I takt med att klimatförändringarna utgör ett allt större säkerhetshot för vår framtid är det naturligt att fokusera mer på att integrera klimatmålen. Klimatfrågan diskuteras därför mycket i branschen och företagen är inte ensamma om att se behovet av ett ökat engagemang i den här frågan. Utan såväl nationellt som internationellt tas olika initiativ, inte minst inom Nato. På en nationell nivå ser vi hur Sveriges strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi adresserar hur vi behöver utveckla våra arbetssätt för en cirkulär och hållbar framtid. Försvarsmakten påpekar att ett ”hållbart försvar är ett starkare försvar”, men anger också att det är en utmaning för hela samhället och inte minst för Försvarsmakten, som är i en tillväxtfas, att nå målet. Internationellt anger – på liknande sätt – European Commission’s Circular economy action plan vägen för en cirkulär och hållbar framtid och allt mer aktuellt inom försvarssektorn. Ett exempel är i Storbritannien där både påverkan och ainability-strategic-approach” target=”_blank” rel=”noopener”>målbilden är tydlig.

Många medlemsföretag arbetar aktivt för att Sverige ska uppnå flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 5, 12 och 13. Samtidigt ser SOFF ett tydligt behov av att påskynda omställningen till en cirkulär och hållbar försvarssektor. För att nå fler mål måste hela sektorn arbeta aktivt för att öka resursanvändningen samt utnyttja fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. På så vis kan vi gemensamt bidra till att Sverige uppnår även mål 9, 12, 13 och 16 i Agenda 2030. För att möjliggöra en sådan omställning krävs ökad kunskap av vilka hinder som företagen står inför i processen och identifiera realistiska och praktiska lösningar för att tillsammans överkomma hindren och effektivt utnyttja möjligheterna som omställningen ger. (Exempel på kunskapsspridning: SOFFs Gröna Dag). Detta är frågor SOFF arbetat med sista året. Vi ser samtidigt också behov av en realistisk kortsiktig och långsiktig handlingsplan för att företagen snabbare ska kunna ställa om. Tillsammans med försvarsmyndigheter driver SOFF därför ett projekt inom cirkulär ekonomi som bl.a. försöker belysa vilka svårigheter som föreligger för företag inom försvarssektorn gällande omställning till cirkularitet och hållbarhet. Vi vill även lära av andra.

I tillägg, ser föreningen en trend med ökade krav om hållbar både nationellt och internationellt. Sådana krav kan utgöra incitament för en mer hållbar industri, men bör utformas i dialog med företagen för att säkerställa att kraven blir effektiva, realistiska och ändamålsenliga samt gynnar företagens konkurrenskraft. För att lyckas med detta ser SOFF positivt på samverkan mellan näringslivet och försvarsmyndigheterna för att bidra till en effektiv upphandling för hållbar utveckling. Genom samverkan kan vi forma kraven så att de är realistiska, samt både bidrar till ökad hållbarhet och leder till en stark svensk konkurrenskraftig omställning. En fråga som nyligen lyfts är hur cirkulära affärsmodeller kan bli aktuella vid offentlig upphandlingar.

Projekt Grön Omställning (PGO)
Projekt Grön Omställning (PGO) syftar till att utveckla metoder och best practice inom cirkularitet


Det är samtidigt viktigt att vara tydliga: det föreligger flertalet utmaningar för företag inom försvarssektorn att nå en mer hållbar verksamhet med cirkulära processer. Att framgångsrikt interagera cirkularitet i verksamheter har visat sig vara en komplex process. Integreringen kräver god insikt i hållbarhet på flera nivåer inom företaget och en djup förståelse över hur olika aspekter förstärker och försvagar utifrån ett systemtänkande i olika processer. Vidare krävs betydande förändringar på såväl strategisk, operativ och taktisk nivå för att lyckas med en cirkulär omställning. Att det är krävande är samtidigt inget som hindrar vår och företagens drivkraft. Det är tydligt att Sveriges säkerhets- och försvarsföretag har en avgörande roll för att Sverige ska kunna bedriva en politik för fred, säkerhet och hållbarhet. Vi är verksamma i ett område som ställer mycket höga krav på ett ansvarsfullt agerande – för en hållbar utveckling.

Det är tillsammans vi försvarar och skapar en hållbar framtid.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang