Hoppa till innehåll

Branschstatistik 2021 – Historisk tillväxt på försvarsmarknaden

Sammanfattning statistiken:
• Branschen omsatte året 2021 närmare 48 miljarder kronor.
• Jämfört med föregående år är det en ökning på 12,9% (näst största ökningen efter kalla krigets slut).
• Ett starkt år på svenska marknaden ger den lägsta exportandel på två decennier.

Omsättningen
Tillskillnad från 2020, då marknaden som en effekt av nedstängningen var oförändrad, blev året 2021 ett betydande tillväxtår. Den totala omsättningen 2021 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 47 972 miljoner kronor (jämfört med 42 476 mkr året innan). En märkbar skillnad från föregående år var att flera medelstora företag ökade omsättningen.

Statistiken påverkas av enstaka större projekt, där året såg större svenska investeringar inom bl.a. renovering och uppgradering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122, ammunition, lastbilar, Gripen E och länk-22 system. Från det historiska bottenåret på den svenska marknaden för fem år sedan, då försäljningen till svensk kund knappt utgjorde 10 miljarder, var intäkterna ifjol nästan 25 miljarder. Branschens omsättning är i absoluta tal den största omsättning sedan 2008 (det året innehöll stora leveranser av Gripen till Sydafrika, stridsfordon till Nederländerna och flygburen spaningsradar).

Medarbetare
Antalet anställda hos medlemsföretagen vilka arbetar med teknik och kunnande inom samhällssäkerhet och försvar uppskattades året 2021 till ca 27 600 medarbetare.

Exporten
Exporten uppgick året 2021 till 22 416 miljoner kronor. Detta är över fyra miljarder lägre än 2019. En orsak är sannolikt pandemin, där nedstängningen av resandet och karantänrestriktioner starkt påverkade internationell försäljning. Sett över de senaste tio åren utgör exporten i genomsnitt ca två tredjedelar av omsättningen, men med den starka svenska marknaden 2021 var exportration ovanligt låg. Exporten utgjorde för första gången på tjugo år mindre än halva den totala omsättningen (46,7%). Sverige fortsätter dock att vara världens mest internationaliserade land med en kvalificerad teknik- och kunskapsbas. I statistiken finns, liksom tidigare år, enskilda toppar för olika länder och regioner.

Tekniken
En betydande del av omsättningen utgörs fortsatt av produktutveckling, ca 15,4% gick till forskning och utveckling (FoU). I absoluta tal är det en av de största investeringarna i modern tid, om än procentuellt lägre än tidigare år. Närmare hälften av exporten till försvarsmakter och relaterade myndigheter med ansvar för säkerhet bedömdes vara tillståndspliktig enligt lagen om krigsmateriel. Andelen produkter med dubbel användning är fortsatt hög, liksom en ökning även av civila produkter och tjänster vilka inte är tillståndspliktiga.

Marknader
Den amerikanska försvarsmarknaden är den i särklass största icke-nordiska för de små- och medelstora företagen. Norden, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland är över tid de marknaderna av störst betydelse för företagen.

 
Analys marknadstrender:
• Pandemin: Fortsatta störningar i försörjningskedjan som bl.a. leder till prisökningar.
• Geopolitiska händelser: Ett ökat fokus på närliggande partnermarknader.
• Försvarsinvesteringar: Sedan den ryska invasion i Ukraina i mars 2014 fortsätter försvarsanslagen att öka.
 

Året 2021 upplevde företagen effekter relaterade till pandemin, främst i ökade pandemirelaterade kostnader, förseningar i leverantörsleveranser, resebegränsningar, sjukfrånvaro/karantän, distansarbete och anpassade arbetsscheman. Den nya geopolitiken medförde även ökade politiska spänningar och ökad oro för handelstvister mellan länder. En effekt avseende ändrat kundbeteende är ett ökat fokus på nationella förmåga som ska kunna säkra försörjning trots nya osäkerheter.

Redan med Rysslands invasion av Ukraina 2014 har flera nyckelmarknader sett ökande behov av försvarsförmågor, vilket de sista fem åren lett till betydande försvarsinvesteringar. Dessa ökningar i försvarsanslagen bromsades något av pandemin, men effekten börjar nu synas och året 2021 har leveranserna ökat på tidigare beställningar och investeringar. Under 2021, innan Rysslands fullskaliga invasion i år, aviserade flertal viktiga marknader ytterligare förstärkningar av sina försvarsbudgetar för de kommande åren.

När det gäller utmaningarna för försörjningskedjan så kvarstår riskerna även efter pandemin. Företagen förlitar sig ofta på att andra företag tillhandahåller material, större komponenter och produkter, inklusive elektronik såsom halvledare. Störningar påverkade leveranser åren 2020 och 2021, liksom en förändrad inflationsmiljön med ökade råvarupriser. Branschen arbetar därför för att begränsa påverkan från försörjningskrisen genom bl.a. ökad lagerhållning. Samtidigt står klart att företagen sannolikt fortsatt kommer att uppleva arbets- och materialkostnadsökningar i en takt som är högre än vad vi har upplevt de senaste åren.

Länk till pressmeddelande.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang