Medlemsgrupper

En stor del av arbetet inom föreningen bedrivs i olika medlemsgrupper med deltagande från företagen och sammanhållna av kansliet.

Fastställd vid styrelsemötet den 5 februari 2020

SOFF arbetar under verksamhetsåret 2020 med 13 medlemsgrupper för att på kort- och lång sikt genomföra de prioriteringar som fastställts i verksamhetsplanen.
Medlemsgrupperna arbetar med tematiska områden i långsiktiga, ofta tekniska och juridiska, ämnesfrågor. Grupperna tar sitt uppdrag ur Verksamhetsplan 2020 och rapporterar resultat till generalsekreteraren. Medlemsgrupperna utgör kärnan i SOFF:s arbete att genomföra verksamheten. Här bereds föreningens positioner, här hanteras remisserna och grupperna planerar föreningens aktiviteter inom respektive område.

Cyberförsvarsgruppen Ordförande: Richard Oehme, Knowit Vice ordförande: Mattias Wallén, SRS. Ansvarig från SOFF:s kansli: Annika Avén. Gruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utifrån en av gruppen fastställd handlingsplan.

Exportkontrollgruppen Ordförande: Björn Uggla, Saab. Vice ordförande: Peter Engberg, Partnertech. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen arbetar med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet.

Forskning- och utveckling Ordförande: Arne Norlander, Secana. Vice ordförande: Katarina Björklund, Saab. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen arbetar med forskningsrelaterade frågeställningar och ansvarar för driva fram forsknings- och utvecklingsverksamheten, bl.a forskningsfinansiering och upphovsrättsliga frågor. De nationella forsknings- och innovationsprocesserna (inte minst ny proposition) samt de europeiska försvarsforskningsinitiativen är centrala.

Industrisamverkansgruppen Ordförande: Eva Söderström, Saab. Ansvarig från SOFF:s kansli: Niklas Alm. Gruppen är ett forum för att forma dialogen med svenska- och utländska kunder samt övriga intressenter om industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden främst i samband med upphandling av försvarsmateriel från utlandet. Fokus är effektiv industrisamverkan på affärsmässiga grunder och sker i form av erfarenhetsutbyte samt diskussion om samverkansmöjligheter och roller.

Kompetensförsörjning Ordförande: Jonas Wikman, BAE Systems Hägglunds. Vice ordförande: Marcus Andersson, Military Works. Ansvarig från SOFF:s kansli: Hanna Olofsson. Ansvarar för att bereda och koordinera föreningens arbete inom kompetensförsörjning. Leder föreningens arbete relaterat till arbetsmarknadsdagar, extern profilering (branschens varumärke) och exempelvis samverkan kring karriärväxlingar, kompetensutveckling samt trainee/ex.jobb.

Legala frågor Ordförande: Karin Borg, GKN Aerospace. Vice ordförande: Mikael Enberg, Saab. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper samt tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper.

Miljögruppen Ordförande: Maria Tornvall, GKN Aerospace. Vice ordförande: Lars Olsson, Saab. Ansvarig från SOFF:s kansli: Camilla Dättermark. Gruppen svarar för frågor som rör miljökrav och miljöpåverkan. Gruppen följer upp hur miljökrav från kunder och i lagstiftning utvecklas samt hur de kan omhändertas inom medlemsföretagen.

Samhällssäkerhet och civilt försvar Ordförande: Michael Pettersson, Sensec. Vice ordförande: Kajsa Helmbring, Combitech. Ansvarig från SOFF:s kansli: Ulf Dahlberg. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området.

Små- och medelstora företags förutsättningar (SMF-gruppen) Ordförande: Carl Jonasson, SnigelDesign. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Nätverksgrupp för att särskilt diskutera och lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen som inte hanteras av andra medlemsgrupper. Gruppen arbetar utifrån en av gruppen framställd handlingsplan.

Strategisk försörjning Ordförande: Anders Klintäng, Combitech. Vice ordförande: Stefan Hjort, GKN Aerospace. Ansvarig från SOFF:s kansli: Niklas Alm, SOFF. Samlande grupp för gränsytan mot försvarsmyndigheter och försvarsdepartement avseende förståelsen för- och förutsättningarna till en stärkt roll för företagen i försörjningen av försvarsförmågan. Helheten i förmågan – inte enbart upphandlingen eller internationell samverkan – är i fokus.

Säkerhetsskydd Ordförande: Martin Waern, SRS. Vice ordförande: Gudrun Hansson, GKN Aerospace. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Tjänstegruppen Ordförande: Mats Wallin, AFRY. Vice ordförande: Jaime Rico, Rejlers AB. Ansvarig från SOFF:s kansli: Catharina Stenius. Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan tjänste-/konsultbranschen och främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer.

USA-frågor Ordförande: Michael Andersson, Saab. Vice ordförande: Ola Alfredsson, MilDef. Ansvarig från SOFF:s kansli: Matilda Karlsson. Gruppen bereder, koordinerar och inriktar föreningens verksamhet relaterat till USA. Det är främst relaterat till statliga bilaterala aktiviteter, samarbeten och arbetet i mellanstatliga grupper (såsom marknadstillträde, försörjningstrygghetsfrågor, exportkontroll, forskning- och utveckling samt informationssäkerhet).

Allmänt om medlemsgrupper

För samtliga grupper ska mål för 2020 utarbetas. För flera av grupperna ska särskilda projektplaner utarbetas (där så anges). Utöver fysiska möten används gruppstrukturen som sändlistor för att hantera specifika ärenden. För remiss av frågor som inte faller in inom en särskild grupp utgår en inbjudan ad hoc till medlemmarnas kontaktpersoner.

Medlemskap och deltagande

Medlemsföretag äger rätt att teckna intresse för medverkan i samtliga medlemsgrupper. Medlemsföretagen får även teckna flera representanter per grupp. Medlemskap och deltagande i grupperna kräver inte medlemskap i SOFF, utan gruppen, ordföranden eller generalsekreteraren har rätt att adjungera myndigheter och företag (dock max tre möten under ett år för icke-medlemsföretag) till gruppens arbete. Externt ”nätverkande” kan vara en viktig komponent för grupperas arbete, inte minst för att öka kompetens eller stärka legitimiteten. Deltagandet på varje möte ska dokumenteras i protokoll.

Administrativt stöd från kansliet

Personal från SOFF:s kansli skall medverka vid samtliga möten med medlemsgrupper. Kansliet ska svara för inbjudningar och av ordförande producerad dagordning. Kansliet ska även säkerställa att anteckningar förs, skickas ut i rimlig tid samt för att sakfrågorna koordineras inom föreningen och svarar för att frågor följs upp (dock är kansliet inte ensamt ansvarigt för att de genomförs).