Medlemsgrupper

En stor del av arbetet inom föreningen bedrivs i olika medlemsgrupper med deltagande från företagen och sammanhållna av kansliet.

Fastställd vid styrelsemötet den 2 februari 2023

SOFF arbetar under verksamhetsåret 2023 med 13 medlemsgrupper för att på kort- och lång sikt genomföra de prioriteringar som fastställts i verksamhetsplanen.

Medlemsgrupperna arbetar med tematiska områden i långsiktiga, ofta tekniska och juridiska, ämnesfrågor. Grupperna tar sitt uppdrag ur Verksamhetsplan och rapporterar resultat till generalsekreteraren. Medlemsgrupperna utgör kärnan i SOFF:s arbete att genomföra verksamheten. Här bereds föreningens positioner, här hanteras remisserna och grupperna planerar föreningens aktiviteter inom respektive område.

Cyberförsvar Ordförande: Richard Oehme, Knowit Vice ordförande: Mattias Wallén, SSC. Ansvarig från SOFF:s kansli: Ronja Ahlberg. Gruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utifrån en av gruppen fastställd handlingsplan.

Exportkontroll Ordförande: Björn Uggla, Saab. Vice ordförande: Peter Engberg, Partnertech. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen arbetar med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet.

Forskning och utveckling Ordförande: Katarina Björklund, Saab. Vice ordförande: Johan Roseen, Thales. Ansvarig från SOFF:s kansli: Matilda Karlsson. Gruppen arbetar med forskningsrelaterade frågeställningar och ansvarar för driva fram forsknings- och utvecklingsverksamheten, bl.a forskningsfinansiering och upphovsrättsliga frågor. De nationella forsknings- och innovationsprocesserna (inte minst ny proposition) samt de europeiska försvarsforskningsinitiativen är centrala.

Internationella affärer Ordförande: Marcus Nadelius, Saab. Vice ordförande: Robert Humeur, Palantir. Ansvarig från SOFF:s kansli: Matilda Karlsson. Gruppen är ett forum för att forma dialogen och samordningen med svenska- och utländska kunder samt övriga intressenter om exportfrämjande, exportkrediter, industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden. Gruppen bevakar trenderna på området i form av erfarenhetsutbyte.

Kompetensförsörjning Ordförande: Jonas Wikman, BAE Systems Hägglunds. Vice ordförande: Maria Larsson, 4C Strategies. Ansvarig från SOFF:s kansli: Hanna Olofsson. Gruppen ansvarar för att bereda och koordinera föreningens långsiktiga arbete inom kompetensförsörjning. Gruppen leder föreningens arbete relaterat till bilden av branschen, samverkan kring olika befattningar (ex krigsplacering, växeltjänstgöring), personalfrågor vid övningsverksamhet samt bereder frågor relaterat till samarbetet med försvarsmyndigheterna.

Legala frågor Ordförande: Mikael Enberg, Saab. Vice ordförande: Linda Hägglund, BAE Systems Hägglunds. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper samt tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper.

Miljö och hållbarhet Ordförande: Maria Sahlin, Saab. Vice ordförande: Anna Svanholm, BAE Systems Bofors. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen är ett nätverk för företagens miljökompetenser vilka medför möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd. Gruppen arbetar övergripande med miljörelaterade ESG-frågor som berör medlemsföretagen inom exempelvis farliga ämnen och material, klimat, cirkulär ekonomi.

Samhällssäkerhet och civilt försvar Ordförande: Kajsa Helmbring, Combitech. Vice ordförande: Nina Larsson, 4C Strategies. Ansvarig från SOFF:s kansli: Kristina Syk. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området.

Mindre företag (SMF-gruppen) Ordförande: Carl Jonasson, SnigelDesign. Vice ordförande: Pontus Agerteg, Exensor. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Nätverksgrupp för att särskilt diskutera och lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen som inte hanteras av andra medlemsgrupper. Gruppen arbetar utifrån en av gruppen framställd handlingsplan.

Strategisk försörjning Ordförande: Evelina Hedskog, Mildef. Vice ordförande: Stefan Hjort, GKN Aerospace. Ansvarig från SOFF:s kansli: Niklas Alm, SOFF. Samlande grupp för gränsytan mot försvarsmyndigheter och försvarsdepartement avseende förståelsen för- och förutsättningarna till en stärkt roll för företagen i försörjningen av försvarsförmågan. Helheten i förmågan – inte enbart upphandlingen eller internationell samverkan – är i fokus.

Säkerhetsskydd Ordförande: Martin Waern, SRS. Vice ordförande: Gudrun Hansson, GKN Aerospace. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Tjänster Ordförande: Anders Carlsson, Systecon. Vice ordförande: Mats Wallin, AFRY. Ansvarig från SOFF:s kansli: Kristina Syk. Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan tjänste-/konsultbranschen och främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer.

USA-relationer Ordförande: Michael Andersson, Saab. Vice ordförande: Ola Alfredsson, MilDef. Ansvarig från SOFF:s kansli: Matilda Karlsson. Gruppen bereder, koordinerar och inriktar föreningens verksamhet relaterat till USA. Det är främst relaterat till statliga bilaterala aktiviteter, samarbeten och arbetet i mellanstatliga grupper (såsom marknadstillträde, försörjningstrygghetsfrågor, exportkontroll, forskning- och utveckling samt informationssäkerhet).

Allmänt om medlemsgrupper

För samtliga grupper ska mål för 2024 utarbetas utifrån föreningen interna ”Strategi 2025”. För flera av grupperna ska särskilda projektplaner utarbetas (där så anges). Utöver möten används gruppstrukturen som sändlistor för att hantera specifika ärenden. För remiss av frågor som inte faller in inom en särskild grupp utgår en inbjudan ad hoc till medlemmarnas kontaktpersoner.

Medlemskap och deltagande

Medlemsföretag äger rätt att teckna intresse för medverkan i samtliga medlemsgrupper. Medlemsföretagen får även teckna flera representanter per grupp. Medlemskap och deltagande i grupperna kräver inte medlemskap i SOFF, utan gruppen, ordföranden eller generalsekreteraren har rätt att adjungera myndigheter och företag (dock max tre möten under ett år för icke-medlemsföretag) till gruppens arbete. Externt ”nätverkande” kan vara en viktig komponent för grupperas arbete, inte minst för att öka kompetens eller stärka legitimiteten. Deltagandet på varje möte ska dokumenteras i protokoll och följa föreningens uppförandekod samt etiska riktlinjer.

Administrativt stöd från kansliet

Personal från SOFF:s kansli skall medverka vid samtliga möten med medlemsgrupper. Från kansliet finns en ansvarig projektledare samt en stödperson som ersättare. Kansliet ska svara för inbjudningar och av ordförande producerad dagordning. Kansliet ska även säkerställa att anteckningar förs på SOFF-Portalen, att underlag skickas ut i rimlig tid samt för att sakfrågorna koordineras inom föreningen och svarar för att frågor följs upp (dock är kansliet inte ensamt ansvarigt för att de genomförs).