Hoppa till innehåll

Skrivelse till UD om sanktionsavgifter

 Förslag till ändring av sanktionsavgifter enl. Förordning (1992:1303) om krigsmateriel.

Den skärpta exportkontrollagstiftning som började gälla den 1 april 2018 innebar bl.a. att sanktionsavgifter infördes istället för rättsliga påföljder för ”mindre allvarliga” överträdelser. Avgifterna skall enligt Lag (1992:1300) om krigsmateriel vara minst 3 000 kr och maximalt 200 000 kr.

I förordning (1992:1303) om krigsmateriel föreskrivs att sanktionsavgifterna ska tas ut med tre (3) procent av företagets årliga fakturering för varje överträdelse. För att förstå vilken risk detta utgör för småföretag, bör man känna till att den genomsnittliga nettomarginalen (dvs vinstandelen på sista raden) i tillverkningsindustrisektorn endast är 2,9 %.

En enda överträdelse kan alltså göra att företag tvingas i konkurs. Företagsekonomiskt framstår därför tre procents sanktionsavgift för en mindre överträdelse som helt orimlig. För större företag gör begränsningen vid 200 000 kr att avgiften är mindre kännbar. I regeringens prop. 2017/18:23 uttalas angående bestämning av avgiftsbeloppet att ”Sanktionsavgifter ska drabba alla lika som överträder reglerna” vilket alltså inte alls har blivit fallet.

Riskerna för små företag, och obalanserna mellan små och stora företag, kan avsevärt minskas genom en enkel justering av avgiftsstrukturen i förordningen utan att sanktionsavgifterna för den skull blir verkningslösa.

Slutsatser om sanktionsavgifterna

En sanktionsavgift motsvarande tre procent av faktureringen för en mindre allvarlig överträdelse är i grunden helt orimlig ur företagsekonomisk synvinkel (för alla företag), dessutom genom begränsningen till 200 000 kr, drabbas bara mindre företag.

Riskerna med att starta eller driva småföretag inom försvarssektorn har ökat kraftigt genom det nya sanktionssystemet.

De i Lag (1992:1300) om krigsmateriel bestämda avgiftsgränserna 3 000 kr – 200 000 kr ter sig rimliga och är i sig inte ett problem. De negativa konsekvenserna kommer av avgiftens höga procentuella andel av faktureringen som föreskrivits i regeringens förordning (1992:1303) om krigsmateriel, och som en konsekvens, särskilt drabbar de mindre företagen på ett oproportionerligt sätt. I samband med en översyn av krigsmateriellagstiftningen ser föreningen skäl att, utifrån ovan, utvärdera tillämpningen av sanktionsavgifter.