Hoppa till innehåll

Skrivelse om avgiftsfinansieringen för ISP 

 Skrivelse om avgiftsfinansieringen för Inspektionen för strategiska produkter (ISP). 

ISP har under de senaste åren fått flera viktiga tilläggsuppdrag, bl.a. för granskning av investeringar och efterkontroller. Utöver dessa områden har rymd och visselblåsar verksamhet diskuterats. samt utökat uppdrag avseende produkter med dubbla användningsområden (PDA) genom den nya rådsförordning som trädde i kraft 2021. Trots nya uppdrag har ökade förvaltningsanslag uteblivit och inriktningen från regeringen indikerar att myndigheten även fortsättningsvis ska finansieras av avgifter.

Frågan om finansiering av kontrollen över krigsmaterielexporten har diskuterats i ett flertal av de utredningar som har utvärderat svensk krigsmateielexport. Bl.a. kan erinras att 1988 års utredning om krigsmaterielexporten (KMU) föreslog att dåvarande KMI:s verksamhet
skulle finansierars genom budgetanslag. En avgörande faktor till detta ställningstagande var ”att det inte får finnas utrymme för misstankar att inspektionen (Krigsmaterielinspektionen) inte är oväldig”. De flesta av remissinstanserna delade KMUs uppfattning att finansieringen skulle ske över statsbudgeten. Även i samband med ISPs bildande framförde industrin att myndighetens verksamhet till sin helhet skulle finansieras genom anslag.

SOFFs syn på ISPs verksamhet

SOFF ser ett behov av att dels utreda dagens finansieringsformer då en otydlighet råder mellan avgifts- och anslagsfinansiering samt även utvärdera alternativa finansieringsformer, inte minst eftersom en myndighetsverksamhet av den art som ISP utövar, dvs tillsyn av och
utfärdande av tillstånd för en genom förbudslagstiftning reglerad verksamhet, huvudsakligen tillgodoser myndigheternas intressen och inte företagens.

SOFF anser att det är olämpligt, och ifrågasätter även om den motprestation som erhålls genom ISP tillsyn- och tillståndsverksamhet utgör sådan för vilken avgift kan tas ut, att verksamhet som syftar till att säkerställa Svergies säkerhets- och utrikespolitiska intressen samt säkerställa att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden ska finansieras genom avgifter. Det finns flera skäl till att myndigheten bör vara anslagsfinansierad.