Hoppa till innehåll
Foto: SOFF

Det gör vi just nu för SMF

SOFF arbetar för närvarande med tio förbättringsområden för de mindre företagen på säkerhets- och försvarsområdet. Områdena är prioriterade av medlemsföretagen där branschen ser att föreningen har en avgörande roll för områdets utveckling. Nedan kommenteras kort föreningens arbete i respektive fråga.

Förbättringsområde 1: Tillgång till information

Branschen efterfrågar samlad information om relevanta lagar, intuitioner, standarder och riktlinjer, aktuella anbud och affärsmöjligheter. Därtill önskar de öka användningen av öppna och kommersiella standarder vid , mer omvärldsbevakning och möjligheter till nätverkande med företag, regeringar och internationella intuitioner samt tydligare översikt över relevanta aktiviteter. Därför genomför SOFF bland annat följande aktiviteter: 

 • Vi samlar och delar regelbundet information om relevanta lagar, standarder, riktlinjer och rutiner via vår medlemsportal samt för en kontinuerlig dialog med berörda myndigheter.  
 • Vi för en dialog om förbättrad samverkan med FMV gällande information om aktuella anbud och affärsmöjligheter för medlemsföretagen. Som ett resultat av detta ser vi att FMV:s nya portal möter många av de behov företagen uttryckt.
 • Vi ser över vilka standarder som kan användas i större utsträckning och har lyft vikten av ökad användning av dessa med materielförsörjningsutredningen.
 • Vi ser över paketeringen av föreningens produkter, datainsamling och omvärldsbevakning. Idag lyfts detta främst via SOFF-portalen samt i veckobrev till medlemsföretag.
 • Vi har ökat vårt fokus på kontaktskapande och nätverkande aktiviteter mellan företag, regeringar och internationella intuitioner, bland annat genom att rekrytera en resurs på området. Därtill har satsningar på vår nya hemsida möjliggjort för aktörer att tillhandahålla relevant och tydlig information om medlemmarnas verksamhet samt effektivt hitta relevanta företag att kontakta. 
 • SOFF arbetar kontinuerligt med att samla och informera om relevanta aktiviteter för medlemsföretagen. Detta görs bland annat via vår hemsida, i veckobreven samt i vår medlemsportal.

Förbättringsområde 2: Insikt hos kund

Branschens främsta kund, Försvarets verk (FMV) söker ofta skalfördelar genom att upphandla generell kompetens som resursförstärkning. Därtill är deras kunskap kring produkters framtagningsprocess ofta bristfällig vilket kan påverka slutlig leveranskvalitet. Därför gör vi följande: 

 • Medlemsgruppen för tjänster en dialog med FMV på ämnet. Gruppen har även lyft frågan med materielförsörjningsutredningen.
 • SOFF genomförde året 2020 den senaste genomlysningen av FMV som upphandlande myndighet. SOFF avser att förtydliga frågeställningen och, genom medlemsgruppen för tjänster samt Strategisk försörjning, där föra dialog med myndigheten utifrån resultaten.

Förbättringsområde 3: Upphandling

Kraven i upphandlingsunderlagen bör bli mer flexibla för att minska risken att mindre företags utesluts i onödan då krav på företagens storlek och solvens är för stora. Därtill bör flexibiliteten även öka gällande möjlighet att ersätta konsortiemedlemmar under avtalstiden om en motsvarande leveranskapacitet kan erbjudas av annan medlem. 

 • SOFF har därför en pågående dialog med FMV i ärendet där rapporten från år 2020 om FMV som upphandlande myndighet identifierar flera exempel.
 • SOFF lyft frågan gällande möjligheten att ersätta konsortiemedlemmar under avtalstiden, även denna fråga bereds av Tjänstegruppen. 

Förbättringsområde 4: Tillgång till finansiering 

Kunskap och information om offentligt ekonomiskt stöd, -utlysningar från Vinnova, EU, med flera, samt minskad kredittid är av särskild vikt för mindre företag. 

 • SOFF kompetensutvecklar därför medlemmarna kring finansieringsmöjligheter via information i medlemsportalen och veckobrev.
 • Vi har även framfört önskemålen om minskad kredittid till berörda myndigheter, materielförsörjningsutredningen och Försvarsdepartementet. 

Förbättringsområde 5: Marknadsföring och kommunikation

Medlemsföretagen önskar ökad stöttning kring marknadsföring och kommunikation. Bland annat genom mässdeltagande, möjlighet att visa upp sina produkter och tjänster samt annonseringsmöjligheter. Vi genomför därför en rad aktiviteter på området, bland annat: 

 • Vår nya hemsida möjliggör för medlemmarna att tydligare kategorisera sina tjänster och produkter för bättre matchning mellan aktörerna. På medlemsföretagens individuella medlemssidor kan de även skräddarsy utformning och information genom bland annat bilder, broschyrer och filmer. 
 • Vi prioriterar årligen tillsammans med medlemmarna de viktiga utställningarna och sätter ambitionsnivå för föreningen och medlemsföretagens deltagande. 
 • Vi ser över vilka alternativa aktiviteter som kan komplettera medlemmarnas önskemål om att kunna visa upp sina produkter och tjänster. De sista åren har fokus legat på att utveckla möjligheten inom ramen för Markstridsdagarna, Logistikstridsdagarna, Totalförsvarsdagen, med flera.
 • Genom event och veckobrev möjliggör vi för medlemmarna att annonsera och sponsra forum och händelser som är relevanta för deras verksamhet. 
 • Tillträde till Försvarsmakten för att fotografera produkter i en realistisk miljö är en viktig förutsättning för bättre digital kommunikation, en diskussion SOFF initierat med FMV och Försvarsmakten med ambition av pilotuppstart hösten 2023.
 • SOFF utvärderar intresset och tittar på möjligheterna att ta fram produktkataloger för marknaden, samtidigt har SOFFs webbplats utvecklats med ökad säkförmåga. 

Förbättringsområde 6: Nätverk

Nätverksbyggande aktiviteter är viktigt för alla våra medlemsföretag och branschen vill se ytterligare fokus på ämnet. Önskemål finns även om att underlätta kontakter med andra företag, i synnerhet mellan systemintegratörer och leverantörer samt myndighetsledningar och stora medlemsföretag.

 • SOFF ser därför över nuvarande koncept, bland annat ”klusterworkshops” samt försvarsmarknadsdagar och prioriterar vårt event ”Försvarsentreprenörsdagen”, marknadsseminarier med medlemmarna samt utvecklar utbildningskoncepten av modell ”Att sälja till försvarsföretag”.

Förbättringsområde 7: Export 

Branschen önskar mer information om import/exportmöjligheter samt juridiska och administrativa processer. Även ökad koordinering och inspel till UD:s delegationsresor, utländska besök i Sverige och kontakt med svenska attachéer samt information kring deras pågående upphandlingar är av vikt. 

 • SOFF samarrangerar bland annat ”Träffpunkt Internationell samverkan” och utvärderar behovet av att komplettera vår grundkurs i affärsjuridiska frågeställningar ”Att sälja på försvarsmarknaden”.
 • Vi samlar SMF-gruppen inför möten med FSG SMF för att tillsammans gå igenom agenda, prioriteringar och inspel. 
 • Tillsammans med medlemsföretagen prioriterar vi de viktigare marknaderna och sätter ambitionsnivå för våra arrangemang kopplade till export och internationell samverkan.

Förbättringsområde 8: Forskning och teknikutveckling (FoT) 

Branschen önskar ökat stöd för att bedöma teknik och identifiera potentiella behov och finansieringsmöjligheter samt vägledning och stöd för att formulera projektidéer för forskning, agendor och ansökningar. 

 • SOFF har därför dialog med försvarsmyndigheterna om möjligheterna kring tydligare kommunikation avseende potentiella behov. 
 • SOFFs förslag om att inrätta militära innovationsprogram samt TechDays initierades 2021 av Försvarsmakten och FMV och SOFF har framgångsrikt tipsat mindre företag att delta. 
 • Vi ser över hur föreningen kan bistå gällande projektidéer och har en dialog med bland annat RISE, Vinnova, Försvarsmakten och FOI. SOFF har idag ett nätverk av kontakter till konsulter med erfarenhet från försvarsprojekt.
 • SOFF initierade året 2018 en dialog med Vinnova och FOI om möjligheten till att skapa forum för Best Practice, dock svårt för föreningen att prioritera i nuläget, men med takt med att EDF:s projekt ökar finns fler erfarenheter av relevans. Under 2023 har även ett initiativ tagit med FMV om att arbeta proaktiv med kommande arbetsprogram (WP) samt multi-årliga programmet (MAP) kopplat till Europeiska försvarsfonden.

Förbättringsområde 9: Immateriella rättigheter (IPR) 

Mer information och råd om immateriella rättigheter och patent efterfrågas av branschen samt att föreningen ska tillhandahålla kontaktuppgifter till relevanta organisationer och aktörer specialiserade på området. 

 • SOFF för en diskussion med FMV om hur myndigheten kan bli tydligare och utvärderar affärsjuridiska grundkursen om upphovsrätt på försvarsmarknaden.
 • Vi har även ett etablerat samarbete med flera advokatbyråer med olika stöd. Ökade medlemsförmåner presenterades under 2022, vilka riktade sig främst till mindre försvarsföretag.

Förbättringsområde 10: Särskilda initiativ för SMF

Slutligen finner branschen att föreningen bör utveckla och genomföra en SMF strategi/plan med åtgärder riktade till små och medelstora medlemsföretag. Föreningen bör även medverka och påverka ASD och EDA ytterligare i SMF-frågor. På kansliet finns en utpekad resurs särskilt tillägnad SMF-frågor. För att möte dessa behov genomför vi följande: 

 • SOFF har en strategi som bygger på tre delmål. Delmål 1 är att öka kunskap, del 2 att engagera myndigheterna att bli delaktiga i åtgärder. Arbetet pågår idag i dessa delmål.
 • Vi har pågående samverkan med nordiska systerföreningar och inte minst kopplat till den Europeiska försvarsfonden (EDF)
 • Kansliet bedömer idag att ansvaret för att förbättra villkoren för mindre företag åligger samtliga verksamhetsområden och därmed en fråga för hela kansliet.
Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Relaterade evenemang

Våra områden