Hoppa till innehåll

Mindre företag på försvarsmarknaden

Denna skrift vänder sig till dig som vill öka din kunskap om de mindre försvars- och säkerhetsföretagens roll och förutsättningar.

Denna skrift handlar om mindre försvars-och säkerhetsföretagens roll och förutsättningar på försvarsmarknaden. Vi vill ge dig en bättre bild av vad ett SMF är, exemplifiera förutsättningarna och visa på möjligheterna. Avslutningsvis ges exempel på förbättringar inom och utanför SOFF.

SOFF:s medlemsgrupp för mindre företag utvecklar kontinuerligt en handlingsplan med konkreta åtgärder för hur förutsättningarna för de mindre företagen inom säkerhets- och försvarsområdet kan utvecklas.

Mindre företag utgör många gånger hjärtat inom innovationsområdet för det säkerhets- och försvarsområdet. En bas av effektiva och innovativa mindre företag är en förutsättning för en fungerande marknad och en fungerande konkurrens. Generellt i samhället skapas fyra av fem nya arbetstillfällen i företag med mindre än 20 anställda. De mindre företagen drivs ofta av en stark koppling till kunder, användare och leverantörer och är viktiga som förändringsaktörer. Då kunskap vanligtvis flödar på individnivå agerar mindre företag ibland som kanaler för kommersialisering av den forskning och utveckling som bedrivs på högskolor och forskningsinstitut.

Små företag av stor betydelse

Säkerhetspolitiskt är det av betydelse att företag i Sverige är närvarande på främst de europeiska– och transatlantiska – marknaderna eftersom företagen med sin kunskap och teknologi bidrar till en ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet. Ytterst handlar det om att avancerad försvarsteknologi ofta är en bytesvara mellan partnerländer; genom att ha starka företag inom det egna landet kan Sverige undvika beroendeförhållanden till andra länder. Teknologier som är eftertraktade av viktiga partnerländer ger även Sverige tillgång till utländsk teknologi som stärker Försvarsmaktens operativa förmåga. En förutsättning för detta är att marknaden ständigt lockar till sig relevant kompetens och konkurrenskraftiga företag.

Våra mindre företag vill vara med och konkurrera. De önskar ingen särbehandling, ingen kvotering – de vill vara en naturlig del av marknaden. Det som krävs är sund och fri konkurrens med marknadstillträde både nationellt och internationellt. Därför vill SOFF verka för en positiv affärsutveckling inom marknadsområde, såväl på den nationella som den internationella arenan.

Vad är ett SMF?

En populär definition finns hos EU som menar att ett SMF (små- och medelstort företag, SME på engelska) är ett fristående företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Denna definition betyder att dessa företag i huvudsak bara har storleken gemensamt. Den samlade beteckningen är dock viktig eftersom den har politisk slagkraft och ger möjlighet att med tyngd driva frågor som är kännetecknande för företag i den här storleksklassen.

För att effektivt utveckla förutsättningarna för de mindre företagen inom säkerhets- och försvarsindustrin är storleken av viss betydelse. Dock är det av minst lika stor vikt att se till företagens olika förutsättningar, exempelvis om de levererar produkter och/eller tjänster; om de är underleverantörer till andra företag och/eller direktleverantör till slutkund; om de lever på export och/eller på den nationella marknaden; vilken marknadsdomän (mark, IT-säkerhet, luft, rymd) de tillhör och så vidare.

SOFF samlar de små och medelstora företagen inom totalförsvaret

Av SOFF:s över 100 mindre företag är hälften främst produktutvecklare med huvuddelen av omsättningen på export. I stort sett alla dessa företag har egna designade, konstruerade och tillverkade produkter som de säljer till utländska företag men även direkt till utländska försvarsmakter. Andra hälften av SOFF:s mindre företag har sin huvudmarknad i Sverige – och en huvuddel av dessa finns på tjänstesidan. Dessa agerar ibland som underleverantörer till de större företagen, men flera levererar även direkt till de svenska försvarsmyndigheterna.
För branschen finns samtidigt även andra kategoriseringar; exempelvis klassas företagens produkter och/eller tjänster av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som antingen krigsmateriel för strid, övrig krigsmateriel, dual-use-produkter eller icke krigsmateriel. Beroende på vilka kategorier ett mindre företag och dess produkter tillhör kan företaget ha mer gemensamt med ett stort företag än med ett annat litet, vilket också måste tas hänsyn till.

De mindre företagen saknar de större företagens resurser, förmåga till stordriftsfördelar, uthållighet för långa marknadsföringsfaser och ibland möjligheter att utveckla kompletta system (eller system av system). De mindre företagen tar därför vanligare en roll av att sälja sin kunskap till myndigheter eller större företag, eller som leverantör eller genom att utveckla undersystem.
Likväl tenderar leverantörskedjorna att vara mindre diversifierade än i andra branscher. Försvarsmarknaden har i ett hänseende utvecklats senare än andra branscher, nämligen att företagen hellre väljer att utveckla teknologier själva än att köpa teknologier och utveckling från underleverantörer. Inom branschen återfinns samtidigt idag allt fler ”systemintegratörer” som designar, integrera och marknadsför produkter utan att utveckla och tillverka.

SMF - Små- och medelstora företag inom försvar, cyberförsvar och totalförsvar

SMF – Små- och medelstora företag inom försvar, cyberförsvar och totalförsvar

| Uppdaterad: