Hoppa till innehåll
Flag of the Nordic countries in Europe

Norden

Gemensamt för försvarssektorerna i Norden är att hemmamarknaderna är små och behovet av tillgång till utländska marknader därmed stort. Därför arbetar SOFF för att öppna upp den gemensamma nordiska försvarsmarknaden ytterligare samt den relativt stängda protektionistiska europeiska marknaden.

De nordiska länderna förenas av att de har starka militärtekniska samarbeten med USA och omfattande försvarsindustriell samverkan över Atlanten. Den nordiska marknaden är väletablerad och viktig. Den omges med goda förutsättningar för samarbete, även om det också finns utmaningar. Samarbetet mellan regeringarna och branschföreningarna är i allt väsentligt goda. Det finns grundläggande likheter mellan de nordiska länderna som gör att den nordiska försvarsindustrisektorn skiljer ut sig i en europeisk kontext. Vi är små, öppna ekonomier som i mångt är beroende av andra och förstår vikten av öppenhet och vinsterna med en konkurrensutsatt marknad. 

De nordiska länderna har en lång tradition av försvarspolitiskt samarbete. 2009 inrättades det nuvarande samarbetsformatet – Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som omfattar dialog på både militär och politiska nivå. NORDEFCO är inte en organisation utan en struktur med syfte att stärka ländernas egna försvar och öka den egna n. 

Möjligheten att utnyttja NORDEFCOs politiska samarbetsformer som grundval för ett intensifierat samarbete länderna emellan har ännu inte realiserats, men framsteg har gjorts under det gångna året. Under 2012 tecknade SOFF ett samverkansavtal med sina nordiska systerföreningar. Inom ramen för det avtalet har också en Joint Nordic Defence Industry Cooperation Group (JNDICG) bildats. Därmed har industrin nu skapat en spegelorganisation till NORDEFCO i syfte att kunna föra närmare dialog med NORDEFCO Policy Steering Committe (PSC). Ordförandeskapet i JNDICG roterar på samma sätt som i NORDEFCO PSC. JNDICG har också skapat en elvapunktslista kring de frågor branschföreningarna anser är viktiga att diskutera närmare mellan den politiska styrningsnivån och industrin, inte minst ett gemensamt agerande i Europa. 

Samarbetet i Norden på försvarsområdet har även andra dimensioner än NORDEFCO. I Sverige, Norge och Finland finns välutvecklade nationella marknadsplatser kring vilka en utökad matchmaking mellan industrier kan byggas. De nordiska länderna har också större möjligheter att göra sin röst hörd både inom ASD, EDA samt EU-kommissionen om de kan utforma gemensamma budskap och framföra dem tillsammans. 

När de nordiska branschföreningarna talar om en öppen försvarsmarknad är vi mer långtgående än många andra länder på den europeiska kontinenten och har färre reservationer. Vi delar även uppfattningen att det transatlantiska samarbetet bör stärkas. De nordiska länderna har tillsammans goda möjligheter att göra sin röst hörd inom AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), Nato Industry Advisory Group, Europeiska försvarsbyrån (EDA) samt EU-institutionerna – om länderna och dess näringsliv kan utforma gemensamma budskap och framföra dem tillsammans. SOFF kan genom föreningens roll inom LOI-samarbetet (Spanien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige och Italien) även agera språkrör för det nordiska perspektivet i miljöer som de andra länderna och branschföreningarna inte har samma tillträde till. 

Kontaktperson
Niklas Alm Stf generalsekreterare 08-782 08 77 070-782 46 11 niklas.alm@soff.se

Våra områden