Hoppa till innehåll

”Nu är konferensernas tid förbi, och beredskapsplaneringens tid här”

Jonson inledde med att väst nu behöver en ny säkerhetsordning eftersom den gamla fallit samman. Han konstaterade också att det råder otakt mellan den militära och den civila beredskapen, och att den relativt tydliga utvecklingstrappan på militär sida saknas på den civila.

Den civila motståndskraften är inte god enligt Jonson, och från pandemin kan fyra lärdomar dras för utvecklingen framåt:
• författningsberedskapen för kris behöver utvecklas
• regeringskansliets ledningsförmåga behöver stärkas
• lagerhållning av viktiga produkter brister
• samverkan med näringslivet behöver utvecklas, då denna kollapsade i början av pandemin eftersom det offentliga inte hade förmåga att möta upp

Avseende just näringslivet behövs utvecklade avtal, gemensam beredskapsplanering, förmåga att utbyta information säkert åt båda håll, omsättningslager, och omställningsmöjligheter. Samarbete bör även ske internationellt, inte minst inom EU, vad gäller lagerverksamhet. I grunden måste statens vilja bli tydligare gentemot näringslivet, kanske i form av vägledningar. Även innovationsmodeller bör utvecklas för att fånga de viktiga teknikutvecklingsaspekterna av säkerhets- och försvarspolitiken. Forsknings- och utvecklingsfrågorna behöver generellt ökad finansiering. Näringslivets integrering i det offentligas arbete med cyberområdet lyftes också, där ökat privat-offentligt samarbete krävs, exempelvis genom delade lägesbilder. Jonson efterfrågar vidare ett tydligare ledarskap av det nationella Cybersäkerhetscentret för att öka takten.

Jonson presenterade tre huvudpunkter för utvecklingen. Utredningen om ansvar och ledning på civil sida måste på plats, och beredskapsplanering måste påbörjas; den ensidiga kunskapsbyggandefasen måste vara över. Slutligen behöver personalfrågor vara i fokus, omfattande krigsplacering, övningar, och även civilplikt.

På frågan om finansiering resonerade Jonson kring utmaningen med nuvarande finansieringsstruktur, och konstaterade att frågan går bortom utgiftsområde 6 (Försvar och samhällets krisberedskap) och de 2.4-medel som MSB fördelar. Frågan tangerar utmaningen med det politiska ledarskapet när verksamheten inom den civila beredskapen är så bred; Jonson efterfrågar att Försvarsutskottet istället utvecklas till ett Försvars- och nationellt säkerhetsutskott.

SOFF tackar Pål Jonson för medverkan, och ser fram emot fortsatt dialog med Moderaterna i frågorna!

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang