Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

18 oktober lanserade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) rapporten Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft. Rapporten har arbetats fram under ett och ett halvt år genom tre olika arbetsgrupper bestående av aktörer från näringslivet, myndigheter, akademin och politiken där SOFF har medverkat och bidragit.

Rapporten fastställer bland annat att det behövs större politisk handlingskraft, effektivare informationsutbyte och riktade satsningar på kompetensförsörjning. Det uttrycks även hur Sverige har att lära av andra länder inom området där Storbritannien och Norge nämns särskilt.Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Vi ser idag en hotbild mot Sverige som uttrycks vara både militär, politisk och ekonomisk och där medlet många gånger är statliga eller statsunderstödda avancerade cyberattacker. Målet är ofta världsledande forskning och innovation där syftet är att stjäla patent, forskningsresultat eller industrihemligheter; både kunskap och produkter. Produkter och tjänster som gör svenska företag och svensk ekonomi konkurrenskraftig. Att cybersäkra svenska samhället, svenska innovationer och svensk ekonomi är grundläggande för svensk konkurrenskraft.

Att rapporten tar sin utgångspunkt i just konkurrenskraft är unikt för området då ingen tidigare rapport haft ett liknande fokus. Att svenska företag är konkurrenskraftiga på en global marknad gynnar den svenska ekonomin – rapporten beskrivet detta mycket väl – vad vi behöver göra nu är att utforma och driftsätta initiativ anpassade efter dagens verklighet.

Rapportens slutsatser pekar mot förslag som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft både nationellt och internationellt genom exempelvis ökad informationsdelning mellan privat och offentlig sektor, ett tydligare arbete med en cybersäkerhetsstrategi samt fler och spetsigare utbildningsinsatser. SOFF ser hoppfullt på det fortsatta arbetet för ett starkt cybersverige där företagen har en central roll.

Under 2022 har SOFF även bjudit in representanter från Storbritannien, Nederländerna och Norge för att dela erfarenheter från sina respektive uppbygganden av bland annat cybersäkerhetscenter samt dela råd till svenska beslutsfattare. För mer information kring hur SOFF arbetar med cybersäkerhet, konkurrenskraft och internationella samarbeten inom cyberområdet kontakta Annika.

SOFF har medverkat i projektet och representerats av Annika Avén. Till projektets arbetsgrupp för styrning, ledning och samverkan har SOFFs medlemsgrupp för Cyberförsvar därmed löpande under arbetet bidragit med reflektioner.

Länk till rapporten.
Länk till lanseringsseminariet.