Hoppa till innehåll

Cyberförsvarsforskning – erfarenheter från workshop

Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

En summering av workshopen är att det finns en konsensus om att vi tillsammans skapar värde genom samverkan. Forskning är avgörande för internationell framgång och konkurrenskraft och samverkanseffekten gör att vi tillsammans skapar konkurrenskraft i cybersäkerhet- och cyberförsvarsforskning på internationell nivå. Utmaningen ligger i de komplexa EU-processerna, men att myndigheter, akademi och företag tillsammans kan skapa värde genom att bygga kunskap tillsammans.

Några utvalda slutsatser från workshopen;

Hur ska vi sammanfoga våra olika tidshorisonter?
Små- till medelstora företag har ofta inte samma långsiktiga tidshorisont och tillgängliga resurser och medel som akademin och det offentliga. Förslag framfördes bl.a. om att utforma forskningsprojekt med en tydlig och kortsiktig tidshorisont samt att utlysta forskningsprojekt bör ha en mer specifik inriktning som kan ge snabbare återkoppling.

Hur kan vi engagera fler företag i nationella och internationella FoT-projekt?
Nationell nivå: Att skriva en projektansökan är för många företag en riskfylld process. Processen tar ofta tid och företagen behöver avsätta resurser för ansökan. Dessutom är det inte alltid en garanti att en projektansökan går igenom, och i de fallen där ansökan går igenom, så är det oftast oklart vilken avkastning som företagen kan räkna med på investeringen (ROI, return on investment). Riskerna i samband med ansökningsprocessen kan i sin tur leda till att många företag avstår från att engagera sig i att ansöka om ett utlyst projekt eller samarbete. För att engagera fler företag i FoT-projekt på nationell nivå framkom följande förslag: a) Företag kan söka Vinnovas planeringsbidrag som utlyses på deras hemsida; b) Ett förslag till de organisationer som utlyser FoT-projekt, för att engagera fler företag är det viktigt att beakta ROI; c) I projektutlysningen tydliggör vilka kostnader som är relaterade till projektet i ett tidigt stadie; samt d) Möt företagens efterfrågan genom att utlysa fler projekt på en högre TRL nivå, åtminstone på demonstrator nivå.

Internationell nivå
Företagen har ett behov och ett intresse att samverka på EU-nivå. Workshopens representanter belyste alla de utmaningarna som är kopplade till EU:s komplexa processer och att det tar tid att förstå hur de fungerar. Värdet ligger därför i samverkanseffekten, där vi alla kan dra nytta av allas insatser, bädda för framtiden och bygga kunskap tillsammans. En utmaning är att Sverige ofta kommer in sent i utformningen av utlysningarna för forskningsprojekt på EU-nivå. Det innebär att forskningsprojekten och utformningen av utbudet inte är alltid är anpassat till den svenska marknaden.
För att engagera fler företag på den internationella nivån presenterades följande förslag: Sverige behöver bli mer proaktiva och formativa på EU-nivå, där vi är med och formar forskningsprojekten i ett tidigt skede. På så sätt blir forskningsprojekten mer intressanta att engagera sig i för att de är anpassade till den svenska marknaden och behov.

Hur kan kommunikationen förbättras för en effektivare samverkan?
För att engagera sig i FoT-initiativ på nationell-, EU- och Nato-nivå behöver först informationen om de utlysta initiativen nå fram till företagen på ett lättförståeligt sätt. Sedan, det behöver bli tydligare för företagen om vem som de ska kontakta och när om de önskar engagera sig i FoT-initiativ.

För att nå en effektiv samverkan behöver utlysningarna smalas ned. Företagen upplever att utlysningarna ofta är breda och behöver definieras av deltagande aktörer. Kommunikationen behöver därför bli tydligare i utlysningarna. Följande förslag presenterades: a) Smala ned utlysningarna och gör de mer specifika i forskningsuppdragens formulering och uppgift; b) Förtydliga vilka projekt där cybersäkerhet ingår, även om det inte är projektets huvudsyfte; c) Skapa översättningsprocesser och gör det lättare att överföra kunskapen från grundforskning till tillämpning; samt d) Gör forskningsdata mer tillgänglig till företagen.

Läs SOFF:s rapport om cyberförsvarsforskning.

Läs mer om föreningens arbete med forskning och utveckling här.

Relaterade nyheter