Hoppa till innehåll

Luckor i cybersäkerhetsforskningen?

SOFF:s medlemsgrupp för cyberförsvar arbetar för närvarande med en kartläggning av forsknings- och teknikutvecklingsinitiativ på området. Dels har branschen tittat på vilket utbud av offentliga forskningsprogram som är tillgängliga för företag i Sverige. Dels vilket behov som finns hos cybersäkerhetsföretagen för motsvarande initiativ.

Kartläggningen tar ansats att granska pågående program nationellt samt på EU och Nato nivå. Totalt har vi identifierat 60 nationella initiativ eller pågående projekt, 25 EU-projekt och åtta på Nato nivå som bedöms vara relevanta. Det kan säkerligen finnas fler projekt som tangerar området.

Kartläggningen av utbudet visar att det finns få projekt som samarbetar enligt trippelhelix-modellen, där det sker en samverkan mellan näringsliv, universitet/högskola och offentlig sektor. Den visar även att det finns ett flertal projekt på forskningsnivå med låg teknikmognad, men få program inom högre teknikmognad (teknikutveckling).

Samtidigt visar efterfrågan att det finns ett stort intresse hos företagen att engagera sig i forsknings- och teknikutvecklingsinitiativ. De främsta anledningarna till att företagen valt att engagera sig har varit för att det funnits tillgång till relevanta sakkunniga experter, långsiktiga möjligheter och förmåner. Anledningarna till att företag valt att inte engagera sig har varit flera; bland annat för att det finns för lite information, för lite finansiering och brist på sakkunniga experter.

Enkätundersökningen visade även att informationen som finns tillgänglig om initiativ på nationell och internationell nivå var till större del svår att förstå. Samtidigt visade det sig finnas ett stort intresse bland företagen att engagera sig forsknings- och teknikutvecklingsinitiativ. Majoriteten av företagen anser att tillämpad forskning och teknik- och produktutveckling bör prioriteras för att nå en hög teknikmognadsgrad inom cyberförsvarsområdet i Sverige.

Vägen fram:

SOFF kommer fortsatt att arbeta med frågan och under hösten kommer vi bl.a. att bjuda in till en workshop med relevanta aktörer för att diskuterar reflektioner och slutsatser från de två kartläggningarna. Antalet deltagare på workshopen är begränsat och platser kommer att fördelas efter ambitionen att få olika perspektiv presenterade, intresserade kan kontakta Annika Avén. Därefter kommer SOFF:s Cyberförsvarsgrupp att driva arbetet vidare. Läs mer om SOFF:s roll att främja kunskap om för företagen tillgängliga forsknings- och teknikutvecklingsprogram inom Nato och inom EU.

Fotnot: I denna kartläggning har vi utgått från begreppen: cyberförsvar, cybersäkerhet, IT-säkerhet, säkerhet i informationssystem, informationssäkerhet, datasäkerhet och robusta system. Detta är (relativt) vedertagna begrepp inom området och valda för att kunna göra en avgränsning.

Relaterade nyheter