Samhällssäkerhet

Samhällets säkerhet utmanas av en rad hot, risker och sårbarheter. Det kan handla om bränder, extrema väder och naturkatastrofer men även om aktörsstyrda hot så som organiserad brottslighet, cyberangrepp, terrorism eller informationsoperationer. Kärnan i samhällssäkerhet är samtidigt människors liv och hälsa; att skydda den enskilda individen genom samhällets och nationens säkerhetsarbete. För att kunna skydda människors liv och hälsa krävs det ett skydd för samhällets funktionalitet, det vill säga ett skydd för samhällsviktig verksamhet.

Säkerhet innebär för oss att trygga funktioner som är vitala för vårt samhälle. Samhällssäkerheten är därmed en förutsättning för en säkerhetsstruktur som skapar förutsättningar att hantera olika hot, risker och sårbarheter.

Vad är samhällsviktig verksamhet? Vi har försökt reda ut de legala begreppen, men samhällssäkerhet omfattar inte endast samhällsviktig verksamhet utan är även säkerhetskänslig verksamhet, det kan vara verksamhet som ger ut ett allmänt nyhetsmedium (ex. Sveriges Television) eller verksamhet som hanterar känsliga personuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller annan information som hur ett samhälligt perspektiv kan ses som skyddsvärd. Det har även blivit allt viktigare att skydda verksamheter som rör framväxande, omvälvande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi.

Folder: Marknadens roll för samhällets säkerhet

Folder: Marknadens roll för samhällets säkerhet

Sverige har en stark position inom flera områden när det gäller säkerhetsteknik. Ett stort antal företag har vuxit fram under senare år, men marknaden är fortfarande relativt omogen. Marknaden har för närvarande en årlig tillväxt på cirka åtta procent per år och 66% av företagen inom samhällssäkerhet bedömer att branschen kommer att öka med mer än tio procent per år de närmaste tre åren. Den svenska exporten – idag 40 % av omsättningen – har fördubblats sedan 2008 och exporten är betydande på områden såsom sensorteknik, kommunikationsteknik samt cybersäkerhet.

SOFF verkar för att företagen drar fördel av sin starka internationella position och att säkerhetsmarknaden i Sverige förblir konkurrenskraftig. I samarbete med andra aktörer skapa vi arenor och nätverk för användare och produkt- och tjänsteutvecklare för ökad dialog och informationsutbyte.

Här går det att läsa mer om våra medlemsföretag verksamma inom samhällssäkerhet.

Läs mera i foldern ”Marknadens roll för samhällssäkerheten”.

Ett viktigt område inom samhällssäkerhet för föreningen är arbetet med det civila försvaret. Föreningen har vid flera tillfällen tagit fram skrivelser och yttrande i frågan. Samhällsviktiga verksamheter är särskilt sårbara vid beroenden. Idag försöker vi undvika kritiska beroenden, när funktioner eller resurser i en verksamhet krävs för att en annan verksamhet ska fungera och ”där det saknas alternativ”.

Strategisk forsknings- och innovationsagenda – Säkerhet

SOFF tog året 2011 initiativ till en en nationella forsknings- och innovationsagendan (NRIA Säkerhet) som i maj 2013 uppdaterades tillsammans med Teknikföretagen, Innovationsbron, Security Link, Security Arena och Swedish ICT. Agendan konstaterar att samhällssäkerhetsområdet kännetecknas av att marknad, forskning samt branschen i sin helhet är splittrad. Förslaget var fokusering och koordinering på fyra teknikområden och fyra insatsområden för att stärka vårt nationella innovationssystem. Agendan finns att läsa här.