Samhällssäkerhet

Samhällets säkerhet utmanas av en rad hot, risker och sårbarheter. Det kan handla om bränder, extrema väder och naturkatastrofer men även om aktörsstyrda hot så som organiserad brottslighet, cyberangrepp, terrorism eller informationsoperationer. Kärnan i samhällssäkerhet är samtidigt människors liv och hälsa; att skydda den enskilda individen genom samhällets och nationens säkerhetsarbete. För att kunna skydda människors liv och hälsa krävs det ett skydd för samhällets funktionalitet, det vill säga ett skydd för samhällsviktig verksamhet.

Säkerhet innebär för oss att trygga funktioner som är vitala för vårt samhälle. Samhällssäkerheten är därmed en förutsättning för en säkerhetsstruktur som även skapar förutsättningar för det militära försvaret.

Marknadens roll för samhällssäkerhetSverige har en stark position inom flera områden när det gäller säkerhetsteknik. Ett stort antal företag har vuxit fram under senare år, men marknaden är fortfarande relativt omogen. Marknaden har för närvarande en årlig tillväxt på cirka åtta procent per år och 66% av företagen inom samhällssäkerhet bedömer att branschen kommer att öka med mer än tio procent per år de närmaste tre åren. Den svenska exporten – idag 40 % av omsättningen – har fördubblats sedan 2008 och exporten är betydande på områden såsom sensorteknik, kommunikationsteknik samt cybersäkerhet.

SOFF verkar för att företagen drar fördel av sin starka internationella position och att säkerhetsmarknaden i Sverige förblir konkurrenskraftig. I samarbete med andra aktörer skapa vi arenor och nätverk för användare och produkt- och tjänsteutvecklare för ökad dialog och informationsutbyte.

Här går det att läsa mer om våra medlemsföretag verksamma inom samhällssäkerhet.

Läs mera i foldern “Marknadens roll för samhällssäkerheten“.

Ett viktigt område inom samhällssäkerhet för föreningen är arbetet med det civila försvaret. Föreningen har vid flera tillfällen tagit fram skrivelser och yttrande i frågan.

SOFF medverkade tillsammans med bl.a. SACS att ta fram en strategisk innovationsagenda för samhällssäkerhet. Agendan finns att läsa här.