Hoppa till innehåll

Yttrande ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” (SOU 2022:57) 

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap”. Utredningens förslag välkomnas. Föreningen konstaterar att utredningen, utifrån uppdraget, gjort ett bra arbete inom ett omfattande, komplext och svårt område. 

SOFF bedömer samtidigt att den av betänkandet uttalade tidsramen för återuppbyggnad (kontroll och åtgärder) – 5 år – är mycket utmanande mot bakgrund av såväl MSB:s nuvarande mycket begränsade resurser och mot bakgrund av hur tidskrävande och kostsamma åtgärderna i fråga torde vara. Exempelvis krävs återuppbyggande av databas avseende teknisk dokumentation.

Vidare oroas föreningen över den kompetensbrist som torde vara ett resultat av betänkandets förslag. Till exempel torde betänkandets förslag avseende Länsstyrelsernas nya uppdrag avseende utbildning av kontrollanter mm kräva kunskap och erfarenheter som idag saknas inom det offentliga systemet. SOFF ser därför en risk att prioritering inte taktar med finansiering.

Risker gentemot skyddet

Bristande kunskap, planering och förankring i kommuner är en potentiell risk. Kärnkraftslänen behärskar storskaliga utrymningar och kan ses som en föregångsmodell (för förvaltning). Företagen besitter dock väldigt relevant expertis och erfarenhet som bör tillvaratas, genom dialog med MSB. Exempelvis är det önskvärt om MSBs klassificeringar tangeras med företagens erfarenheter och ambitioner.


Vidare anser SOFF att utredningens förslag inte klargör de otydligheter som i dagsläget finns avseende ansvar, ledning och styrning av det civila försvaret bör hanteras. Inte heller ger utredningen förslag på hur ekonomi och prioriteringar bör kopplas till genomförande, vilket är en brist.