Hoppa till innehåll

Sex nya medlemmar – 69 av 95 nu små/medelstora bolag

SOFF:s styrelse välkomnade idag SES37, GomSpace, AVL Konsult, AirContact, Cervino Konsult och GlenAir till föreningen. När året 2017 går mot sitt slut är 69 av föreningens över 90 medlemsföretag s.k. små- eller medelstora företag (företag med färre än 250 anställda).

De mindre företagen är centrala för marknaden och därmed för föreningens verksamhet – och vi är stolta över att så många ser mervärde av att utveckla branschen.

SOFF arbetar för närvarande med tio förbättringsområden för de mindre företagen på säkerhets- och försvarsområdet (SME/SMF). Områdena är prioriterade av medlemsföretagen där branschen ser att föreningen har en avgörande roll för områdets utveckling.

 

Förbättringsområde 1 – Tillgång till information

 • Samla information om relevanta nationella och EU-lagar, institutioner, standarder, riktlinjer och rutiner. Åtgärd: SOFF delar tillgänglig information via en Sharepoint/extranet lösning till medlemmarna samt för en diskussion med myndigheterna.
 • Tillhandahållande av information om aktuella anbud och affärsmöjligheter (via hemsidan eller personliga e-postuppdateringar) och bärande delar i beredningen av anbudsdokumentation (t ex mallar för utländska handlingar). Åtgärd: Föreningen för en dialog om förbättring och samverkan med bl.a. FMV.
 • Öka användningen av öppna, kommersiella standarder även vid upphandling av militära produkter. Åtgärd: SOFF arbetar med kunskapsuppbyggande (bl.a. arrangerades under hösten ett seminarium och ett planeras för 2018). SOFF är även medlem i ASD STAN.
 • Datainsamling och överblick över utvecklingen och trender på försvarsmarknaden och ge ut analyser och rapporter. Åtgärd: SOFF försöker finna arbetssätt att utveckla detta, utan att idag ha en bra modell.
 • Tillhandahålla kontakter till företag (nationella och utländska), regering och internationella institutioner. Åtgärd: Föreningen utvecklar paketeringen av information till externa aktörer och säkrar regelbundet att informationen om medlemmarna är aktuell.
 • Översikt över relevanta aktiviteter (t ex utställningar, konferenser, business-to-business evenemang etc.) Åtgärd: SOFF samlar idag in kunskap om var medlemmarna är aktiva samt sprider information i Veckobreven till medlemsföretagen om relevanta aktiviteter. Kontinuerlig förbättring där även Business Sweden lanserat en portal.

Förbättringsområde 2 – Insikt hos kund

 • FMV söker skalfördelar genom att exempelvis upphandla generell kompetens som resursförstärkning. En effektiv marknad kräver en kompetens att skilja på olika ”äppelsorter” och beställa det som krävs. Åtgärd: SOFF:s medlemsgrupp för tjänster för här en viktig dialog med FMV.
 • Ibland är kunskapen från försvarsmyndigheterna bristfällig kring hur upphandlade produkter tas fram, vilket kan påverka kvaliteten och kompetens. Åtgärd: Genom våra två medlemsgrupper för tjänster samt Strategisk Dialog har vi en dialog med myndigheten för att finna bättre former.

Förbättringsområde 3 – Upphandling

 • Upphandlingsunderlag behöver rimliga krav. Rutinmässigt ställs ibland krav på företagets storlek, solvens eller i övrigt sådant som kan medföra att mindre företag i onödan utesluts från medverkan. Detta bör undvikas där det är möjligt. Åtgärd: Föreningen har en löpande dialog med FMV och sammanställer erfarenheter.
 • Flexibiliteten i upphandlingsunderlagen hämmar ibland innovation Kravställning ger lite utrymme till nya idéer. Åtgärd: Frågan drivs inom ramen för Medlemsgruppen för Strategisk dialog.

Förbättringsområde 4 – Tillgång till finansiering

 • Tillhandahålla information (företrädesvis strukturerad – guider, workshops etc.) på offentligt ekonomiskt stöd (bidrag till investeringar, innovation, sysselsättning, export), inklusive FoU-utlysningar från Vinnova, Nato, EDA/EU, mfl. Åtgärd: SOFF utvecklar vårt extranät och sprider information i Veckobrev till medlemsföretagen.
 • För mindre företag är kredittiden ibland ett problem. Åtgärd: SOFF ser över behovet för att förstå problematiken och om exempelvis en lösning är att betala fakturor till mindre företag med kortare betalningstid.

Förbättringsområde 5 – Marknadsföring och reklam

 • Stödja marknadsföring och deltagande i relaterade utställningar (t.ex. gemensamma montrar är särskilt viktigt för små och medelstora företag). Åtgärd: SOFF prioriterar med medlemmarna de viktiga utställningarna och sätter ambitionsnivå för dessa inom ramen för föreningens engagemang. Samarbete sker här med Business Sweden.
 • Skapa tillfällen för företagen att visa upp produkter. Åtgärd: SOFF ser regelbundet över planerade aktiviteter och vilka alternativa som kan komplettera nya behov.
 • Hitta möjligheter för företag att annonsera/sponsra på forum och händelser som är relevanta för deras verksamhet, t.ex. konferenser, seminarier etc. Åtgärd: SOFF ser över möjligheterna för våra egna event samt sprider i Veckobrevet till medlemsföretagen mer kunskap om dylika möjligheter.
 • Skapa förutsättningar att ta fram och sprida ”Produkt” och ”Marknadskataloger” samt utveckla medlemsinformationen på SOFF:s webbplats med mappar och broschyrer på tjänster, produkter, kvalitet och potential medlemmar, för inhemska och utländska aktörer. Åtgärd: SOFF utvärderar intresset och tittar på möjligheterna att främst utveckla SOFF:s hemsida med digitala produkter.

Förbättringsområde 6 – Nätverk

 • Organisera nätverksbyggande, särskilt i samband med specifika ämnen. SOFF ser över nuvarande koncept, bl.a. ”affärsnätverk”, försvarsmarknadsdagar samt marknadsseminarium.
 • Underlätta kontakter med andra företag (svenska och utländska), i synnerhet mellan systemintegratörer och leverantörer. Anordna ”SMF Forum” och möten med myndighetsledningar och kontakter med och marknadsföring gentemot de stora medlemsföretagen – potentiella kunder inom SOFF-gruppen. Åtgärd: Koncepten ”Att sälja till försvarsföretag” samt ”Att sälja på försvarsmarknaden” liksom försvarsmarknadsdagarna kommer att fortsätta.

Förbättringsområde 7 – Export

 • Tillhandahålla information om import/exportmöjligheter och juridiska och administrativa processer. Åtgärd: SOFF kommer att fortsätta att genomföra ”Exportdagarna” och årligen arrangera ”Att sälja på försvarsmarknaden”, SOFF:s introduktionskurs i affärsjuridiska frågeställningar.
 • FSG SMF, som hålls samman av UD, är ett bra forum för koordinering av de mindre företagens exportfrämjande. Åtgärd: Prioriteringar och inspel bygger på medlemsföretagens underlag, vilka måste uppdateras regelbundet. SOFF samlar medlemsgruppen för mindre företag (SMF-gruppen) inför mötena med FSG SMF för att tillsammans gå igenom agenda.
 • Information/”utbildning” av svenska attachéer samt samordna fortlöpande information om pågående upphandlingar med attachéerna. Koordinering och inspel till UDs delegationsresor och utländska besök till Sverige. Åtgärd: Pågående. Kansliet ser för närvarande över hur vi informerar medlemsföretagen, hur vi processar underlag samt hur kansliet arbetar med ovan.
 • Arrangera ”informationsdagar” eller ”landdagar” med information om exportprocesser och möjligheter i andra länder (eventuellt samarbete med utländska föreningar). Åtgärd: SOFF prioriterar med medlemsföretagen de viktigare marknaderna och sätter ambitionsnivå. Alla SOFF:s medlemsgruppsmöten samt informationsmöten inför större utländska event erbjuds numera på Skype.
 • Affärsetik är centralt för föreningen. Åtgärd: SOFF har tagit fram en gratis webbutbildning riktad mot mindre företag om antikorruption och genomför regelbundet erfarenhetsworkshops.

Förbättringsområde 8 – Forskning och teknikutveckling (FoT)

 • Öka stöd att bedöma teknik för att identifiera potentiella, behov och finansieringsmöjligheter. Åtgärd: SOFF har en dialog med försvarsmyndigheterna om möjligheterna för tydligare kommunikation, inte minst i processen med förmågefönster. SOFF ökar även dialogen med medlemsföretagen om intresset för Nato och EU-program (EDIDP).
 • Hjälpa till att formulera projektidéer för forskningsprojekt, agendor, ansökningar. Åtgärd: SOFF ser över hur föreningen kan bistå (med rätt balans) och tar där aktuellt en dialog med Vinnova, FM och FOI.
 • Ge vägledning och stöd för att skriva förslag och vägledning för att leda projekt (in-house kunskap, workshops etc.). Åtgärd: För närvarande svårt för föreningen att prioritera i nuläget.

Förbättringsområde 9 – Immateriella rättigheter (IPR)

 • Information och råd om immateriella rättigheter och patent. Åtgärd: SOFF tar en diskussion med FMV om hur myndigheten kan bli tydligare. SOFF:s affärsjuridiska introduktionskurs kan ev även lägga mer tid på upphovsrätt på försvarsmarknaden.
 • Tillhandahålla kontaktuppgifter till relevanta organisationer (även specialiserat juridiskt stöd). Åtgärd: Under 2017 lanserades Tebab Plus med olika administrativa förmåner, vilka riktar sig främst till mindre försvarsföretag. SOFF har ett etablerat samarbete med en advokatbyrå med gratis rådgivning inledningsvis, ett samarbete som kan vidgas, och söker liknande samarbeten inom bl.a. kompetensförsörjning. 

Förbättringsområde 10 – Särskilda initiativ för SMF

 • Utveckla och genomföra en SMF strategi/plan med åtgärder riktade till små och medelstora inom föreningen. Åtgärd: SOFF har en strategi som bygger på tre delmål. Delmål 1 är att öka kunskap, del 2 att engagera myndigheterna att bli delaktiga i åtgärder. Arbetet pågår idag i dessa delmål.
 • Medverka och påverka ASD och EDA i SMF-frågor. Åtgärd: Pågående; sker främst i samverkan med nordiska systerföreningar.
 • SMF-ansvarig på kansliet. Åtgärd: Kansliet bedömer idag att ansvaret för att förbättra villkoren för mindre företag åligger samtliga verksamhetsområden och därmed en fråga för hela kansliet – men då frågan är strategisk ligger ansvaret på kansliets generalsekreterare att handlägga frågorna.
 • Läs mer om de mindre företagens stora betydelse.

 

 • Året 2016 arbetade föreningen med 12 medlemsgrupper. 196 olika representanter från 69 olika medlemsföretag deltog i detta arbete. Hela 56 mindre företag deltog. Medlemsgrupperna är A-O för en medlemsdriven förening, men för de mindre företagen är detta även viktiga forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan aktörer – stora och små. Länk till samtliga medlemsgrupper.

Relaterade nyheter