Hoppa till innehåll

Pandemin – påverkan på bransch och förening

Corona

Operativt stöd
Föreningen har bistått flera offentliga aktörer, bl.a. MSB, med att matcha behov mot företag. SOFF har naturligen en mycket god marknadskännedom om leverantörer i landet och även vilka tjänster och industriell förmåga som kan vara av betydelse för att lösa olika behov. Vi har även stöttat med att teckna en bredare internationell bild.

Föreningens hjärta är att skydda samhället och vi arbetar nu nära myndigheterna i att stödja olika lösningar men även börja föra diskussion om vad som händer sedan. Hur kommer vi igång igen? För flera av våra medlemsföretag, inte minst inom samhällssäkerhet med lösningar inom CBRN och till blåljusmyndigheter, har de senaste veckorna inneburit högt tryck i nya leveranser till Sverige och utomlands. Flera företag har bistått med skyddsutrustning, kommunikationslösningar, osv. Dessvärre har även antalet cyberattacker ökat, vilket flera av våra cybersäkerhetsföretag haft att hantera.

Samtidigt har många företag, inte minst de som i åratal utbildat, tränat och stöttat offentlig sektor i att utveckla sin förmåga att hantera kriser, under pågående kris svårt att operativt bistå. Former saknas då denna typ av stöd inte är upphandlat för att stötta i kris. Föreningen noterar att Försvarets materielverk ges en större roll som upphandlare.

Strukturella utmaningar
Flygindustrin var först att drabbas. Därefter tjänsteföretagen inom just krisberedskap. På ytan verkar försvarsföretagen ha en bättre position, med långsiktiga affärer.

Tyvärr ser vi hur effekterna även på kort sikt letar sig idag ut i försörjningskedjorna hos försvarsföretag. Efter att inledningsvis haft att hantera de störningar som påverkat företagens leveranser möts företagen samtidigt av hårda krav från sina försvarskunder och hot om skadestånd vid förseningar. Inte minst leverantörer till den amerikanska marknaden brottas med å ena sidan logistik och å andra sidan hantera produktionsbortfall. Att erkänna och ta itu med denna verklighet är avgörande för att undvika långvarig skada på försvarsföretagens verksamhet.

Inom flera marknader hanteras anslagsmässigt samhällssäkerhet, krisberedskap och försvar inom samma anslagsposter. I flera länder har medel därmed kommit att disponeras om inom givna ramar, från exempelvis planerade anskaffningar och övningar till att hantera krisen. Företag möter besked om senarelagda eller återkallade upphandlingar.

Det är även naturligt att försvarsekonomin i flera länder även på sikt kan komma att påverkas, då omprioriteringar väntas inom de områden som inte är bundna av lagstiftning (exempelvis arbetsmarknadsersättningar).

På längre sikt finns även en oro över hur de åtgärder olika stater vidtar för att säkra företagens konkurrenskraft kan få en påverkan. Undantagen för statsstöd (artikel 107(2)(b)) innebär att flera stater bistår försvarsföretag, ofta med statligt delägande, för att hantera kassabrist (”enables Member States to compensate companies for the damage directly caused by exceptional occurrences”). Restriktioner diskuteras för skydd vid förvärv.

SOFF arbetar för att se till att vi har en så full bild som möjligt av COVID-19s påverkan på branschen på alla nivåer. Vi kommer även under de kommande veckorna och månaderna att se till att regeringen och ansvariga myndigheter informeras för att säkerställa att företagen får den hjälp som krävs. Föreningen samlar sin medlemsgrupp för ”Strategisk försörjning” för ett extra möte den 31 mars för att diskutera påverkan och föreningen kommer inom kort även att gå ut till medlemsföretagen med en enkät för att samla in de första effekterna av hur Corona påverkar verksamheten.

Fortsatt arbete
Det ligger i föreningens DNA att arbeta för att utveckla dessa frågor. Vi vill hjälpa samhället på vägen. Idag, för två år sedan, tillskrev vi MSB ett antal rekommendationer för hur vi kan stärka vår förmåga att hantera skyddet av vårt samhälle.

Vi föreslog tre åtgärder:
1. ta fram en klar och tydlig definition av vilka områden i samhället som är skyddsvärda,
2. bygga på företagens egna samverkansplattformar, samt
3. skapa avsiktsförklaringar med näringslivets aktörer om viljan att ta ansvar för skyddet av samhället.

SOFF vill på alla sätt fortsätta att stärka samhällets krisberedskap genom att
1. lyfta fram behoven av och skapa förutsättningar för samhällets förebyggande krisberedskap,
2. verka för effektiva och kompetenta upphandlingar inom området,
3. skapa möten där behovsägare, företag och akademi kan samverka för att lösa samhällets utmaningar, samt
4. företagen engageras i utvecklingen av det civila försvaret och krisberedskapen och lyfta fram samhällsnyttan av den nationella förmågeuppbyggnad som kan åstadkommas om näringslivet involveras i tidiga skeden.

Arbetssätt i föreningen
Som förening har vi anpassat vår verksamhet. Möten har senarelagts och digitaliserats. Engagemanget hos företagen är fortsatt stort, även om kansliet brottas med många operativa frågor.

Möten med social distansering

Läs mer
SOFF:s arbete inom samhällssäkerhet
SOFF om näringslivets roll i totalförsvaret

Länkar av nytta
Leveransproblem kan räknas som force majeure
Arbetsrättsliga frågor med anledning av Coronaviruset
Information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare

Relaterade nyheter