Hoppa till innehåll

TechDay och förmågebaserad upphandling

Innovation finns. Teknik finns. Innovatörer finns. Samtidigt möter vi ofta företag med budskapet att de har en idé, men inte vet vem de kan resonera med på försvarsmyndigheterna om behov. Det finns en starkt koppling mellan kundattraktivitet och innovation. Innovation kräver ett engagemang hos leverantören bortom det normala, varför tillgängligheten hos Försvarsmakten och FMV är av betydelse för att få fler företag att ta risken, att pröva steget ut och tänka utanför ”boxen”.

De som experimenterar mest lär sig mest

Företagen skapar tillsammans med akademi, försvarsmyndigheter och användare ett ekosystem för försvarsforskning och innovationer. Företagens roll i detta sammanhang är ofta att utgöra bryggan mellan forskningen och produktifering. Allt för att säkra att forskningen faktiskt tillämpas och kommer till användning i slutändan.

Innovation innebär införande av något nytt (produkt, process, osv) som ger ett operativt värde för berörda intressenter. Innovation kan baseras på såväl gammal som ny teknik – det kan vara en ny kombination av kunskaper satta i nya eller befintliga sammanhang. Det som definierar graden av innovation är att dess sätt att bryta tidigare mönster och dess förmåga att skapa värde – lösa ett reellt problem för intressenterna. Det är en skillnad mellan utvecklingsverksamhet (som är en produktinriktad verksamhet med fokus på att levererar funktion och förmåga) och forskning (som är kunskapsutveckling som kan ge värde långsiktigt och till flera produkter – ofta branschöverskridande och tillämpbart såväl civilt som militärt).

Utvecklingssatsningar kan inte ersätta forskningssatsningar, och omvänt kan ej forskningssatsningar kompensera för uteblivna utvecklingsuppdrag. För att Sverige ska ha tillgång till teknik och kunnande som omsätts till behövs en balans mellan försvarsforskning och teknikutveckling.

När företagen produkttvecklar innebär det (kända) egenskaper ska nås inom given tid och kostnad. Forskning innebär däremot risksatsningar som görs för att vinna nya på förhand inte kända egenskaper/fördelar i framtida produktgenerationer. Alltför djärva satsningar har stor risk att inte leda till något användbart. Men det innebär även möjlighet att hitta tekniksprång. Utmaningen är gränslandet, den s.k. dödens dal mellan den forskning som främst idag FOI bedriver och de produktutvecklingar som idag främst företagen finansierar.

Våra förslag: TechTank, TechDay – samt upphandling av förmåga

Förmågebaserad : Vi föreslår att införa ett nytt begrepp – ”förmågebaserad upphandling” – som en vidareutveckling av termen innovationsupphandling. Med detta menar vi en tidig dialog mellan myndighet och företag. Istället för detaljerade krav beskrivs istället på en mer övergripande nivå vilken förmåga och effekt man vill uppnå. Företagen som svarar på förfrågan kan då utifrån sina förutsättningar blanda kreativitet och innovation med produkter från hyllan samt erfarenheter från andra områden och kunder.

TechDays: För att synliggöra och ge utrymme åt nya innovatörer och främja deras tillträde till vill vi tillsammans med Försvarsmakten, FMV och FOI utveckla ett koncept för försvarsinnovation. Innovationer behöver inte handla om att göra något nytt helt från början, utan att anpassa eller vidareutveckla befintliga lösningar. Det kan röra sätt att öka kunskapen hos myndigheterna om vilka möjligheter tekniken erbjuder genom ster och demostratorer. TechDays kan vara virtuella mötesplatser eller fysiska möten. Rimligen presenterar Försvarsmakten behov, företagen kan pitcha sina lösningar och genom pilotprojekt kan idéer förfinas. Ett sätt är att jobba med exempelvis tävlingar för att få med nya aktörer och att öka intresset att investera kunskap och resurser på området. Viktigt är dock att utgå från verkliga försvarsbehov, att avgränsa till exempelvis specifika områden såsom energilagring, obemannat eller ballistiskt skydd.

TechTank: Försvarsmakten har presenterat de trender inom teknikutvecklingen som primärt kan komma att påverka förmågeutvecklingen fram till år 2020. Syftet med Tech Tank är att belysa teknologiutvecklingen och vilken påverkan olika nya teknologier kan få på säkerhets- och försvarsmarkanden. Vi vill skapa en dialog mellan aktörer från företag, myndigheter och akademin kring behov och förmågor. En gemensam kunskapsresa med olika teknikteman där varje möte utgår från en rapport på området och sammanställs i en årsbok, likt en tankesmedja.

Vägen fram

Utöver underlaget inför forsknings- och innovationspropositionen (som SOFF överlämnade i oktober 2015 till regeringen) har därför SOFF även överlämnat ett underlag till Försvarsmakten och FMV om hur vi gärna bidrar och tar ett steg fram för att tillsammans möta framtiden. Vi har även skickat över ett konceptpapper för TechDays samt ett konceptpapper för TechTank och hoppas på fortsatt samverkan.

Läs mer

USA:s teknikstrategi: Third Offset Strategy
Strategisk Dialog 2.0: Hur ser SOFF på ”ekosystemet” och behovet av nya former för dialog
SOFFs budskap till Pentagon om försvarsinnovation

https://soff.se/vara-fragor/en-stark--agenda/
https://soff.se/2014/09/22/nya-tag-i-arbetet-med-innovationsprogram-for-samhallssakerhet/

Relaterade nyheter