Hoppa till innehåll

Synpunkter på betänkandet Forsknings och utveckling på försvarsområdet (SOU 2016:90)

Bl.a. betonar branschen betydelsen av att de föreslagna budgetförstärkningarna sker så snart som möjligt med hänsyn till den nationella säkerheten. Utan en nationell FoU verksamhet på detta område riskerar Sverige både sin försvarsindustriella bas och sin självständighet genom att beroendet av utländska marknader ökar. Utredningen konstaterar att statlig FoU på områden som naturvetenskap, teknik, hälsa har under senaste tio åren nästan fördubblats. Samtidigt har FoU på försvarsområdet minskat med nästan tre fjärdedelar och fortsätter att minska.

Det går inte att vänta till nästa försvarsbeslut då de offentliga anslagen på många områden ligger under den kritiska nivån och ytterligare kompetens riskeras innan dess att ett nytt försvarspolitiskt inriktningsbeslut får effekt.

Vidare betonar föreningen att satsningar behövs utöver utredarens förslag syfta till att upprusta och nyinvestera i grundläggande forskningsinfrastruktur, dvs testbäddar och demonstrationsprogram. Demonstrationsprogram och testbäddar är en grundläggande faktor för att få ett sammanhängande innovationssystem. De bidrar till att öka samverkan, minimera risker och validera FoU, säkra och förbättra utvecklingsuppdrag och införa ny teknik. Samtidigt är investeringarna kostsamma, riskfyllda, svåra att koppla till enskilda färdiga produkter och kräver därför offentlig finansiering för att realiseras. Utredningen har inte gett denna fråga tillräcklig uppmärksamhet enligt SOFF:s bestämda uppfattning. Idag satsar staten mindre än 3 % på detta område vilket innebär mycket små möjligheter att upprätthålla en rimlig test- och demonstrationsinfrastruktur och ett innovationssystem som omfattar alla TRL-nivåer. De satsningar som utredningen föreslår på 200-300 Mkr rör mer teoretisk forskning. Däremot har utredaren förbisett det växande behovet av att anslå medel för provning av ny teknik i ett militärt sammanhang.

Läs hela yttrandet här.

TechDay och förmågebaserad upphandling

Relaterade nyheter