Samhällssäkerhet - trygga funktioner vitala för samhället

Hur anpassar vi totalförsvaret till en ny säkerhetsstruktur? Så ser branschen att vi bör utveckla totalförsvarskonceptet

Säkerhet innebär att trygga funktioner som är vitala för vårt samhälle. För att hantera samhällets hot och kriser- även när krig inte deklarerats eller är uppenbart - krävs även en grundläggande förmåga att hantera statsunderstödda handlingar och krig. För detta behöver vi utveckla ett modernt totalförsvarskoncept och en anpassad säkerhetsstruktur.

Vi behöver ett koncept där offentliga, privata och enskildas resurser används på ett förnuftigt sätt i syfte att upprätthålla vår säkerhet. Ett modernt totalförsvar bör bygga på ett helhetsperspektiv där både privata och offentliga aktörer inkluderas och där strategiska samarbeten upprätthålls och intensifieras. Företag är – som leverantörer av funktioner, tjänster och teknik – en väsentlig del av förmågan att skydda samhället.

Ett modernt totalförsvar bör bygga på ett helhetsperspektiv där både privata och offentliga aktörer inkluderas och där strategiska samarbeten upprätthålls och intensifieras. Ansvaret behöver fördelas över hela samhället. Ledord för ett totalförsvarskoncept är ökad förståelse av beroenden, sårbarheter och samverkan vilket medför krav på befintliga och nya förmågor, inte minst avseende försörjningstrygghet, leveranssäkerhet, samverkan militärt/civilt samt nya affärsmodeller.

För detta krävs nya affärsmodeller och nya former av stöd för företag med samhällsviktiga funktioner.

Säkerhets- och försvarsföretagen har därför inom ramen för medlemsgrupperna Samhällssäkerhet samt Strategisk Dialog utarbetat ett första positionsdokument om totalförsvaret. Arbetet fortsätter nu med att konkretisera frågeställningarna och utveckla förslag på hur säkerhetsstrukturen bör utvecklas.