Hoppa till innehåll

Rundabordssamtal om försvarsinnovation

Tidigare i oktober lämnade SOFF ett yttrande med anledning av regeringens arbete med ny forskningsproposition. I stort ligger SOFFs yttrande i linje med tidigare förslag presenterade för Försvarsforskningsutredningen, bl.a. om innovationsprogram, innovationstävlingar samt en utökad samverkan och koordinering.

Vid samtalet – som fördes med Chatham house rules regler – presenterade branschen tre konkreta koncept för myndigheterna.

Former: Civil och försvarsrelaterad forskning är djupt integrerade men behandlas politiskt som separata sektorer i Sverige. Anslagen för försvarsrelaterad forskning och utveckling är idag en tredjedel jämfört med 15 år sedan. Detta har fått långtgående konsekvenser för de statliga forskningsorganisationerna, företagens möjligheter att bedriva ett utvecklingsarbete och för försvarets möjligheter att utveckla den operativa förmågan i takt med den teknologiska dimensionen av den aktuella hotutvecklingen.

Den försvarsrelaterade forskningen, som främst utgörs av tillämpad forskning, har stor spridningseffekt till andra forskningsområden. Kunskapen som byggs upp genom forskning och utveckling kan vara till fördel i hela förmågeutvecklingsprocessen, men det är i de tidiga skeden som påverkan på kostnader och förmåga är som störst. Forskning och utveckling bör även bedrivas för att värdera hur tekniken påverkan framtida operationsmiljö. Även i dessa delar är den omfattande konsekvens som finns hos företag av stor betydelse för framtida förmågeutveckling, inte minst kunskap som genereras av att utvärdera och följa motståndares teknikutvecklingar samt lärdomar från utländska kunder.

SOFF har tidigare påtalat att försvarssektorn behöver bli bättre på att attrahera forskare, kompetens, teknik och företag till sektorn, där exempelvis innovationstävlingar och öppna ansökningsförfaranden har positiva erfarenheter från andra länder. SOFFs analys av partnerländernas försvarsindustristrategier pekar på att såväl militära innovationsprogram, försvarsinnovationstävlingar (sk. TechDays) och demonstratorprogram är centrala. För att staten bättre ska kunna nyttja företagens kompetens förutsätts att det på en grundläggande nivå även finns tillräcklig kompetens även inom staten.

Samverkan: Forsknings och innovationsverksamheten inom säkerhets- och försvarsområdet är idag starkt fragmenterad. Idag saknas verksamhet som kombinerar försvarets behov med den civila utvecklingen inom många relevanta teknikområden. En ökad dialog mellan civila forskningsaktörer, försvarsmyndigheter och företag kan leda till synergier och gemensamma projekt. Dialogen behövs för att öka förståelsen för både försvarets behov och civila samhällsutmaningar samt för hur vi tillsammans kan attrahera mer relevant kunskap och teknik till försvarsområdet. Former för samverkan och dialog handlar även om hur försvarsinnovation kan nyttjas civilt. En ökad samverkan är även viktig om Sverige bättre ska vara nå framgång i EU:s ramprogram.

Program: SOFF vill se ett innovationsprogram för forskning och utveckling inom teknikområden som har en försvarsapplikation. Vinnovas strategiska innovationsprogram (SIP) bör vara en utgångspunkt, där ett innovationsprogram som tittar på militära applikationer på de satsningar Sverige gör inom civila program skapar en gemensam nytta (se bild nedan). Militära demonstratorer ger nytta för den civila teknikutvecklingen, men passar inte in i de nuvarande civila finansieringsformerna. Utifrån befintliga SIP:ar kan innovationsagendor utvecklas med medfinansiering av försvarsmyndigheter, Vinnova och näringslivet. Ett försvarsinnovationsprogram bör förvaltas av Försvarsmakten, med stöd av Vinnova som har erfarenhet av att initiera och förvalta motsvarande program. Ett försvarsinnovationsprogram, på högre TRL-nivå, skulle inte endast ge försvaret stor effekt på redan strategiska teknologiområden, utan även öppna upp för icke-traditionella aktörer samt små och medelstora företag att bistå med forskningsintensivt utvecklingsarbete.

SOFF:s inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen

TechDay och förmågebaserad upphandling

Relaterade nyheter