Hoppa till innehåll

Norlander: ”Det internationella perspektivet är viktigt vad gäller innovation”

Bredda bilden
Foto: Bredda Bilden/Teknikföretagen

Precis som SOFFs alla medlemsgrupper jobbar FoU-gruppen med att stärka branschen och skapa en plattform för företagen att samverka och utvecklas på.
— Vi jobbar med att driva innovation och att hitta former för att främja samarbete mellan små och stora företag, universitet, högskolor samt forskningsinstitut. Det handlar om att skapa ett forum för utbyte av idéer. Exempel på sådana former kan vara konferenser, temadagar eller workshops, berättar Arne Norlander.

FoU-gruppen består av ett antal ledamöter från medlemsföretagen. Ledamöterna representerar oftast sitt företags forsknings- och utvecklingsavdelning men i vissa fall är också marknad och koncernledning representerade.
— Ledamöterna är väl förankrade i sina respektive organisationer och har en bra bild av hur marknaden ser ut. De har mycket god insikt i vad respektive organisation kan erbjuda inom sin FoU och produktutveckling och har välutvecklade nätverk inom sina affärsområden.

Regeringens nya forsknings- och innovationsproposition innebär nya utmaningar och möjligheter för forskningsfinansiering. Dessutom sätter EU upp en stor fond för försvarsforskningsfinansiering inom EU, med start 2021.

— Vi är med och bevakar utvecklingen och arbetar med olika former av stöd till våra medlemsföretag när de sänder in förslag och vill starta samarbeten. Vi har författat ett inspel till regeringens arbete med forsknings- och innovationspropositionen som finns att läsa på SOFFs hemsida.

Säkerhetssituationen i vår del av världen är i ett tillstånd av förändring och präglas av en stor osäkerhet inför framtiden. Forskning och studier har under de senaste åren beskrivit en förändrad hotbild och identifierat väsentliga svagheter i Sveriges samhällsskydd, resiliens och försvarsförmåga. Utvecklingen ställer krav på nya koncept, ny teknik, nya metoder och specialistkompetenser och det innebär mycket arbete för medlemsföretagens FoU-organisationer. EU:s nya forskningsfonder, Europeiska försvarsfonden och Horisont Europa, kommer att generera stora möjligheter till FoU-samarbete och internationellt utbyte.

Arne berättar att det internationella perspektivet är viktigt vad gäller frågan om samarbete och innovation. Han berättar att många av företagen är multinationella men att även de mindre företagen har god chans att nå ut på den internationella marknaden.
— Man måste hitta rätt samarbetspartner och man måste hitta former för att utveckla sin produkt i ett internationellt sammanhang. Där ser vi en möjlighet att hjälpa företagen med kontakter och kunskap om bland annat EUs regelverk.

Något annat som FoU-gruppen har på gång under hösten är att starta upp en seminarieserie.
— Vi ska prata om ny spännande teknik med stor potential för framtiden. Vi tänker att vi ska identifiera två eller tre intressanta teknikområden som om några år kan ge en stor effekt inom säkerhets och försvarssammanhang.

Hur tror du att det ser ut inom branschen år 2025?

— Min förhoppning är att år 2025 har medlemsföretagen utvecklat sina forskningssamarbeten, både med varandra och med stora internationella partners. Jag hoppas att företagen har tillgång till både finansiering och samarbetsplattformar i Europa, så att de får möjlighet att utveckla nya idéer för nya produkter. Det svenska forsknings- och innovationssystemet har vid den tiden etablerat strukturer och relationer som underlättar omvärldsanalys och möjliggör ökad transparens mellan olika svenska och internationella forsknings‐ och innovationsmiljöer

https://soff.se/2019/10/10/forskning-och-innovation-for-sveriges-kunskapsforsvar-och-konkurrenskraft-ett-inspel-till-forsknings%e2%80%90-och-innovationspropositionen/
https://soff.se/2017/05/09/usa-hogt-pa-forsvarsforetagens-agenda/

Relaterade nyheter