Medlemsgrupper

En stor del av arbetet inom föreningen bedrivs i olika medlemsgrupper med deltagande från företagen och sammanhållna av kansliet.


Året 2017 genomförde 11 medlemsgrupper 47 möten med 286 olika individuella representanter från våra medlemsföretag för att utöver dela ny kunskap och stärka nätverk bl.a. formulerade och utvecklade elva positioner och yttrande från föreningen utöver ett antal artiklar och rapporter.

SOFF arbetar under verksamhetsåret 2018 med tre kategorier av medlemsgrupper för att på kort- och lång sikt genomföra de prioriteringar som fastställts i Strategi- och Verksamhetsplanen för år 2018. Samtliga grupper betecknas medlemsgrupper. Administrativt delar vi dock upp grupperna enligt följande;

 • Arbetsgrupper. Arbetsgrupperna ska långsiktigt arbeta med uttalade uppgifter och samla branschen för kunskapsuppbyggnad.
 • Projektgrupper. Tidsbegränsade för prioriterade områden för vilka frekventa möten krävs. För dessa ska särskilt projektplan utarbetas.
 • Nätverksgrupper. För sakfrågor eller områden med mer sällan återkommande aktualitet, men där föreningen behöver medlemsföretagens kunnande.

 

 1. Arbetsgrupper arbetar med tematiska områden i långsiktiga, ofta tekniska och juridiska, ämnesfrågor. Grupperna tar sitt uppdrag ur Strategi- och Verksamhetsplan 2018 och rapporterar resultat till generalsekreteraren. Dessa utgör kärnan i SOFF:s arbete att genomföra verksamheten. Här formas policyfrågor, hanteras flertalet av remisserna, planeras aktiviteter m.m..
 • Exportkontrollgruppen Ordförande: Björn Uggla, Saab. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet.
 • Cybergruppen Ordförande: Richard Oehme, PwC. Ansvarig från SOFF:s kansli: Annika Avén. Gruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utifrån en handlingsplan för cyberförsvar, genomför seminarier och har tagit fram positionspapper för SOFF. Året 2018 har gruppen bl.a. tagit fram en särskild position rörande utveckling av kryptoprodukter.
 • Legala frågor Ordförande: Karin Borg, GKN Aerospace. Ansvarig från SOFF:s kansli: Camilla Dättermark. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis säkerhetsskyddslagen och dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper.
 • Säkerhetsskydd Ordförande: Lotta Oscarsson, Saab. Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.
 • Miljögruppen Ordförande: Maria Tornvall, GKN Aerospace Sweden AB. Ansvarig från SOFF:s kansli: Camilla Dättermark. Gruppen svarar för frågor som rör miljökrav och miljöpåverkan. Gruppen följer upp hur miljökrav från kunder och i lagstiftning utvecklas samt hur de kan omhändertas inom medlemsföretagen.
 • Tjänstegruppen Ordförande: Jaime Rico, Rejlers AB. Ansvarig från SOFF:s kansli: Niklas Alm. Arbetsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt reglerade delarna såsom upphandlingar, m.m., men också hur den allmänna synen på konsulter ser ut och hur den kan förändras. Viktig aktivitet 2018 är branschdagen för tekniska konsulter.
 • Små- och medelstora företags förutsättningar (SMF-gruppen) Ordförande: Gunnar Storm (interim). Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Nätverksgrupp för att särskilt diskutera och lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen. Aktuellt för år 2018 är inspel till övriga grupper, exportfrämjandet, upphandlingsfrågor kopplat till Strategisk Dialog samt information om olika FoU-program.
 • Industrisamverkansgruppen Ordförande: Eva Söderström, Saab. Ansvarig från SOFF:s kansli: Niklas Alm. Gruppen är ett forum för att forma dialogen med svenska- och utländska kunder samt övriga intressenter om industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden främst i samband med upphandling av försvarsmateriel från utlandet. Fokus är effektiv industrisamverkan på affärsmässiga grunder och sker i form av erfarenhetsutbyte samt diskussion om samverkansmöjligheter och roller. I gruppen välkomnas företag, branschorganisationer, och statliga myndigheter inom området industrisamverkan.
 • Industrisamverkanskontoret i Washington Styrgruppsordförande: Niklas Alm, SOFF. Inom ambassaden i Washington finns ett kontor för försvarsindustriell samverkan, i dagligt tal kallat Samverkanskontoret eller MOU-kontoret som leds av en Styrgrupp bestående av SOFF och Utrikesdepartementet. SOFF har tre representanter i Styrgruppen som utses av styrelsen. För året 2018 representerar Niklas Alm, Ulf Einefors samt Henrik Petersson föreningen.

 

Projektgrupper 
Utöver arbetsgrupperna med ovan tematiska områden kommer två projektgrupper att arbeta med i närtid prioriterade utmaningar kopplat till SOFF verksamhetsplan.

 • Strategisk Dialog. Sammankallande: Niklas Alm, SOFF. Den här gruppen ska genomföra projektplanen för Strategisk Dialog – ett projekt syftande till att stärka förståelsen för- och förutsättningarna till en stärkt roll för företagen. Projektet ska kontinuerligt relatera till omvärlden och identifiera områden som branschen bör analysera närmare och föra upp på sin agenda. Projektet utgår från en projektplan som avrapporteras till styrelsen som även beslutar om när arbetet fullföljts.Gruppen kommer under år 2018 även ha en undergrupp (se nedan) samt särskilt följa leveranssäkerhet och totalförsvaret ur perspektivet militärt försvar (jämför samhällssäkerhetsgruppen som beaktar civilt försvar).
 • Försörjningstrygghet. Sammankallande: Niklas Alm, SOFF. Undergruppen har fokus på marknaden för produkt- och kundsupport framför allt med hänsyn till de ambitioner som f.n. pågår beträffande förändringsprocessen för försvarslogistik, offentlig privat samverkan och rationalisering av de offentliga stödverksamheterna. Gruppen är särskilt ansvarig för genomförandet av två dialogpunkter kopplat till försvarslogistikförsörjningen samt livscykelmetoder.

 

Nätverksgrupper
Nätverksgrupperna leds och planeras av kansliet och utgörs i stort av en bredare sändlista ut till ansvariga inom respektive medlemsföretag. Vanligen samlas grupperna när särskilda frågor påkallar eller när behov finns för nätverkande.

 • Forskning- och utveckling Ansvarig från SOFF:s kansli: Robert Limmergård. Gruppen arbetar med forskningsrelaterade frågeställningar och ansvarar för driva fram forsknings- och utvecklingsverksamheten. En projektplan ska tas fram för att möta upp kommande forskningsproposition, men även se till hur koordinering av forskningsfinansiering samt riskdelning kan utvecklas. Särskilt fokus 2018 ligger på de europeiska försvarsforskningsinitiativen.
 • Samhällssäkerhet Ansvarig från SOFF:s kansli: Annika Avén. Utmaningarna inom samhällets säkerhet samt kopplingar till bl.a. civilt försvar och beroenden mellan olika samhällsaktörer innebär att antalet frågor som särskilt rör samhällsäkerhet ökar. Nätverksgruppen blir central för utformandet av positioner och remissvar, inte minst rörande civila försvaret, men även för att öka kunskapen om branschens utmaningar och möjligheter.

 

Allmänt om medlemsgrupper
För flera av grupperna ska särskilda projektplaner utarbetas (där så anges).
Utöver fysiska möten används gruppstrukturen som sändlistor för att hantera specifika ärenden.
För remiss av frågor som inte faller in inom en särskild grupp utgår en inbjudan ad hoc till medlemmarnas kontaktpersoner.

SOFF kommer under året stegvis arbeta med en sharepoint-lösning för delning av information kopplat till medlemsgrupperna. Syftet är att dela information, utveckla dokument samt även utgöra en ”personoberoende” tjänst för de medlemsföretag där deltagandet i grupperna över tid ersätt av nya representanter. ”Arbetsytan” är tänkt att börja användas av samtliga medlemsgrupper under 2018 och ambitionen är att samtliga medlemsgrupper nyttjar verktyget vid årets utgång.

 

Medlemskap och deltagande
Medlemskap och deltagande i grupperna kräver inte medlemskap i SOFF, utan gruppen, ordföranden eller generalsekreteraren har rätt att adjungera myndigheter och företag (dock max tre möten under ett år för icke-medlemsföretag) till gruppens arbete. Externt ”nätverkande” kan vara en viktig komponent för grupperas arbete, inte minst för att öka kompetens eller stärka legitimiteten. Deltagandet på varje möte ska dokumenteras i protokollet.

Administrativt stöd från kansliet
Personal från SOFF:s kansli skall medverka vid samtliga möten med medlemsgrupper. Kansliet ska svara för inbjudningar och av ordförande producerad dagordning. Kansliet ska även säkerställa att anteckningar förs, skickas ut i rimlig tid samt för att sakfrågorna koordineras inom föreningen och svarar för att frågor följs upp (dock är kansliet inte ensamt ansvarigt för att de genomförs).