Historisk investering för att tillsammans bygga europeisk säkerhet

För första gången i EUs historia kommer en del av den europeiska budgeten 2021-2027 att investeras i ny teknik och nya lösningar för att skydda Europas medborgare.

Föreningen har i yttrande till regeringen redovisat branschens syn på EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeiska försvarsfond.

En europeisk försvarsfond på 13 miljarder euro ska, om EU budgeten fastställs enligt nuvarande förslag, facilitera gränsöverskridande investeringar och samarbeten kring framtida försvarsförmågor. Det kan handla om teknik inom exempelvis obemannade farkoster och krypterad kommunikation. Försvarsförmågan ska utvecklas genom att främja forskning och samarbete där försvarsfonden är en möjliggörare för stärkt europeiska säkerhet.

SOFF ser positivt på förslagen. Det är viktigt att de kommande samarbetena och projekten är förmågedrivna och fokuserar på att lösa medlemsstaternas nationella och gemensamma utmaningar. Samtidigt bekräftas företagens centrala roll. Rätt hanterad är därför försvarsfonden en utmärkt drivkraft och möjlighet för svenska staten och företagen att fördjupa partnerskap, fånga upp nya innovationer och möjliggöra för fler mindre företag att samarbeta internationellt.

– Företagen i Sverige är engagerade och redo att möta utmaning – men det behövs en samlad nationell strategi och process för beredning för att kunna interagera och få genomslag i kommande processer, konstaterar föreningen.

Läs mer:
SOFF:s remissvar på EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska försvarsfonden. Även Teknikföretagen har yttrat sig över förslaget liksom Svenskt Näringsliv. Försvarets materielverk har även yttrat sig över förslaget.

Relevanta dokument:
EU-kommissionens förslag om inrättandet av en europeisk försvarsfond
EU-kommissionens förslag om MFF 2021-2027
EU-kommissionens broschyr om europeisk försvarsförmåga
Faktablad från EU-kommissionen om MFF
Faktablad från EU-kommissionen om Europeiska försvarsfonden EDF
Faktablad från EU-kommissionen om PADR
Regelverket kring EDIDP