Hoppa till innehåll

Vad är egentligen en produkt med dubbla användningsområden?

Kemikalier, ventiler och verktygsmaskiner. Eller pumpar och rör i speciallegeringar och mikroorganismer. Alla de här sakerna är civila produkter som också skulle kunna användas för att framställa krigsmateriel eller massförstörelsevapen, och räknas därför som produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA.

Produkter som anses ha dubbla användningsområden behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, för att exporteras från Sverige utanför EU – inom EU krävs i princip inget exporttillstånd. Men hur vet man vad som är PDA och inte? Ibland kan det vara relativt lättförklarat: kan produkten användas för att framställa krigsmateriel, är eller kan produkten i sin helhet eller i delar användas för att framställa massförstörelsevapen även om det inte är tillverkarens intention? Då handlar det om PDA. När det handlar om digitala produkter blir det snårigare.

– Det är svårt att ringa in vad digital PDA är, men generellt kan man säga att ju mer IT-samhället utvecklas desto mer används det i högteknologiprodukter av militär relevans. Det skulle kunna handla om stimulatorer eller nätverksbaserade sensorsystem till exempel, säger Stefan Villa som är chef på ISP:s PDA-grupp.

Ericsson är ett av de svenska företagen som tillverkar PDA-produkter.
– De av våra produkter som kontrolleras är de med krypto i sig. Sen har vi lite andra produkter, som vissa typer av datorer som har en kapacitet som gör att de kan vara kontrollerade också, säger Richard Tornberg, Group Legal Counsel på Ericsson.

Det är de fyra internationella exportkontrollregimerna – frivilliga sammanslutningar av stater som samarbetar kring kontrollen av vissa produkter – som tar fram listor över PDA-produkter. Produkterna på listorna ska sedan vara föremål för exportkontroll från deltagande stater. Enligt Stefan Villa är den mest dynamiska av kontrollregimerna Wassenaar Arrangement där det sker flest förändringar av listan över PDA-produkter utifrån teknikutvecklingen inom det konventionella militära området.
– Det är där våra produkter faller inom kontroll, säger Richard Tornberg.
– De har dels en PDA-lista och dels en militär lista med produkter som man vill ha kontroll på. Staterna driver på när det finns teknik de vill ha kontroll på. Det kan handla om AI (artificiell intelligens) till exempel – hur ska man kunna kontrollera det, på vilket sätt, går det ens?

Stefan Villa säger att det för ISP:s del blir en större utmaning när produkter inte är förtecknade i PDA-listorna.
– Där måste man göra en avvägning och bedömning av om produkterna kan användas i massförstörelseprogram eller kommer hamna i krigsmateriel. Det är en kontroll som ligger på myndigheten, men det står också i regelverken att en exportör som har kännedom om att en produkt skulle gå till massförstörelseprogram eller militär slutanvändning i ett embargoland måste vända sig till ISP. Man har ett ansvar som exportör, säger Stefan Villa.

EU håller just nu på med en revison av PDA-regelverket, och som förslaget ser ut nu vill man utöka definitionen av PDA till att även inkludera cyber surveillance technology, och koppla it-övervakningsteknologin till mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.
– Generellt ligger många medlemsstaterna rätt nära det som företagen tycker: att förslaget som kommissionen lagt går för långt och är inte tillräckligt tydligt. Förslaget riskerar att urholka det väl fungerande EU-regelverk som finns i dag avseende exportkontroll. Ett av de mest ingående förslagen är att EU ska anta en unilateral lista som ska kontrollera så kallad cyber surveillance technology. Orsaken är att dessa produkter har kommit att användas av stater för att kränka mänskliga rättigheter. En bättre lösning hade varit att man utfärdat sanktioner gentemot stater som använder dessa produkter för att kränka mänskliga rättigheter, säger Richard Tornberg.

Stefan Villa ser en ökad risk framåt för att känslig teknologi läcker och hamnar i fel händer.
– Vi lever i ett informationssamhälle med en allt mer global marknad, information kan spridas snabbt och enkelt idag. Det är en utmaning. Internationella samarbeten eftersträvas mellan högskolor och universitet, vi har företag som är globala, eller som vill konkurrera på en global marknad. Sen finns behov av företagsintern teknologiöverföring i produktutveckling och det är naturligtvis drivkrafter som gör att svensk teknologi går mot nya marknader. Sammantaget leder det till en ökad risk att känsliga produkter hamnar i fel händer eller att känslig teknologi läcker till icke-acceptabla slutanvändare.

 

Tre råd till exportörer från Stefan Villa, ISP:

 • Du vet bäst. Exportörerna har ofta bäst kunskap av alla om sin produkt: tekniken bakom, och de möjliga användningsområdena. Det är viktigt att exportören alltid gör en produktklassning och klarlägger om produkten behöver tillstånd.
 • Känn din kunds kunder. Fundera noggrant över om produkten eller tekniken kan användas för massförstörelsevapenprogram eller för att förstärka den inhemska militära förmågan. Skaffa dig en så god idé som möjligt av kunden och slutanvändningen.
 • Du kan begära förhandsbesked från ISP. Värdefullt för SOFF:s medlemsföretag att veta är att man även som exportör ska fundera på om affären kan vara utrikes- eller säkerhetspolitiskt känslig. I alla exporter har du möjlighet begära ett förhandsbesked hos ISP.
 •  
  Tre råd till exportörer från Richard Tornberg, Ericsson:

  • Är din produkt kontrollerad? I såna fall behöver du tillstånd från svenska myndigheter. Var transparent. ISP är inte intresserad av att sätta dit företag. De är intresserade av att företagen gör rätt.
  • Träffas du även av det amerikanska regelverket? Då behöver du sätta dig in i det. Vi har en kinesisk konkurrent som blivit skadeståndsskyldighet på 1,2 miljarder dollar för att de medvetet försökt gå runt det amerikanska regelverket.
  • Ha kunskap om din kund. Det är väldigt viktigt att veta vem som är din slutanvändare och vilken typ av slutanvändning produkten ska ha.
  • Större bolag som jobbar med väldigt specifik teknik – nästan alla SOFF-bolag skulle jag säga – måste ha kunskap om sina kunder. Inte bara på grund av exportkontroll och sanktioner, det har också med penningtvätt och korruptionsfrågor att göra. Alla de här frågorna går ihop.

  Läs mer om PDA på ISP:s hemsida.
  Mera information om Exportkontroll finner du även hos SOFF.
  SOFF har även tidigare lämnat synpunkter på hur regelverket för produkter med dubbla användningsområden kan utvecklas.

Relaterade nyheter