Hoppa till innehåll

Synpunkter rörande produkter med dubbla användningsområden

EU Kommissionen lämnade i september 2016 förslag till förändringar av rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (här kallad EU-förordningen). En övergripande sammanfattning finns på parlamentets webbplats.

Förslaget har sina positiva sidor, bl.a. harmonisering av tillämpning och förenkling, men de förändringar som föreslås i den s.k. ”catch-all” regleringen innebär att industrin påläggs en långtgående undersökningsplikt som dessutom är alldeles för otydlig. Denna typ av uppgifter bör ligga på landets tillsynsmyndighet som har åtkomst till underrättelsetjänster och liknande och därför kan fatta beslut utifrån mer tillförlitlig information.

SOFF ser stora risker med förslaget då det hindrar industrins konkurrenskraft och skapar onödiga hinder för export. Här vill vi särskilt framhålla att konsekvenserna av förslaget till ändring av EU-förordningen inte är utredda i tillräckligt stor omfattning och hur effekterna slår på kort eller lång sikt.

Överhuvudtaget är de föreslagna ”catch all” regleringarna är så otydliga att de inte är förenliga med legalitetsprincipen, vilket skapar rättssäkerhetsproblem. Det finns även risk att industrin, som varken får inneha eller databehandla personuppgifter om brott enligt personuppgiftslagen, inte kan uppfylla sin lagliga skyldighet.

SOFF befarar att utökningen av definitionen av PDA skapar problem. Dagens definition är internationellt accepterad. Att EU ensidigt förändra PDA-begreppet, utan att länder utanför EU gör samma förändringar, kommer att försämra EU-företagens konkurrenssituation på den globala marknaden. Framför allt kommer införandet av kontroll av it-övervakningsteknik avsevärt försämra marknadssituationen för europeisk IT-industri.

Regeringen har i promemoria till Riksdagen belyst flera utmaningar med kommande arbete.

Läs SOFF:s position om förslaget rörande produkter med dubbla användningsområden.

Komplettering den 11 juli 2017: Även den Europeiska branschföreningen har tagit fram en remiss om förslaget.

Relaterade nyheter